Besluitenlijst BenW 22 maart 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/03/20111. Het college besluit deel te nemen aan de proef van de stichting e-laad.nl om openbarelaadpunten voor elektrische auto's te realiseren en machtigt wethouder Van Doorn eensamenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.2. Parkeerplaatsen voor e-laad, die zijn gelegen in een van de zones van belanghebbenden- ofbetaald parkeren, worden gedurende de proeftijd - tot eind 2012 - vrijgesteld vanparkeerheffingen. De definitieve locaties worden in één of meerdere separate verkeersbesluitenvastgelegd.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Bij het in gebruik nemen van de eerste laadpalen zal samen met stichting e-laad.nl eenpersbericht worden uitgegeven.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/03/20111. Het college besluit dat de bevoegdheid tot toezicht en handhaving op naleving van dekwaliteitseisen vermeld in de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen, de daaruitvoortvloeiende AMvB en beleidsregels en de (nieuwe) gemeentelijke verordeningkwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk te mandateren aan de hoofdafdeling VVH, afdelingHandhaving Bebouwde Omgeving; inclusief de tekeningsbevoegdheid.2. Het college besluit de bevoegdheid tot het opnemen in en verwijderen uit het register (voorheenvergunningverlening) te mandateren aan de hoofdafdeling VVH, afdelingOmgevingsvergunning vanaf het moment dat de wetsbepalingen inzake het registerpeuterspeelzalen in werking treden; inclusief de tekeningsbevoegdheid.3. Het college besluit de via de algemene uitkering structureel beschikbaar gestelde middelen voordeze taakmutatie (45.600) te bestemmen voor het toezicht en handhaving kwaliteitpeuterspeelzalen. De kosten van dit besluit bedragen € 45.600 en zijn geraamd op beleidsveld10.1 algemene dekkingsmiddelen en zullen bij bestuursrapportage 2011-1 worden overgeheveldnaar beleidsveld 2-3 integrale vergunningverlening en handhaving.4. Het college besluit om de directeur van de GGD met ingang van 1 augustus 2010 alsnogformeel aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 61 van de Wet kinderopvang enkwaliteitseisen peuterspeelzalen.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/03/20111. Het college neemt kennis van bijgaande voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogrammafietsinfrastructuur.2. De Fietsersbond Haarlem e.o. en de provincie Noord-Holland worden geïnformeerd.3. Het college informeert de commissie Beheer over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/03/2011Het college stelt de raad voor:1. Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te verklaren dat een (gedeeltelijke)herziening van de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding is:Naam van het plan Vastgesteld GoedgekeurdStadsdeelhart Schalkwijk deel I 14-05-1969 12-05-1970Stadsdeelhart Schalkwijk deel II (ged.) 18-06-1986 21-10-1986Schalkwijk D1 (ged.) 26-05-1965 26-04-1966Schalkwijk D2 (ged.) 10-08-1966 17-03-1967Schalkwijk wijk C (ged.) 19-02-1969 07-04-1970Europawijk Zuid (ged.) 24-06-1964 08-06-1965Omgeving Kennedylaan (ged.) 02-04-1969 02-06-1970Zuidtangent fase 2 Europaweg (ged.) 21-07-1999 21-10-1999Zuidtangent fase 2 Aziëweg (ged.) 21-07-1999 21-10-19992. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied zoals aangegeven op deverbeelding met identificatienummer: IMRO-idn digitale versie: NL.IMRO.0392.VB9080002-0001) (bijlage A);3. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie en vanaf diedag geldt voor een periode van maximaal 1 jaar.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/03/20111. Het college neemt kennis van de nota Het doel voor ogen: Startnotitie Minimabeleid 2011-2014.2. Het besluit heeft financiële consequenties die in de kadernota zullen worden afgewogen.3. De betrokkenen worden geïnformeerd.4. Het college informeert de commissie Samenleving over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/03/20111. Het college besluit tot het vaststellen van de garageparkeertarieven met ingang van 1 april 2011,conform de bijgevoegde tarieventabel.2. Dit besluit wordt ter kennisname naar de commissie beheer verzonden.3. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de stadskrant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/03/2011Het College van Burgemeester en Wethouders besluit:1. In te stemmen met aard en strekking van het convenant Waarderpolder door ondertekening vandit convenant namens de gemeente Haarlem door de portefeuillehouders van Doorn, Cassee enNieuwenburg.2. Het convenant Waarderpolder ter kennisgeving voor te leggen aan de raadscommissieOntwikkeling.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Communicatie: Publicatie van het besluit geschiedt na ondertekening en presentatie van hetconvenant op 22 maart 2011.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/02/20111. Het college besluit tot de verkoop van het pand de Nieuwe Gracht 3 te Haarlem ondervoorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geenaanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de commissie ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht.3. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 1genoemde besluit4. De netto opbrengst van deze verkoop komt ten gunste van de reserve vastgoed. Volgensraadsbesluit BIS 2008/198884, moeten de vrijgevallen middelen van de Nieuwe Gracht 3worden ingezet voor de Bakenesserkerk. In de eerste bestuursrapportage 2011 zal wordenvoorgesteld dit over te hevelen naar de algemene reserve.5. De betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit.6. Geheimhouding: o.g.v. economische en/of financiële belangen gemeenteworden de toelichting, procesverbaal van inschrijving en de verkoopovereenkomst nietopenbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college stelt de raad voor het definitief ontwerp voor de openbare ruimte van de Slachthuisbuurt Zuid vast te stellen.2. De dekking van de uitgaven is opgenomen in de grondexploitatie voor de Zuidstrook (complexnummer 141), op basis waarvan de raad op 27 maart 2008 een krediet ter beschikking heeft gesteld.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.4. Het college stuurt dit voorstel naar de raad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft opgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =