Besluitenlijst BenW 21 juni 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/06/20111. Het college stelt de informatienota vast en biedt deze ter bespreking aan aan de commissiebestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college besluit in het kader van Maatschappelijke Opvang subsidie toe te kennen aan deinstellingen zoals genoemd in bijlage A.2. De kosten van het besluit 2011 bedragen totaal € 6.390.796,=. Het besluit wordt gedekt uitprogramma 3, beleidsveld 3.2 Welzijn, Gezondheid en Zorg.3. Het college besluit, gezien de lagere inkomsten vanuit de regiogemeenten, om de inkomsten enuitgaven te verlagen met € 45.500,=. Het bedrag onder besluitpunt 2 is hiermee reeds verlaagd.Dit besluit zal worden verwerkt in de 2e berap 20114. De betrokken instellingen ontvangen daags na de besluitvorming informatie hierover.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college besluit DOCK en Haarlem Effect te vragen hun inzet welzijnswerk 2012 op testellen en vóór 1 oktober 2011 een subsidieverzoek hiervoor in te dienen.2. Het college besluit de vraag 2012 aan beide instellingen te bespreken met de commissieSamenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor deherinrichting van de speelvoorziening aan de Assendelverstraat vast.2. De totale kosten van het besluit bedragen €50.000,-. De exploitatiekosten van dit besluit wordengedekt uit 'Intensivering Openbare Ruimte' (IOR; €40.000,-) en 'Speelvoorzieningen opnormniveau brengen' (SVN; €10.000,-).3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.4. De betrokkenen, buurtbewoners en de wijkraad Leidsebuurt ontvangen na besluitvorminginformatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor deherinrichting van de speelvoorziening aan de Sterrebosstraat vast.2. De totale kosten van het besluit bedragen € 45.000,-. De exploitatiekosten van dit besluitworden gedekt uit 'Intensivering Openbare Ruimte' (IOR; €30.000,-) en 'Speelvoorzieningenop normniveau brengen' (SVN; €15.000,-).3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.4. De betrokkenen, buurtbewoners en de wijkraad Leidsebuurt ontvangen na besluitvorminginformatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. het college besluit ambtenaren aan te wijzen met een toezichthoudende taak bij de Havendienstals toezichthouder in de zin van de Woonschepenverordening en de scheepvaart enhavenverordening.2. het besluit heeft geen financiële consequenties.3. het besluit zal bekend worden gemaakt in de stadskrant en via het internet.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college besluit de ontwerp-omgevingsvergunning voor 'Het Houthof' (Claus Sluterweg125), zoals opgenomen in bijlage B, vrij te geven voor inspraak, zodra de raad de ontwerpverklaringvan geen bedenkingen voor ter inzage legging heeft vrijgegeven.2. Het college besluit kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing, zoals opgenomen inbijlage A, en de overige bij het besluit behorende stukken, en deze tezamen met de ontwerpomgevingsvergunningter inzage te leggen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant, de Heemsteder en deStaatscourant en langs elektronische weg beschikbaar gesteld, nadat de raad een ontwerpverklaringvan geen bedenkingen heeft afgegeven.5. Het besluit van het college wordt, gelijktijdig met het raadstuk over de ontwerp-verklaring vangeen bedenkingen, ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling,.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college stelt de raad voor om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ten behoevevan het bouwplan Het Houthof aan de Claus Sluterweg 125 (zaaknummer 2010-0012602) voorter inzage legging vrij te geven.2. Het besluit heeft geen financiële gevolgen.3. Het besluit wordt tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning bekend gemaakt doorpublicatie in de Stadskrant, de Heemsteder en de Staatscourant en langs elektronische wegbeschikbaar gesteld.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college besluit het ontwerp voor de stadshaven vast te stellen en na kredietverleningopdracht te geven voor de realisatie.2. Het college stelt de raad voor om een krediet van 486.000 euro te verlenen voor de aanleg vande stadshaven.3. Hiertoe het reeds in 2008 verleende krediet en bijbehorende investeringsraming met 125.000euro te verlagen (de overige kapitaallasten en onderhoudslasten worden gedekt door de extraliggelden).4. Het college stelt de raad voor om 26.000 euro aan onderhoudskosten en 56.000 euro aanopbrengsten liggelden voor de jachthaven in de begroting op te nemen.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college gaat akkoord met de aanbevelingen omtrent de subsidiebedrijfsvoering en desubsidieverwerving zoals beschreven in onderhavige notitie en gaat akkoord met devoorgestelde uitvoering.2. Het college gaat akkoord met de kosten van het besluit ad € 20.000,-- (voor het opstellen vaneen gemeentebrede subsidiescan), de kosten worden gedekt uit de stelpost voor onderzoek naarbezuinigingen binnen het spoor subsidies.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp (DO) van het 'Schoterbos,herinrichting Schotervijver' vast.2. De kosten van dit besluit bedragen € 525.000, de baten van dit besluit bedragen € 168.000. Deresterende kosten van € 357.000 zijn reeds geraamd in de begroting.3. Na besluitvorming worden betrokkenen geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college besluit het Prestatieplan Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 2011 goed tekeuren.2. De kosten van het besluit bedragen € 2.776.348. Het besluit wordt gedekt uit programma 4.3. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =