Besluitenlijst BenW 22 februari 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/2011Het college stelt de raad voor:1. Het huidige sluitingstijdenregime in de gemeente Haarlem te handhaven en af te zien van dezeafspraak uit het coalitieakkoord 2010-2014 "Het oog op morgen".2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het college besluit tot vaststelling van de verleende budgetsubsidie aan SSK over het jaar 2009ad. € 445.000,=.2. Het college besluit om de vaststelling van aan SSK verstrekte rijkssubsidie uit de BOS-impuls(tranche 3) over 2009 uit te stellen totdat definitief vaststaat tot welk bedrag het Rijk dezesubsidie heeft vastgesteld;3. Het vaststellen van de budgetsubsidie 2009 heeft geen financiële consequenties. De subsidie isal middels bevoorschotting uitbetaald aan Stichting SportSupport Kennemerland.4. SportSupport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie toegezonden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het college stelt de raad voor: De toewijzing en benaming van investeringspost IP 61.45 Versterken openbaar karakterWestelijk Tuinbouwgebied te wijzigen in IP 61.45 Fietsverbinding Houtmanpad. Een voorbereidingskrediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van eenfietsverbinding aan het Houtmanpad. Het resterende bedrag van € 2.101.500,- te mandateren aan het college voor verderevrijgave ten behoeve van de uitvoering van het project.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het college besluit tot beantwoording van de inspraakreacties zoals in bijlage A2. Het college besluit tot vaststelling van het Definitief Ontwerp voor de openbare ruimte inproject 'de Archipel' (Spaarnhovenstraat, Archipelstraat, Spaarndamseweg), dat als bijlage Bbij deze nota is gevoegd.3. De kosten van het besluit bedragen € 765.000,-, de baten van het besluit bedragen € 287.000,-.Het besluit wordt voor € 543.000,- gedekt uit investeringspost 61.57 en voor € 222.000,- uitinvesteringspost 61.47. Beide IP-posten worden gedekt vanuit het Investeringsbudget StedelijkeVernieuwing (ISV).4. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middel vanbijgevoegd raadsbesluit, nadat de commissie Beheer hierover advies heeft uitgebracht.5. Elan ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit, de insprekers ontvangen per briefeen antwoord op hun inspraakreacties en informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de benoeming van 3 leden in het bestuur vanStichting Spaarnesant.2. Het voorstel wordt - na advisering door de commissie Samenleving - ter besluitvorming aan deraad voorgelegd.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het college besluit met de uitvoeringsnota huiselijk geweld 2011 in te stemmen.2. Het college besluit met de volgende subsidieaanvragen 2011 in te stemmen:- Prestatieplan/subsidieaanvraag Kontext voor het SHG Kennemerland van1 januari t/m 30 juni 2011, kosten 204.809,- euro.- Prestatieplan/subsidieaanvraag GGD voor de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod van 1 januarit/m 30 juni 2011, kosten 77.981,- euro.- Subsidieaanvraag BlijfGroep voor vrouwenopvang 2011, kosten 1.300.038,- euro.- Subsidieaanvraag Kontext voor het SHG Kennemerland nieuwe stijl van1 juli t/m 31 december 2011, kosten 299.760,- euro.3. Het college besluit 2.575.309,- euro toe te kennen voor de uitvoering van de uitvoeringsnota huiselijkgeweld 2011. Deze kosten worden voor 2.525.309,- euro gedekt uit de begroting programma 3.Voor de dekking van het tekort van 50.000,- euro wordt bij de 1e BERAP 2011 aan de raad een voorstelvoor een begrotingswijziging voorgelegd.4. De instellingen ontvangen daags na het besluit informatie.5. Het college stuurt de nota ter kennisname aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/2011Het college besluit:1. De concept-nota "Samenleven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking enKwetsbare Haarlemmers" vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.2. Na de in de Inspraakverordening vastgelegde inspraakperiode van zes weken worden deinspraakreacties en het advies van de Wmo-raad in de definitieve beleidsnota verwerkt. Debetrokken instellingen worden per brief op de hoogte gebracht van de mogelijkheid vaninspraak. Tevens ontvangen de media een persbericht en volgt publicatie in de Stadskrant.3. De kosten van het besluit bedragen € 1.609.964,-- te dekken uit Programma 3.4. De niet tot uitgave gekomen gelden t.b.v. € 91.697,- te reserveren binnen dit beleidsveldaangezien de vraag naar de voormalige AWBZ-begeleiding nog niet volledig bekend is.5. Na vaststelling van deze nota door de raad komt de nota "Verlenging plan van aanpakPakketmaatregel AWBZ en psychosociaal voor 2011"(reg.nr. 2010/410012) conform eerderbesluit te vervallen.6. De commissie Samenleving ontvangt het besluit ter kennisname.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. het college besluit, met inachtneming van de ondergeschikte aanpassing, het Collegebesluit van1 februari jl. in stand te laten;2. de zienswijze gedeeltelijk gegrond te verklaren voor wat betreft de aanpassing van debouwtekening, behorende bij de ruimtelijke onderbouwing3. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het projectbesluit aan hethoofd van VVH/OV;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. Het projectbesluit wordt opnieuw bekendgemaakt door publicatie in Stadskrant en Staatscouranten langs electronische weg;6. Het projectbesluit van het college wordt opnieuw ter informatie gestuurd naar de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het college neemt kennis van de uitslag van de BAG-audit voor de aansluiting op de LandelijkeVoorziening.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Akkoord te gaan met het voorgenomen besluit betreffende het uitbesteden van de taken op hetgebied van schoonmaak Stadhuis en repro naar Paswerk, inclusief de overdracht van een 4-talschoonmaak- en een 4-tal repromedewerkers;2. Akkoord te gaan met het starten van besprekingen door de manager M&S met Paswerk over depraktische overdracht van deze werkzaamheden;3. Akkoord te gaan met het starten door de manager M&S van de onderhandelingen met deschoonmaak medewerkers van boven de 60 jaar voor een afvloeiingsregeling op basis vanvervroegd keuzepensioen van het ABP;4. Financiële paragraaf: de uitvoering van dit besluit is budgettair neutraal (passend binnen huidigebegroting gerekend over een periode van 4 jaar);5. Communicatie naar medewerkers en andere betrokkenen vindt plaats daags na besluitvormingen via een brief.6. Het voorgenomen besluit van het college wordt ter advisering voorgelegd aan de OR en het GO;7. Het voorgenomen besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissieBestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het College neemt kennis van de discussienotitie Hof 2.0: cocreatie en bezuinigingsurgentie,voor de Commissie Samenleving van 3 maart 2011.2. Het College stuurt de nota ter discussie aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =