Besluitenlijst BenW 13 september 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/20111.a. Het college stelt op basis van de resultaten uit de participatie met eenbewonersvertegenwoordiging het aangepast definitief ontwerp (DO) vast van deVerspronckweg-zuid.b. Langsparkeerplaatsen tegenover Schotersingel 157 t/m 163 vervangen door schuineparkeerplaatsen.2. De kosten van dit besluit bedragen € 1.160.000, de baten van het besluit (subsidie van deprovincie) bedraagt € 600.000.a. Het krediet IP 63.19 Riolering € 5.000 (jaarschijf 2011) is beschikbaar gesteld alsroutine investering.b. De kosten voor het Groot Onderhoud Gesloten Verhardingen € 40.000 en IntensiveringOpenbare Ruimte € 5.000,- (jaarschijf 2011) zijn geraamd in de begroting.c. Het raadskrediet van € 50.000 (uit IP 63.19 Riolering) en de budgetten uit deexploitatiebegroting 2012 (Intensivering openbare Ruimte van € 60.000, GrootOnderhoud Gesloten Verhardingen van € 400.000) worden vooruitlopend op hetvaststellen van de begroting aangevraagd bij de raad d.m.v. bijgevoegd raadsbesluit.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.4. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht.5. De bewoners, de wijkraad, de bomenwacht en andere participanten ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/20111. Het college neemt kennis van Benchmark Rioleringszorg 2010, Gemeenterapport Haarlem2. Het college informeert de commissie Beheer over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/2011Het college besluit deelautoparkeerplaatsen aan te leggen op de volgende locaties:a. Leeuwerikstraat 2b. Verspronckweg 136c. De Witstraat 1d. Raamsingel 38e. Parklaan 61f. Sophiaplein 22. De kosten van de bebording en belijning (ca. €2500,-) worden vergoed door Greenwheels enworden geboekt op product Parkeren (1582).3. Greenwheels wordt van het besluit op de hoogte gesteld en bijgevoegd persbericht wordtverstuurd aan de lokale en regionale media.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/20111. Het college besluit tot aankoop van de woonboot en ligplaats Kadaster nummer 11675 B A1993, gelegen aan de Spaarndamseweg 23 te Haarlem voor een bedrag van € 310.000,- k.k.onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft omhet besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.3. De kosten van deze aankoop zijn voorzien en komen ten laste van het krediet "Land in Zicht"BIS 2011 194398.4. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/2011Het college stelt de raad voor:1. Op grond van artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht de in de bijlage bij ditvoorstel genoemde categorieën van gevallen aan te wijzen waarin geen "verklaring van geenbedenkingen" van de gemeenteraad is vereist, onder voorwaarde dat het college deraadscommissie Ontwikkeling in kennis stelt van de genomen Wabo-projectbesluiten;2. Op grond van 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheden ten aanzien vanhet exploitatieplan uit artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening metbetrekking tot een omgevingsvergunning te delegeren aan burgemeester en wethouders;3. Deze besluiten bekend te maken door middel van een publicatie in de Stadskrant;4. Deze besluiten in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Ingekomen raadsvragen fractie Reeskamp ex art. 38 RvO inzake o.a. Drilsmaplein
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/20111. Het college besluit de subsidie voor de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem: voor 2009 vast te stellen op € 121.000, - en voor 2010 op € 394.000, - voor 2011 te verlenen voor een bedrag van € 359.000, - op basis van het ingediendeactiviteitenplan.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten uit dit besluit worden zowel voor derestantsubsidieafrekening 2009-2010 als voor de subsidieverlening 2011 volledig gedekt binnende begroting programmalijn 6;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/20111. Het college besluit de kosten die de gemeente maakt als gevolg van woningontruimingen teverhalen op de opdrachtgever van de ontruiming.2. Het college besluit dat bruikbare huisraad dat door een ontruimde wordt achtergelaten en nietwordt opgehaald om niet aan de Schalm in eigendom wordt overgedragen.3. Het positief effect van deze wijziging wordt betrokken bij de 2e bestuursrapportage.4. Het besluit wordt ter informatie toegezonden aan de Commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/20111. Het college besluit te participeren in de Blok voor Blok aanvraag. Wethouder Nieuwenburgwordt gemandateerd de projectaanvraag voor de gemeente te ondertekenen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/20111. College besluit naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad met ingang van maandag 12september 2011 geen leges meer te heffen voor ID-kaarten;2. Iedereen van 14 jaar en ouder die in de periode van 6 weken voorafgaand aan de uitspraak van deHoge Raad van 9 september 2011 een ID kaart heeft aangeschaft krijgt de kosten terugbetaald.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =