Besluitenlijst BenW 22 november 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp voorScharreveld vast.2. Dit besluit vervangt het (eerdere) besluit (kenmerk 2010/298977) over dit onderwerp.3. De totale kosten van dit besluit bedragen €120.000,-. De kosten die gedekt worden uit deexploitatiebegroting bedragen € 75.000,- en wordt onder voorbehoud van het vaststellen van deexploitatiebegroting 2012 door de raad, beschikbaar gesteld.4. De investeringskosten van het besluit bedragen € 45.000,-. De kredieten zijn geraamd alsinvesteringspost 65.10. Dit krediet is reeds beschikbaar gesteld als routine-investering.5. De buurtbewoners, de insprekers op het voorlopig ontwerp en overige betrokkenen ontvangenna besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) van dekruising Lange Herenvest en Spaarnwouderstraat vast conform bijlage B. De zuidelijkevoetgangersoversteek over de Lange Herenvest komt daarbij te vervallen.2. De kosten van het besluit bedragen € 25.900. Het besluit wordt gedekt uit begroting Wijkzaken.productnummer 080101 (1542.4497.9997)3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp en de inspraaknota vastvoor het project Schipholweg busbaan, aan de noordzijde van de Schipholweg en ten oosten vande kruising met de Prins Bernhardlaan, en besluit tot uitvoering ervan.2. Voor de aanleg van de busbaan en bijkomende voorzieningen een subsidie van € 325.000 aan tewenden, die door Provincie Noord-Holland is toegezegd.3. De kosten van het besluit bedragen € 495.000.Hiervoor is in 2011 al € 65.000 ter beschikkinggesteld. De overige kosten van dit besluit buiten de subsidie worden gedekt uit de volgendebudgetten: GOGV(groot onderhoud gesloten verhardingen) € 80.000 in 2012 enVerkeersvoorzieningen (VVZ) € 25.000 in 2012.4. De insprekers en overige betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;de media krijgen een persbericht.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college besluit de subsidie voor de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlemvoor 2012 te verlenen voor een bedrag van € 359.000, - op basis van het ingediendeactiviteitenplan.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten uit dit besluit worden volledig gedektbinnen de begroting 2012 programmalijn 63. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/2011Het college stelt de raad voor:1. In te stemmen met de verordening Wet Inburgering gemeente Haarlem 2011.2. De verordening Wet Inburgering treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking inwerking. Artikel 6 van deze verordening heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 20103. Het voorstel heeft geen financiële consequenties.4. Informatievoorziening: betrokken onderwijsaanbieders en medewerkers in de uitvoering wordenna besluitvorming geïnformeerd over dit besluit en de stukken worden gepubliceerd in deStadskrant.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college besluit in te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling Cocensus, deMantelovereenkomst Cocensus en de Dienstverleningsovereenkomst Cocensus 2012.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college en de burgemeester voor zover het zijn bevoegdheid op grond van artikel 171Gemeentewet betreft, besluiten portefeuillehouder Heiliegers te machtigen de overeenkomstenals vermeld onder beslispunt 1 te tekenen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college stemt in met de 3e financiële bijstelling 2011 en stelt de raad voor om de 3efinanciële bijstelling 2011 vast te stellen.2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 5e wijziging van de begroting 2011, waarinde financiële consequenties van deze 3e financiële bijstelling 2011 zijn verwerkt.3. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 1e wijziging van de begroting 2012, waarinde wijzigingen van in 2011 genomen raadsbesluiten, die structureel doorwerken(bestuursrapportage 2011-2 en deze bijstelling) zijn verwerkt.4. Het college stelt de raad voor een bestemmingsreserve nieuw beleid in te stellen en in 2011€ 215.00 aan deze reserve te doteren ter uitvoering van motie 71 Besteding Budget NieuwBeleid.5. Het college stelt de raad voor een bestemmingsreserve ISV in te stellen en jaarlijks dedecentralisatie uitkering ISV in deze reserve te storten.6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit7. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college stelt de raad voor het normenkader financiële rechtmatigheid 2011, deel II, vast testellen als definitief kader voor de controle van de jaarrekening 2011;2. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de Auditcommissie hierover een advies heeftuitgebracht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college stelt de raad voor de aangepaste Financiële beheersverordening (artikel 212Gemeentewet) vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/11/20111. Het college stelt de raad voor om de Haarlemse belastingvoorstellen 2012 met bijbehorendebelastingverordeningen en kwijtscheldingsbeleid in overeenstemming met het conceptraadsbesluitvast te stellen.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.3. De raad voor te stellen de begroting 2012 te wijzigen overeenkomstig de herberekende baten,alsmede de baten en lasten te ramen die samenhangen met de invoering van de BIZ-heffing (€350.000 aan lasten en baten) . Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 350.000.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college stelt de beantwoording van de inspraakreacties conform bijlage A vast;2. Het college stelt het DO Houtmanpad op basis van de inspraakreacties vast (zie bijlage B.).3. De kosten van het besluit bedragen € 1.930.000,-. Het besluit wordt gedekt uit IP 61.45. Hethiervoor benodigde raadskrediet is op basis van het raadsbesluit van 31 maart 2011(2010/382123) door de gemeenteraad gemandateerd aan het college van B&W.4. De betrokkenen en belanghebbenden: buurtbewoners, wijkraden, de Fietsersbond, de stichtingWTG, de Beatrixschool, kinderdagverblijf Uk aan Zee, de stichting "Behoud Houtmanpad" ende subsidieverstrekkers ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. Demedia krijgen een persbericht.5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =