Besluitenlijst BenW 15 februari 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/02/20111. Het college neemt kennis van het klanttevredenheidsonderzoek Pleziervaart op het Spaarne.2. De Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem en City Marketing Haarlem ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit.3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/02/20111. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan 2011 van het Mondiaal Centrum.2. De kosten van het besluit bedragen een bedrag van maximaal € 75.500,- voor de uitvoeringvan het prestatieplan en een bedrag van maximaal € 87.250,- voor de huur van het pand LangeHerenvest 122. In totaal € 162.750,- gedekt uit programma 3.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/02/20111. Het college neemt het projectbesluit 'Nieuwe Gracht 16' op grond van artikel 3.10 Wro voor hetgebied zoals aangegeven in bijlage A;2. Het college verbindt aan het projectbesluit voorschriften die zijn opgenomen in bijlage B;3. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het projectbesluit aan hethoofd van VVH/OV; het projectbesluit wordt bekendgemaakt door publicatie in de Stadskranten de Staatscourant en langs electronische weg;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. Het projectbesluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/02/20111. Het college besluit ten behoeve van de realisatie van een horecapaviljoen op grond van artikel3.10 Wro een projectbesluit te nemen voor het gedeelte van het Marsmanplein zoals aangegevenin bijlage A.2. Het college besluit de voorschriften zoals opgenomen in bijlage B aan het projectbesluit teverbinden.3. Het college besluit in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlageC aan dit besluit en deze aan het projectbesluit te verbinden.4. Het college besluit de verdere administratieve afhandeling van het projectbesluit aan het hoofdvan de afdeling VVH/OV te mandateren.5. Het besluit heeft geen financiële consequenties.6. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langselektronische weg. De aanvrager en de wijkraad ontvangen na besluitvorming informatie overdit besluit.7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/02/20111. Het college neemt kennis van het format voor de kadernota 2011.2. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/02/20111. Het college besluit op grond van artikel 3.6 van de Wro, juncto artikel 8.4 van hetbestemmingsplan Indischebuurt Zuid en Transvaalbuurt in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplanbloemenkiosk Julianapark;2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan bekend te maken door publicatie in deStadskrant, Staatcourant en langs electronische weg;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het ontwerp-wijzigingsplan wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/02/2011Het college stelt de raad voor om te besluiten:1. In het kader van de aanpak van het (achterstallig) onderhoud op de sportvelden en de renovatie van degrassportvelden, kredieten tot een totaalbedrag van € 2.845.504 incl btw beschikbaar te stellen voor:a. DIO: het vervangen van de toplaag en de onderbouw van het kunstgrasveld.b. DSS: het vervangen van het natuurgrasveld (grassmaster) door een kunstgrasveld.c. Kon HFC: het vervangen van het natuurgrasveld (grassmaster) door een kunstgrasveld.d. Kon HFC:1. de aanleg van een kunstgras (training)veld.2. de toplaagrenovatie van het (training) natuurgrasvelde. Ons Kinnehim: het aanleggen van de veldverlichting voor EK Lawn Bowls 2011.f. VVH/Velserbroek: het vervangen van het natuurgrasveld door een kunstgrasveldg. Korfbalcentrum Kleverlaan: de aanleg van een kunstgrastrainingsveldh. Van der Aart Sportpark :1.het ombouwen van het voormalig voetbalveld EHS naar een rugbyveld voor RFC2. een toplaagrenovatie van het grassportveld Onze Gezelleni. de renovatie van het natuugrasvoetbalveld Young Boys2. De kosten van het besluit bedragen € 2.845.504 incl btw Er zijn geen baten. De totale budgettaire lastvan het besluit bedraagt € 336.785.3. Het besluit wordt gedekt uit de de IP posten 81.06, 81.27 en 81.28 jaarschijf 2010 (totaal €360.312) en de uit IP-posten 81.06, 81.07, 81,27 en 81.28 jaarschijf 2011 (totaal € 2.485.192)4. Communicatie: na besluitvorming ontvangt SRO Kennemerland een opdrachtbrief , en dieinformeert vervolgens de betrokken verenigingen.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/2011Het college besluit1. De samenwerking met partnergemeente Haarlemmermeer voor wat betreft deinformatievoorziening stapsgewijs te laten plaatsvinden. Een te ontwikkelenvoorbereidingsbesluit zal de basis zijn voor vormgeving en inrichting van desamenwerking.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college besluit in te stemmen met de Ontwerp Gebiedsvisie Boerhaavewijk.2. Het college besluit de Ontwerp Gebiedsvisie Boerhaavewijk vrij te geven voor inspraak.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Belanghebbenden ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit en de mogelijkhedenom te reageren; de media ontvangen een persbericht.5. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie ontwikkeling gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =