Besluitenlijst BenW 15 november 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/11/2011B&W1. Het college neemt kennis van de beleidsregels en aanwijzingsbesluit ex artikel 10a van de APVzoals vastgesteld door de burgemeester2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/11/20111. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan SportSupport breedtesport 2012 t/m2014.2. De kosten van het besluit bedragen € 320.772,-- per jaar. Het besluit wordt gedekt uitprogramma 4, Sport algemeen.3. SportSupport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/11/20111. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan 2012 van Stichting TopsportKennemerland.2. De kosten van het besluit bedragen € 75.000,--. Het besluit wordt gedekt binnen programma 4van de programmabegroting.3. Stichting Topsport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/2011, B&W vergadering: 18/10/2011, B&W vergadering: 15/11/20111. Het college besluit in te stemmen met de uitvoeringstrategie bedrijven en kantoorlocaties 2010-2040 en de daarin opgenomen reductie van 98.000 m 2 in de Haarlemse kantorenplanvoorraad2. De financiële consequenties van dit besluit zijn verwerkt in het MeerjarenperspectiefGrondexploitaties 20103. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/11/20111. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet van € 24.112,25 beschikbaar testellen bestemd voor uitbreiding van de openbare basisschool De Wilgenhoek.2. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet van € 30.100,40 beschikbaar testellen bestemd voor uitbreiding van de openbare basisschool De Cirkel.3. De kosten van het besluit bedragen € 54.212,65 (€ 24.112,25 / € 30.100,40). Het besluit wordtgedekt uit investeringspost 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij debegrotingsvaststelling4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/11/20111. Het college besluit de aan de Stichting SportSupport verstrekte rijkssubsidie uit de BOS-impulstranche 1 over de jaren 2005 tot en met 2008 (€ 600.000) vast te stellen.2. SportSupport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/11/20111. Het college besluit tot het voortzetten van het pilotproject vadercentrum voor 2 jaar dit wil zeggenvoor de periode 16 november 2011 - 15 november 2012 en de periode 16 november 2012 - 15november 2013 en hiervoor aan Stichting DOCK Haarlem € 100.000,- ter beschikking te stellen.2. Het college geeft aan Stichting DOCK Haarlem aan dat na de periode van 2 jaar er geen tijdelijkeextra middelen meer ter beschikking zijn en dat òf het pilotproject vadercentrum in debedrijfsvoering geïmplementeerd moet worden òf anders het pilotproject vadercentrum tijdigafgebouwd moet worden.3. Het college besluit de baten van € 100.000,- die in de vorm van een decentralisatie-uitkering van derijksoverheid aan de gemeente worden uitgekeerd via de derde Berap in de begroting 2011 en 2012over te hevelen van programma 10 naar programma 3.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. De Commissie Samenleving ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/11/20111. Het college stelt het overzicht vast van bestuurlijke momenten in het dossier Fort benoordenSpaarndam;2. Het college stuurt dit besluit aan de commissies Bestuur en Ontwikkeling, ter bespreking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/11/2011. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond voor de realisatie van de woningen binnenhet bestemmingsplan "Land in Zicht" voor het in de realisatieovereenkomst overeengekomenbedrag van € 8.045.000,- exclusief kosten koper en BTWonder voorbehoud dat het overleg metde Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit tewijzigen of in te trekken.2. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond voor de realisatie van de 18 extrawoningen binnen het bestemmingsplan "Land in Zicht" voor het in devaststellingsovereenkomst overeengekomen bedrag van € 1.534.000,- exclusief kosten koper enBTWonder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van deraad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.3. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de Commissie Ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht.4. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 1 en 2genoemde voorgenomen besluit5. De opbrengsten uit de verkoop bedragen netto € 8.045.000,- (€ 9.579.100,-minus de meerkosten maximaal € 1.534.000,- overeenkomstig artikel 17 van devaststellingsovereenkomst) exclusief kosten koper en BTWen komen ten gunste van67.40b.(Waarderpolder Oeververbinding).6. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. De locatie Belgielaan tijdelijke te verhuren aan Stichting St.-Jacob voor de huursom van €99.000,= per jaar tot en met 31 december 2014.2. De baten van deze besluiten bedragen € 99.000 en komen ten gunste van programma 5 enworden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2011.3. De betrokkenen daags na besluitvorming te informeren.4. Deze besluiten ter kennisneming naar de Commissie Ontwikkeling te sturen..
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/2011 Een krediet ter beschikking te stellen van €618.538 exclusief BTW Ter dekking te gebruiken de post VG.ON uit het IP "Reservering levensduurverlengendonderhoud gemeentelijk bezit" Opdracht te geven dat Vastgoedbeheer de restauratie aan de toren laat uitvoeren. Het subsidiabel vergoeding van €453.000 wederom toe te voegen aan de post VG.ON in het IP. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/08/2011B&W vergadering: 08/11/20111. Het college besluit het uitvoeringsprogramma bedrijfsverzamelgebouwen en broedplaatsen vastte stellen voor de ontwikkeling en de exploitatie van dergelijke gebouwen in de stad.2. De media worden via een persbericht en een perstoelichting geïnformeerd door deportefeuillehouder.3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =