Besluitenlijst BenW 18 oktober 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Zomerzone Noord metidentificatienummer NL.IMRO.0392.BP3080002-0002, inclusief de verwerking van deingekomen reacties in het kader van het vooroverleg en participatie;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan De Entree met identificatienummer0392.BP9080003-0002, inclusief de verwerking van de ingekomen reacties in het kader van hetvooroverleg en participatie;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college is voornemens te besluiten om op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinderhogere waarden vast te stellen (conform bijlage A) voor de ontwikkelingen DSK 2, Berlagelaanen Herensingel en op stedenbouwkundige gronden af te wijken van de beleidsregels HogereWaarden Wet Geluidhinder voor negen appartementen in de hoek Prins BernhardlaanBerlagelaan;2. Het college legt het ontwerpbesluit na bekendmaking zes weken ter inzage;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan Burgwal metidentificatienummer BP 1080002;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (waaronder de wijkraad) ontvangen na besluitvorming informatie over ditbesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening winkeltijden Haarlem 2012 vast testellen conform bijlage A;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant;4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college besluit de Regeling voorschriften en beperkingen vrijstelling winkeltijden Haarlem2012 op zon- en feestdagen vast te stellen conform bijlage A;2. Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat de raad de Verordeningwinkeltijden Haarlem 2012 vaststelt;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college besluit tot intrekking van het gevestigde voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op hetperceel Laan van Angers 1 te Haarlem2. Het college besluit tot intrekking van het beginselbesluit tot aankoop van het perceel Laan vanAngers 1 te Haarlem3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college besluit tot beperking van de openbaarheid zoalsgenoemd in bijlage 12. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid om op grond vanartikel 15 lid 3 van de Archiefwet 1995 dispensatie te verlenen van een beperking op deopenbaarheid.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De direct betrokkenen ontvangen na besluitvorming middels een brief informatie overdit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college stemt in met de nota van zienswijzen vijfde aanwijzingsronde gemeentelijkemonumenten en de daaruit voortvloeiende aanwijzingen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De indieners van de zienswijzen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De nota wordt ter informatie verzonden aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college geeft de B&W-nota vrij voor verdere bespreking2. Het college bespreekt de nota met de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/10/20111. Het college besluit het actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2012 vast te stellen.2. De kosten van het besluit worden gedekt uit de begroting 2012, programma 2.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2011-2 en de daaruit voortvloeiendewijzigingen vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2011 (doormiddel van de 4e begrotingswijziging 2011).2. Publicatie van de bestuursrapportage vindt plaats op 13 oktober a.s.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college besluit de Stichting tot Instandhouding en Beheer van Teylers Museum teondersteunen bij de voorbereiding van de nominatie van Teylers voor plaatsing op deWerelderfgoedlijst van UNESCO2. Het college besluit een convenant af te sluiten met de Stichting tot Instandhouding en Beheervan Teylers Museum m.b.t. deze nominatie (bijlage A). De burgemeester zal het convenantondertekenen3. Het college stelt een 'Bufferzone Teylers' vast, waarbij de gemeente toeziet op strikte nalevingvan de wet- en regelgeving in deze zone (in bijlage B)4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =