Besluitenlijst BenW 12 april 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/04/20111. Het college besluit op grond van artikel 88 lid 6 en 7 APV alleen een meldingsplicht in testellen voor het houden van bijen met bijbehorende algemene regels conform bijlage 1.2. Het college besluit dat de huidige ontheffingen gezien kunnen worden als meldingen in hetkader van artikel 88 lid 6.3. Op grond van artikel 2 lid 2 APV te bepalen dat meldingen tot 2 weken van tevoren ingediendkunnen worden.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/04/20111. het ontwerp 'autoluwe Zijlstraat' vrij te geven voor inspraak;2. De kosten van het autoluw maken van de Zijlstraat met één dynamische paal zijn begroot op €190.000,--. Deze kosten worden gedekt uit een raadskrediet van € 250.000,--(WZ/GM2010/7442).3. de Zijlstraat te voorzien van één dynamische paal;4. de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/04/20111. Het college besluit in te stemmen met het opstellen van de gebiedsvisie Houtplein - Dreefconform bijgevoegde startnotitie (bijlage A);2. De kosten van het besluit bedragen € 72.000 excl. BTW. Het besluit wordt gedekt door eenbudgetverschuiving, conform BenW besluit 2011/1786 (verwerking vindt plaats in deeerstvolgende bestuursrapportage), van programma 10 naar programma 9 van de begroting (€40.000) en uit een toegekende Regionetsubsidie van de provincie (€ 32.000);3. Voor de gebiedsvisie (en het inrichtingsplan) wordt een projectgroep samengesteld vanbelanghebbenden en omwonenden welke in een 3-tal werkateliers meewerken aan heteindresultaat. Tevens is voor het hele proces de inspraakverordening van toepassing;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/04/20111. Het college neemt een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro voor het gebied zoalsaangegeven in bijlage A;2. Het college verbindt aan het projectbesluit de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage B;3. Aansluitend verleent het college de gevraagde bouwvergunning (bijlage C);4. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het projectbesluit enbouwvergunning aan het hoofd van VVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het projectbesluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscouranten langs elektronische weg;7. Het projectbesluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/04/2011Het college besluit om1. Het geluidreductieplan definitief vast te stellen;2. De betrokken bedrijven, de KvK en de IKH actief te informeren.3. Dit besluit heeft geen financiele consequenties4. De commissie beheer krijgt dit besluit ter kennisname.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/04/20111. Het college neemt kennis van de informatienota voortgang RIBW Scheepmakerskwartier.2. Het college informeert de commissie Samenleving over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/03/20111. Neemt kennis van de rapportage 'overdracht projecten lokaal jeugdbeleid'.2. Besluit Perspectief € 165.452,= subsidie te verlenen voor onderwijs binnen eenhulpverleningskader en het toeleiden naar de arbeidsmarkt van 26 Haarlemse voortijdigeschoolverlaters.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/20111 Het college neemt het principebesluit vrije koopzondagen mogelijk te makenvoor de gehele stad waarbij ondernemers/winkeliersverenigingen zelf hunwinkelopenstelling op zon- en feestdagen bepalen tussen 12.00 uur en 20.00 uur.2 Het college besluit de nota "Winkels open op zon- en feestdagen?" vrij te gevenvoor inspraak, waarna een definitief besluit genomen wordt.3 Het besluit heeft geen financiële consequenties.4 Belanghebbenden ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit en demogelijkheden om te reageren; de media ontvangen een persbericht.5 Het besluit wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/20111. Het college stelt de beantwoording van de inspraakreacties conform bijlage B vast;2. Het college is voornemens het collegebesluit van 13 oktober 2009 te bekrachtigen met devolgende toevoegingen:1. Jaarlijkse evaluatie2. Geen gemotoriseerd verkeer3. Spaarnelanden NV verzorgt de bemensing3. Het college is voornemens een bedrag van € 25.000,- per jaar beschikbaar te stellen voorwerkervaringsplaatsen op het pontje uit het Werkdeel van het Participatiebudget;4. Het college neemt pas een definitief besluit ná de bespreking in de cie. Beheer5. Indieners van inspraakreacties en andere betrokkenen worden daags na besluitvorming op dehoogte gesteld; de media krijgen een persbericht;6. Het voorgenomen besluit van het college wordt ter advisering gestuurd aan de commissieBeheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =