Besluitenlijst BenW 19 april 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college besluit de Haarlemse woningcorporaties aan te merken als binnengemeentelijkeafnemer van GBA-gegevens door de Haarlemse woningcorporaties op te nemen in Bijlage Ivan de Verordening GBA;2. Akkoord te gaan met een eenmalige bestandsvergelijking van persoonsgegevens op grondvan artikel 100 Wet GBA.3. Akkoord te gaan met het sluiten van een convenant met de Haarlemse woningcorporatieswaarin nadere afspraken en bepalingen over de gegevensuitwisseling worden vastgelegd;4. Wethouder Nieuwenburg te machtigen tot het aangaan van dit convenant met de Haarlemsewoningcorporaties Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere.5. Dit besluit heeft financiële gevolgen. De kosten van dit besluit bedragen € 16.000structureel en zullen worden opgevangen binnen programma 1 (product 010301).6. Akkoord te gaan met de kosten van de benodigde (3) tokens voor het eerste jaar, ad. max. €3.000,- welke kosten worden gedekt uit het incidenteel budget voor de aanpakvan vastgoedfraude (budgetcode: 1081 4791 7251).7. Publicatie vindt plaats via het gemeentelijke informatieblok in de Haarlemmer, middels eenpersbericht en in de bewonersbladen van de corporaties.8. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/01/20111. Uitspreken dat de discussienota een goed vertrekpunt is voor een eerste consultatie van externepartijen2. De discussienota vrij te geven voor een eerste consultatie van externe partijen en dezeconsultatie de vorm te geven van een conferentie in het eerste kwartaal van 2011, en daarbij deleden van de betrokken raadscommissies uit te nodigen3. Uitspreken dat op basis van discussienota en uitkomsten van de consultatie een conceptparkeervisiezal worden opgesteld4. Uitspreken dat de concept-visie de basis is voor het formele traject van participatie en inspraak5. Discussienota, met de besluiten over de bovenstaande punten, ter kennisneming voorleggen aande raadscommissies Beheer en Ontwikkeling onder vermelding van de indicatieve planning vande vervolgstappen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt kennis van de inhoud van de nota spoor bezuinigingen op subsidies tot aankadernota 20112. Het college informeert de commissies Bestuur, Samenleving, Ontwikkeling en Beheer over ditonderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor FaseIIIa en Fase VII Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ) vast,alsmede de Nota van Antwoord op de inspraakreacties;2. Het college stelt de raad voor om een krediet van € 2.854.000,- beschikbaar te stellen vooruitvoering van fasen IIIa (Italiëlaan - Oost) en VII (Laan van Angers), te dekken uit het MJP2011 - 2014 en de grondexploitatie Europawijk-Zuid (complex 036), overeenkomstig definanciële paragraaf (zie bijlage B, geheim ex. art. 55 gemeentewet);3. Het college stelt de raad voor om in de verzamelexploitatie Schalkwijk 2000+ (complex 048) €750.000,- van de post Stedenbouwkundige knelpunten en € 750.000 van de post Omslagfondshiervoor te bestemmen, en ten gunste te brengen van de grondexploitatie Europawijk - Zuid(complex 036). Hiermee is binnen het MPG 2010 reeds rekening gehouden;4. Buurtbewoners, insprekers, belanghebbenden en de wijkraad ontvangen daags na hetcollegebesluit informatie over dit besluit; de media ontvangen een persbericht;5. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordtde financiële paragraaf (bijlage B) van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordtgeheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde ter vergadering enomtrent de inhoud van de financiële stukken;6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp (DO) vast van deVerspronckweg-zuid.2. De kosten van dit besluit bedragen € 1.160.000, de baten van het besluit (subsidie van deprovincie) bedraagt € 600.000.a. Het krediet IP 63.19 Riolering € 5.000 (jaarschijf 2011) is beschikbaar gesteld alsroutine investering.b. De kosten voor het Groot Onderhoud Gesloten Verhardingen € 40.000 en IntensiveringOpenbare Ruimte € 5.000,- (jaarschijf 2011) zijn geraamd in de begroting.c. Het raadskrediet voor jaarschijf 2012 van in totaal € 510.000 (bestaande uit IP 63.19Riolering € 50.000, Intensivering Openbare Ruimte € 60.000 en Groot OnderhoudGesloten Verhardingen € 400.000) wordt aangevraagd bij de raad d.m.v. bijgevoegdraadsbesluit.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.4. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht.5. De bewoners, de wijkraad, de bomenwacht en andere participanten ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de statutenwijziging van de OnderwijsstichtingZelfstandige Gymnasia conform artikel 24d van de Wet op Voortgezet Onderwijs.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het College stuurt dit voorstel naar de Raad nadat de commissie Samenleving hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het jaarverslag 2009 en de begroting 2011 vanStichting Spaarnesant.2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met mandatering van de toezichthoudende taak vande gemeente aan het College.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het College stuurt dit voorstel naar de Raad nadat de commissie Samenleving hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stelt het evenementenbeleid 2011 - 2012 in Haarlem vast2. Het college stelt de criteria voor evenementen in Haarlem vast3. Het college stelt de subsidies voor evenementen in Haarlem vast volgens het subsidieoverzicht'Evenementen in Haarlem 2011 - 2012'4. De kosten van het besluit bedragen € 511.283. Het besluit wordt gedekt uit programma 6Economie en Cultuur5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stemt in met de aanvullende regeling voor de vervanging van de gemeentesecretaris, teweten vervanging door een hoofdafdelingsmanager.2. Deze regeling wordt in het aan te passen organisatiestatuut van de gemeente Haarlem opgenomen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Communicatie: het besluit wordt bekendgemaakt door middel van de besluitenlijst van het collegeen treedt onmiddellijk in werking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het voorstel tot ombuigingen bij deVeiligheidsregio Kennemerland op basis van de groene menukaarten en daarbij eventueelkenbaar te maken welke bezwaren aanwezig zijn bepaalde groene menukaarten niet uit tevoeren.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college besluit middels deze nota en bijlagen de raad te informeren over de realisatie van debezuinigingen uit het coalitieakkoord2. Financiële consequenties: de inhoud van deze nota vormt de basis voor de rapportage bezuinigingenin de kadernota 20113. Deze nota wordt ter bespreking gezonden aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/04/20111. Het college stemt in met het Prestatieplan/Meerjarenactiviteitenplan van City Marketing Haarlemvoor de jaren 2011-2015;2. Het college besluit aan City Marketing Haarlem een budgetsubsidie te verlenen van € 709.739, -voor de uitvoering van het Meerjarenactiviteitenplan voor 2011;3. De kosten van het besluit zijn opgenomen in de begroting, programma 6 Economie en Cultuur;4. Daags na dit besluit ontvangt City Marketing Haarlem informatie over dit besluit;5. De nota gaat ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/01/20111. Het college besluit dat Spaarnezicht met ingang van 2011 aansluit op de Brede Centrale Toegang.2. Het college besluit het budget bijzondere bijstand te verhogen met € 354.000,= ter bekostiging vande maatschappelijke opvang en begeleiding van zwerfjongeren uit de regio door St. Spaarnezicht.3. Deze kosten worden gedekt binnen programma 7 Werk en Inkomen, verstrekkingen bijzonderebijstand.a. Vanuit programma 4 wordt € 110.000 overgeheveld.b. Het resterende bedrag van € 244.000 wordt uit de algemene middelen gedekt.Dit besluit wordt meegenomen in de Bestuursrapportage 2011-1.4. Het college besluit deze nota als deelnotitie op te nemen in het Regionaal Kompas.5. Betrokkenen te informeren over de besluiten.6. De cie Samenleving ontvangt deze nota ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/04/20111. Het college stemt in met de schenking door het Elisabeth van Thüringenfonds aan de GemeenteHaarlem van 12 schilderijen en twee kisten zoals gespecificeerd in bijlage A2. De Burgemeester zal op 15 april 2011 namens de Gemeente de schenking formeel in ontvangstnemen. De Burgemeester machtigt Nanda Hagedoorn om namens hem de schenkingsakte tenoverstaan van de notaris te ondertekenen3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Dit besluit blijft, i.v.m. de festiviteit in het Frans Hals Museum op 15 april 2011, tot die datumgeheim5. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd aan de commissies Bestuur enOntwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =