Besluitenlijst BenW 20 december 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college besluit het beheerplan Engelandpark vast te stellen.2. Financiële paragraaf: de kosten die voortvloeien uit het beheerplan zijn gedekt in de begrotingWijkzaken, productnr 090203 - beheer en onderhoud openbaar groen.3. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. De incidentele last van dit besluit van per saldo maximaal € 25.000 zal betrokken worden bij dejaarrekening 2011.2. De structurele effecten zullen worden betrokken bij de kadernota 2012.a. Hierbij wordt rekening gehouden met de compensatie aan acht verenigingen voor deeigen investeringen in gemeentelijke kleedaccommodaties.b. Ter uitvoering van motie 59 wordt voor het restantdeel van de belastingteruggave en hetvoordeel als gevolg van de bijstelling van het investeringsplan een reservering voor eenmultifunctionle sporthal voorgelegd, waarvan badmintonvereniging Duinwijck dehoofgebruiker wordt.3. Het besluit van het college zal ter kennisname worden voorgelegd aan de commissie Bestuur ende commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het besluit tot compensatie van de achtverenigingen die sinds 2004 vanuit eigen middelen hebben geïnvesteerd in (ver)nieuwbouw vangemeentelijke kleedaccommodaties op basis van aantoonbare uitgaven en een sober en doelmatiguitvoeringsniveau.2. Het college stelt de raad voor de kosten van de uitvoering van dit 'Sportbesluit', inclusiefcompensatie van verenigingen, ten laste te brengen van de BTW teruggave (raming € 1.800.000,-).De structurele effecten zullen worden betrokken bij de kadernota 2012.3. Het college besluit een visie te ontwikkelen met betrekking tot de gewenste eigendomssituatie vande buitensportaccommodaties en kostprijsdekkende verhuur en deze visie aan de Raad voor teleggen.4. De acht betrokken verenigingen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college neemt middels deze nota en het bijgevoegde rapport kennis van de eerste conclusiesvan bureau PLANterra2. Het besluit wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college stelt de raad voor:a) Het bestemmingsplan Frederikspark met identificatienummer BP4080001-0002, inclusief deverwerking van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen;b) Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen vermeld op bijlage A bij dit besluit stellen deBurgemeester (voor wat betreft de mandatering van de bevoegdheden die door de wet of deraad aan de Burgemeester zijn toegekend) resp. het College (voor wat betreft de mandateringvan de bevoegdheden die door de wet of de raad aan het college van B&W zijn toegekend) eennieuwe versie van het mandateringsbesluit vast ingaande 1 januari 2012. Deze nieuwe versievervangt het mandateringsbesluit ingaande 1 juli 2010.2. Voor wat betreft de besluiten op grond van de Wabo en aanverwante regelgeving heeft ditmandateringsbesluit terugwerkende kracht tot 1 januari 2011.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Van dit besluit wordt melding gemaakt in de Stadskrant. Tevens ligt het besluit gedurende 6weken ter inzage in de Publiekshal en wordt het besluit in extenso gepubliceerd op de websitevan de gemeente Haarlem.5. Dit besluit wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111.Het college besluit de noodopvang asielzoekers in procedure bij Stem in de Stad en StichtingVluchtelingenwerk (ex-AMA’s) samen te voegen en deze te verlengen met nog één jaar (tot max. 3112-2012);2. De uitvoering van de noodopvang uit te besteden aan Stem in de Stad;3. De kosten van het besluit bedragen € 25.000. Dit bedrag wordt toegekend aan Stem in de Stad. Hetbesluit wordt gedekt uit het participatiebudget; kostenplaats: 1463.4791.42504. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/2011Het college stelt de raad voor:1. De huidige leden en voorzitter van de SAMS te benoemen als lid van de SAMS voor de periode tothet moment dat de besluitvorming over een nieuwe adviesraad voor het sociale domein heeftplaatsgevonden of maximaal tot 31 juli 2013.2. In afwijking van artikel 7 van de Verordening Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad één lid vande SAMS een langere termijn toe te staan.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/2011Het college stelt de raad voor:1. per 1 januari 2012 de zittende Programmaraadsleden te herbenoemen voor twee jaar.2. in afwijking van de Verordening Programmaraad Kabel Haarlem één lid van de Programmaraadeen langere termijn toe te staan.3. het besluit heeft geen financiële consequenties.4. de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college besluit in het kader van de nota "Samen leven in Haarlem: begeleiding vanHaarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers" (STZ/WWGZ/Reg.nr.2011/118524) subsidie te verlenen aan de organisaties in bijlage A.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.014.078,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 3.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college besluit de subsidie aan de in de nota genoemde instellingen voor 2010 vast te stellen;a. De kosten van het besluit bedragen € 629.678,24. Het besluit wordt gedekt uit kostenplaats 1511Voorzieningen Minimabeleid, onder verrekening van de betaalde voorschotten;b. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten zijn geraamd in de begroting;c. De subsidie wordt direct vastgesteld zonder verlening, op grond van artikel 4:43 van deAlgemene Wet Bestuursrecht;2. Het college besluit de subsidie aan de in de nota genoemde instellingen voor 2011 te verlenen;a. De kosten voor dit besluit bedragen maximaal € 842.710,00. Het besluit wordt gedekt uitkostenplaats 1511 Voorzieningen Minimabeleid, onder verrekening van de betaaldevoorschotten;b. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten zijn geraamd in de begroting;c. De subsidie wordt in 2012 achteraf op basis van geleverde prestaties definitief vastgesteld;3. De betreffende instellingen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college besluit het ontwerp voor de openbare ruimte van Land in Zicht vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties omdat de kosten verrekend zijn met deverkoopovereenkomst voor Land in Zicht3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college stelt de raad voor de termijnagenda 2012 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, na advisering door alle commissies
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college besluit, van de posten voor vervangingsinvesteringen uit het investeringsprogramma2011-2015, jaarschijf 2011, de bedragen van de kredieten, waarvoor nog geen besluitvorming heeftplaatsgevonden, ter beschikking te stellen voor het doen van uitgaven. Het betreft de posten 63.19vervangingen rioleringen, 63.09 (a en b) vernieuwing beschoeiingen en steigers, 62.09vervangingsprogramma bruggen, 63.08 vervanging walmuren en 65.10 vervangingsprogrammaspeelvoorzieningen. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.2. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college besluit tot het beantwoorden van de motie 0710 m.b.t. het optimaliseren van hetparkeerroutesysteem met de bijgevoegde Collegebrief.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 320.000,- excl.BTW voor de verbouwingen van de Kleine Zaal en het café/3depodium van het Patronaat2. De kosten van het besluit bedragen maximaal € 320.000,- (IP SZ 114). Het hiervoor benodigderaadskrediet wordt aangevraagd bij de raad door middel van bijgevoegd raadsbesluit3. Het besluit wordt gedekt door een jaarlijkse verrekening van de kapitaalslasten, een bedrag vangemiddeld € 24.000,- gedurende 20 jaar, met de subsidie aan Stichting Patronaat4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/2011Het college besluit, dat:1. dat deel van de de aanbevelingen uit het Rapport Nieman op te volgen dat leidt tot een realistisch engewenst brandveiligheidsniveau van de parkeergarage.2. het gemeentelijk aandeel in de kosten ad. maximaal € 30.000 wordt gedekt uit de verzekeringsgeldenvoor de afwikkeling van de brand in parkeergarage de Appelaar.3. het besluit van het college ter informatie te sturen aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college stelt de beleidsregel overbruggingssubsidie vast, de beleidsregel treedt in werkingmet ingang van 1 januari 2012 onder gelijktijdige intrekking per die datum van de voorgaandebeleidsregel Overbrugginssubsidie.2. De kosten van het besluit bedragen jaarlijks maximaal €100.000. Deze lasten zijn opgenomenbinnen de begroting van programma 73. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissieSamenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. Het college stelt de raad voor om het Meerjarenbeleidsplan OKE 2011-2014 vast te stellen.2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het beschikbaar stellen van het OKE-budget(specifieke doeluitkering OAB) voor de periode 2011 tot en met 2014 van € 3.321.757 per jaar.3. Het college besluit te raad voor te stellen om het college te mandateren om het OKE-budget inte zetten ten behoeve van de uitvoering van het betreffende jaarplan.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/12/20111. In te stemmen met de inhoud van de nota "jongerenwerk: toekomstgericht in Haarlem";2. De lopende jongerenwerkprojecten in Schalkwijk, Oost, Noord en Zuidwest structureel tefinancieren. De kosten van dit besluit bedragen € 173.080,=.Het besluit wordt gedekt uit bestaande gemeentelijke middelen jongerenwerk, programma4;3. De fout uit berap 2011-1 te herstellen door, op grond van het raadsbesluit van 18 februari2010, met ingang van 2012 € 150.000 structureel beschikbaar te stellen voor de huisvestingvan Delftwijk City en Flinty's. De budgettaire consequenties in berap 2012-1 op te nemen.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgeneen persbericht;5. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =