Besluitenlijst BenW 14 juni 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college besluit tot vaststelling van de antwoorden op de vragen over de kadernota 2011 enbestuursrapportage 2011-1 volgens bijlage A.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De antwoorden van het college worden ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur.5. De antwoorden worden betrokken bij de raadsbehandeling van dekadernota 2011 en bestuursrapportage van 27 juni tot en met 30 juni.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college neemt kennis van de uitkomsten van de meicirculaire 20112. De uitkomsten worden voor de behandeling van de kadernota aan de raad ter beschikkinggesteldHet college stelt de raad voor:3. de loonkostenstijging (inclusief pensioenpremiestijging) ad. € 1.050.000 alsmede de daaraangerelateerde verhoging van de subsidies ad. € 1.039.000 voor 2012 structureel te verwerken.4. De hogere netto uitkering over 2012 toe te voegen aan de algemene reserve ter (gedeeltelijke)dekking van het tekort over 20115. De uitkomsten van de meicirculaire te betrekken bij de toegezegde herijking van deombuigingen bij de kadernota 2012.6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet van € 195.532,10 beschikbaar testellen bestemd voor vervangende nieuwbouw van de openbare basisschool MLKing/Hildebrand.2. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van€ 7.500,00 ten behoeve van aanpassing van de Linschotenstraat naar een brede schoolvoorziening3. De kosten van het besluit bedragen € 203.032,10 (€ 195.532,10 / € 7.500,00). Het besluit wordtgedekt uit investeringspost IP 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bijde begrotingsvaststelling.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen metde uitbreiding van voortgezet onderwijsschool Daaf Geluk aan het Plesmanplein 9, te Haarlem.2. Het college besluit de kosten vast te stellen op € 4.815.690,- en € 70.000,- van de kosten af tewijzen.3. Op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (art. 76n) besluit het college hetverantwoordelijke schoolbestuur, Dunamare Onderwijsgroep opdracht te geven de uitbreiding terealiseren.4. De kosten van het besluit bedragen € 4.815.690,- (incl. BTW). Het besluit wordt gedekt uitinvesteringspost IP 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij debegrotingsvaststelling.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter informatie aangeboden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college besluit het Prinses Beatrixplein aan te wijzen als locatie waar een wekelijkseparticuliere warenmarkt gehouden mag worden. Het college besluit de locatie voor de duur van1 jaar uit te geven.2. Het college besluit dat de organisatie van deze algemene warenmarkt wordt uitgevoerd doorvergunninghouder.3. Het college besluit dat deze particuliere algemene warenmarkt en de organisatie hiervangeëvalueerd dient te worden door de betrokken afdelingen en de initiatiefnemer voor 1 maart2012.4. Het besluit heeft positieve financiële consequenties.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college besluit vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, tweede lid, Wet op deRuimtelijke Ordening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan en een bouwvergunningvoor het bouwen van 14 eengezinswoningen en 49 appartementen aan de Leidsevaart 594-596(AWVN), nadat de commissie Ontwikkeling hierover heeft geadviseerd.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college besluit hogere waarden vast te stellen vanwege het wegverkeerlawaai voorLeidsevaart 594-596:a. voor de noordgevel van de woningen van gebouw A bedraagt de maximaal optredendegeluidsbelasting vanwege het wegverkeer 61 dB;b. voor de oostgevel van de woningen van gebouw A bedraagt de maximaal optredendegeluidsbelasting vanwege het wegverkeer 56 dB;c. voor de westgevel van de woningen van gebouw b bedraagt de maximaal optredendegeluidsbelasting vanwege het wegverkeer 50dB;d. voor de oostgevel van de woningen van gebouw c bedraagt de maximaal optredendegeluidsbelasting vanwege het wegverkeer 54dB.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college stelt de raad voor de Duurzaamheidsmonitor en het Wet Milieubeheer jaarverslag2010 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/2011Het college stelt de raad voor1. De verordening op de heffing en invordering van een Bedrijven Investerings-zoneWaarderpolder 2012-2016 vast te stellen;2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst die de gemeente Haarlem wil sluiten metde nog op te richten Stichting Bedrijven Investeringszone Waarderpolder (bijlage 1), welkeovereenkomst pas in werking treedt bij voldoende dragvlak voor de Bedrijven IvesteringszoneWaarderpolder.Het college besluit:1. De kosten van het besluit (inningskosten, procedurekosten, communicatiekosten, te verstrekkensubsidie), worden volledig gedekt uit de opbrengsten van de heffing.2. De ondernemersvereniging en alle ondernemers in de Waarderpolder ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college stemt in met de begroting 2011 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college besluit het ontwerp Wijkpark (Delftwijk) gedurende 6 weken vrij te geven voorinspraak.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Communicatie; De betrokkenen vanuit het participatieproces ontvangen daags na debesluitvorming informatie over dit besluit. Verder wordt een Delftwijk brede inloopavondgeorganiseerd.4. Het besluit van het college wordt ter kennisname toegestuurd aan de Commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college stemt in met het ontwerp-wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG te publiceren en zesweken ter inzage te leggen.3. Het ontwerp-wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG wordt ter kennisname toegestuurd aan deCommissie Ontwikkeling.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. De betrokkenen (waaronder de wijkraad) ontvangen na besluitvorming informatie over ditbesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college is voornemens te besluiten, voor het perceel met de kadastrale aanduiding STN A02797 D0001, op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast testellen ten gevolge van het wegverkeerlawaai voor ten hoogste 63 dB;2. Het college legt het ontwerpbesluit na bekendmaking zes weken ter inzage;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college neemt kennis van de voortgang in Delftwijk 1ste kwartaal 20112. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/2011Het college stelt de raad voor:1. de kredietaanvraag uit 2007 (kenmerk (2007/158748) af te sluiten met een positief saldovan € 2,1 miljoen2. een krediet van € 4,3 miljoen te verlenen voor de uitvoering van 2e fase NoordkopWaarderpolder3. het gevraagde krediet te dekken uit de grondexploitatie Waarderpolder deelcomplex 005revitalisering Noord-OostHet college besluit:1. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;2. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college informeert de commissie Samenleving over de afwegingen ten aanzien van de bestemdeWmo-reserve uit de nota's Welzijnswerk klaar voor de toekomst en Uitvoering motie Wie watbewaart heeft niets.2. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de overdracht 'om niet'van het juridischeigendom van een perceel grond nabij Plesmanplein zoals aangegeven op tekeningnr. 11733,kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie D, nummer 526 (geheel) en 1203 (gedeeltelijk),groot ca. 3.814 m² aan de Stichting Dunamare, ten behoeve van de bouw van de DaafGelukschool.2. Het college stuurt dit voorstel naar de commissie Ontwikkeling om advies.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie hierover een adviesheeft uitgebracht.4. Communicatieparagraaf: koper wordt over dit besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =