Besluitenlijst BenW 24 mei 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/05/20111. Het college stemt in met het ontwerp-SPvE De Remise 2011.2. Het college besluit het ontwerp SPvE De Remise 2011 te publiceren in de stadskrant en 6weken ter inzage te leggen (ook digitaal raadpleegbaar).3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/05/20111. Het college besluit de subsidie duurzame energie 2011 van de provincie Noord-Holland in tezetten voor de aanschaf van zonnepanelen.2. Het subsidiebedrag is verleend door de provincie Noord-Holland. Subsidieverstrekking door degemeente aan derden is gelimiteerd tot het bedrag van € 61.208,00 en betreft het duurzaamenergiepakket 2011. De kosten en baten van dit besluit zijn in de eerste bestuursrapportage 2011meegenomen.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/05/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp (DO) vast van deSantpoorterstraat e.o..2. De kosten van dit besluit bedragen € 2.100.000 de baten van het besluit (subsidie van deprovincie) bedraagt € 140.000.a. De kosten voor het Groot Onderhoud Gesloten Verhardingen € 140.000,- enIntensivering Openbare Ruimte € 10.000,- (jaarschijf 2011) zijn geraamd in debegroting.b. Het raadskrediet voor jaarschijf 2012 van in totaal € 1.810.000 (bestaande uit IP 63.19Riolering € 200.000, Verkeersvoorzieningen € 150.000, Intensivering Openbare Ruimte€ 140.000, Openbare Verlichting op Normniveau € 150.000 en Groot OnderhoudGesloten Verhardingen € 1.170.000) wordt aangevraagd bij de raad d.m.v. bijgevoegdraadsbesluit.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.4. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht;5. De bewoners, de wijkraad, de bomenwacht en andere participanten ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/05/20111. Het college stelt de raad voor om het woningbouwprogramma voor de zuidstrook van deSlachthuisbuurt aan te passen van 100 procent sociale huur naar minimaal 60 procent.2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de hiervoor benodigde aanpassing van deSamenwerkingsovereenkomst Slachthuisbuurt-Zuid.3. De burgemeester verleent wethouder E. Cassee volmacht om namens de gemeente degewijzigde Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/05/20111. Het college besluit akkoord te gaan met de gemaakte afspraken en hierover de voorliggendeovereenkomst met Liander te sluiten en deze in tweevoud te ondertekenen.2. Het college zal de Verlegregeling Haarlem zodanig wijzigen, dat ook verleggingen dienoodzakelijk zijn om de grond bouwrijp op te leveren onder deze beleidsregel worden gebracht,waarbij met betrekking tot deze verleggingen onderscheid wordt gemaakt tussen kabels enleidingen met een transportfunctie (aflopende compensatie over dertig jaar) en eendistributiefunctie (aflopende compensatie over vijftien jaar).3. Dit besluit heeft budgettaire consequenties: de vermindering van de verlegkosten zal leiden toteen daling van de kosten van projecten/grondexploitaties4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/05/20111. Het college besluit op basis van het advies van Leeuwendaal de inrichting van de afdelingMilieu per 1-1-2011 vast te stellen conform bijlage A.2. Het college besluit de functie Juridisch Medewerker Bodem met ingang van 1-1-2011 tekoppelen aan bouwsteen AB10A (2 fte).3. De kosten van dit besluit bedragen € 9.600,-. Deze worden gedekt uit de algemene middelen enverwerkt in de 2e BERAP.4. Betrokken medewerkers krijgen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/05/20111. Het college stelt de raad voor:a) de nota "Hof 2.0: van visioen naar doen" als beleidskader te hanteren bij de uitwerking enuitvoering van Hof 2.0 en de realisatie van de voorgestelde bezuinigingsreeks op de Wmozoals in de Kadernota 2011 opgenomenb) te starten met de praktijkwerkplaatsen ter versterking van de basisinfrastructuurzelfredzaamheid van burgers en een praktijkwerkplaats ter versterking van het maatwerkvan kwetsbare (groepen) burgers.c) de stad en de maatschappelijke partners intensief te betrekken bij het vormgeven van deprojecten en de nieuwe werkwijze;d) periodiek de Raad te informeren over de voortgang van de praktijkwerkplaatsen binnen Hof2.0 op de diverse Planning en Control momenten2. Over de financiële/budgettaire consequenties van Hof 2.0 besluit de raad op voorstel van het collegebij de Kadernota 2011.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college informeert de gemeenteraad over de voorgenomen aanpassing van de regelinglokaal leerlingvervoer per schooljaar 2013/2014.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Actieve informatieplicht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/05/20111. Het college besluit vrijstelling als bedoeld in artikel 19 WRO (oud) voor het bouwen van driewoningen aan het Floraplein, naast nummer 25A te weigeren;2. Het college besluit aansluitend de bouwvergunning voor het bouwen van drie woningen aan hetFloraplein, naast nummer 25A te weigeren;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de weigering van de vrijstelling en deweigering van de bouwvergunning te ondertekenen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =