Besluitenlijst BenW 17 mei 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college stelt de raad voor conform het advies van de RKC te besluiten en in te stemmen metde reactie daarop van het college2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college besluit aan Stichting Kontext subsidie te verstrekken van € 296.272,- voor de uitvoeringvan het prestatieplan 2011 van bureau ouderenadviseurs.2. Het college besluit om ten behoeve van de baliefunctie € 7.305,- van het bovengenoemdebudgetsubsidie te financieren uit de programma 7, post armoedebestrijding.3. De overige kosten van het besluit bedragen € 288.967,-. Deze kosten besluit het college te dekkenuit programma 3, beleidsveld 3.2 Welzijn, Gezondheid en Zorg.4. De instelling ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan Zomerzone Noord metidentificatienummer NL.IMRO.0392.BP3080002-0001;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van het regioconvenant bovenlokalesamenwerking Olympisch Plan 2028, ambities breedtesport en topsport.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokken partijen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan topsport 2011 van Stichting TopsportKennemerland.2. De kosten van het besluit bedragen € 96.269. Het besluit wordt gedekt binnen programma 4 vande programmabegroting.3. Het college besluit om, in het pilotjaar 2011, vijf sociale huurwoningen beschikbaar te stellenvoor de huisvesting van topsporters verbonden aan de kernsporten in Haarlem e.e.a. conform devoorgestelde tegenprestatie van sociaal maatschappelijke inzet in de wijk. Dit heeft geenfinanciële consequenties.4. Stichting Topsport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college besluit in te stemmen met de inhuizing van de Brede Centrale Toegang in deRaakspoort.2. Voor de incidentele kosten reserveren wij een bedrag van maximaal € 90.000 in 2011 ten laste vanprogramma 3, maatschappelijke opvang. De structurele kosten worden verrekend in de bestaandesubsidie aan de GGD voor de uitvoering van de Brede Centrale Toegang.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college stelt de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpjaarrekening2010 van het Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland (Paswerk).2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college neemt een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro voor het gebied zoalsaangegeven in bijlage A;2. Het college verbindt aan het projectbesluit de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage B;3. Aansluitend verleent het college de gevraagde bouwvergunning (bijlage C);4. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het projectbesluit enbouwvergunning aan het hoofd van VVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het projectbesluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscouranten langs elektronische weg;7. Het projectbesluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college besluit de subsidie voor 2010 voor de stichting City Marketing Haarlem vast te stellenop € 704.106, - ;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college wijst het bestuursakkoord af, tenzij er concessies worden gedaan, in het bijzonderop het terrein van de Wet Werken naar Vermogen..2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De VNG zal dienovereenkomstig worden geinformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stelt de stadsdeeluitvoeringsprogramma's 2011 vast en besluit tot publicatie.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De bewoners en wijkraden ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het collegebesluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/2011Het college stelt de raad voor:1. Een krediet van € 225.000,- ter beschikking te stellen voor de aankoop van de 2 appartementsrechtenperceel plaatselijk bekend Westergracht 51rd te Haarlem, kadastraal bekend gemeenteHaarlem 01, sectie H, nummer 03244, A0002 en A0003.2. Dit krediet ten laste te brengen van de Grondexploitatie Fuca.Het college besluit:3. Over te gaan tot aankoop van de 2 appartementsrechten perceel plaatselijk bekendWestergracht 51rd te Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem 01, sectie H, nummer03244, A0002 en A0003, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie geen aanleidinggeeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.4. Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2011-1 en de daaruit voortvloeiendewijzigingen vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2011 (doormiddel van de 3e begrotingswijziging 2011).2. Publicatie van de bestuursrapportage vindt plaats op 12 mei a.s. (gelijktijdig met de Kadernota2011).3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissies hierover een advieshebben uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/2011Het college besluit:1. Het College besluit akkoord te gaan met de actualisatie van het investeringsplan 2011-2016 enonderstaande investeringen toe te voegen aan het investeringsplan:a. vervangingsinvesteringen- Kleine investeringen parkeren (IP-nr 12.09)- Parkeergarages detectie-, parkeer en brandmeldsystemen (IP-nr 12.15)- Vervanging rioleringen jaarschijf 2016 (IP-nr. 63.19)- Grasvelden renovatie grassportvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.06)- Groot onderhoud kleedaccommodaties jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.27)- Groot onderhoud kunstgrasvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.28)- Vervanging GEO/BAG-applicatie 2014 (IP-nr. DV.04)- Vervanging klantbegeleidingsysteem 2015 (IP-nr. DV.06)b. uitbreidingsinvesteringen- GEO-meetapparatuur landmeters (IP-nr. DV.05)- Verbouwing kleine zaal/café Patronaat (IP-nr. SZ.114)c. Investeringen t.l.v. stelpost:- Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (IP-nr. 81.27)- Kleedgebouw voetbalvereniging DSS (IP-nr.81.27)2. Het College besluit de verwachte BTW-teruggaaf m.b.t. het project Pim Mulier binnen hetproject Pim Mulier te houden, waardoor het project binnen de beschikbare budgettaire kaderswordt gerealiseerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college stelt de kadernota 2011 met de daarin opgenomen besluitpunten vast.2. Publicatie van de kadernota vindt plaats op 12 mei a.s. (gelijktijdig met de eerstebestuursrapportage 2011)3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Frederikspark metidentificatienummerDP4080001-0001 inclusief de verwerking van de ingekomen reacties in hetkader van het vooroverleg en participatie;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het voorliggende MeerjarenplanBestemmingsplannen 2010-20132. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college neemt kennis van bijgaande informatienota.2. De informatienota wordt doorgestuurd naar de raadscommissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college stelt de raad voor2. Het toegekend krediet van € 410.400 voor het dekken van de BTW-component aanwenden voorde extra saneringswerkzaamheden van extra aangetroffen asbest in de eerste fases.3. Het krediet daarnaast verder ophogen met € 435.300 (tot een totaal van €3.005.696) voor deasbestsanering. Bij de (tevens voorliggende) jaarrekening zijn de met deze nota samenhangendekosten toegevoegd aan de voorziening asbestsanering FHM (in verband met het verplichtekarakter hiervan). Deze voorziening dient ter dekking van het besluit4. Instemmen met het niet meer nastreven van 100% sanering en zorgvuldige registratie van deachterblijvende asbest.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =