Besluitenlijst BenW 19 juli 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/07/20111. Het college besluit op grond van artikel 43 lid 7 APV aan de algemene regels uit de nota'Beleidsregels 2011 horecaterrassen' onder paragraaf II.3 '1. Openingstijden' de volgende regeltoe te voegen: 'Op het terras aan de Scheepmakersdijk is de verstrekking van consumptiesuitsluitend toegestaan tussen 07:00 en 23:30 uur; het terras moet om 0:00 uur ontruimd zijn'.2. Het college besluit voor het terras aan de Scheepmakersdijk een inrichtingsplan vast te stellen,zoals opgenomen in bijlage A.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/07/20111. Het college besluit tot het uitvoeren van een test met camerabewaking ter beveiliging van debollards op de Riviervismarkt. Van de test wordt melding gedaan bij het Centraal BureauPersoonsgegevens.2. De kosten van het besluit bedragen € 3.500,-. Het besluit wordt gedekt uit deonderhoudsbegroting Wijkzaken.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/07/20111. Er worden met ingang van 6 september 2011 zes parkeerplaatsen aan de evenzijde van hetWesterhoutpark voor betaald parkeren aangewezen, tussen de Wagenweg en perceel nr. 2.2. Voor deze plaatsen geldt het tarief voor "overige gebieden", conform de Haarlemsebelastingvoorstellen 2011 (€ 1,80 per uur), op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot17:00 uur.3. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van de stadskrant.4. Dit besluit wordt ter informatie naar de commissie beheer gestuurd.5. Dit besluit heeft geen budgettaire consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/07/20111. Er worden met ingang van 6 september 2011 vijf parkeerplaatsen aan de onevenzijde van deVan Oosten de Bruijnstraat voor betaald parkeren aangewezen, t.h.v. nr. 201.2. Voor deze plaatsen geldt het tarief voor "overige gebieden", conform de Haarlemsebelastingvoorstellen 2011 (€ 1,80 per uur), op maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot21:00 uur.3. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van de stadskrant.4. Dit besluit wordt ter informatie naar de commissie beheer gestuurd.5. Dit besluit heeft geen budgettaire consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/07/20111. Het college besluit een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro te nemen voor het besluitgebiedzoals aangegeven op bijlage 1 bij dit besluit;2. Het college besluit aan het projectbesluit de voorschriften (regels) te verbinden zoals deze zijnopgenomen in bijlage 2 bij dit besluit;3. Het college stemt in met de goede ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage 3 aan ditbesluit en verbindt deze aan het projectbesluit;4. Het college mandateert de verdere uitvoering van dit besluit inclusief de ondertekening aan hethoofd van de afdeling VVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/07/20111. Het college stelt de raad voor om vast te stellen de Nota Grondprijzen 20112. Het besluit heeft geen financiële consequenties voor de begroting3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/07/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de tarieven 2012 van de Bibliotheek Haarlemen omstreken2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =