Besluitenlijst BenW 25 oktober 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college besluit tot vaststelling van de antwoorden op de vragen over de programmabegroting2012-2016 volgens bijlage A.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De antwoorden van het college worden ter informatie voorgelegd aan de raad.5. De antwoorden worden betrokken bij de raadsbehandeling van de programmabegroting 2011 van 7tot en met 10 november 2011.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/2011Het college stelt de raad voor:1. Kennis te nemen van de evaluatie (bouw-)leges 2010-20112. De volgende uitgangspunten voor de legesverordening 2012 te hanteren:a. vast te houden aan een vast percentage op basis van de bouwsom met een plafond voor de activiteitbouwen;b. geen verdere deregulering voor kleine bouwvergunningen door te voeren met vaste bedragen;c. vaste tarieven in te voeren bij sloopactiviteiten en rijksmonumentenactiviteiten;d. de kortingsregeling voor gecombineerde bouwaanvragen te laten vervallen;e. leges (€ 100) in te voeren voor vergunningen uit de Apv waar nu geen leges voor worden geheven;f. leges voor vergunningen voor prostitutiebedrijven en smart-, grow- en headshops te verhogen met € 100;g. de jaarlijkse ontheffingen voor sluitingstijden van de horeca te wijzigen in driejaarlijkse ontheffingen.3. Het art. 213a onderzoek naar de bouwleges (begroting 2012) te benutten om het bereiken van kostenverlaginggemeentebreed op te pakken;4. Voor de Kadernota 2012 een meerjarige opzet te ontwikkelen, op basis waarvan zowel de baten als de lasten kunnenworden geraamd;5. Het besluit heeft (beperkte) financiële consequenties, door het verhogen van een aantal tarieven en het invoeren vannieuwe tarieven stijgt de totale opbrengst van vergunningen;6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeftuitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college stelt de raad voor de Johannes de Heerstraat te onttrekken aan de openbaarheid2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Na besluitvorming wordt het besluit in de stadskrant gepubliceerd4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/20111. op basis van de inspraakreacties het Definitief Ontwerp 'autoluwe Zijlstraat e.o.' vast te stellenen over te gaan tot realisatie;2. met een dynamische paal het westelijk deel van de Zijlstraat tussen 11:00 en 06:00 uur af tesluiten en dit deel van de Zijlstraat aan te wijzen als autovrije straat 'categorie 2';3. na realisatie Zijlpoort te komen tot een definitieve inrichting van de Zijlstraat;4. de rijrichting in de Witte Herenstraat om te draaien waardoor één boom nabij de inrit van eenondernemer gekapt moet worden en een nieuwe boom in de directe nabijheid gepland wordt;5. de twee bestaande parkeerplaatsen voor de Witte Zwaan (Kinderhuisvest) aan te wijzen als laadenlosplekken tussen 9:00 en 17:00 uur;6. het zebrapad bij de kruising Zijlbrug te vervangen voor kanalisatiestrepen (oversteekmarkeringop de weg voor voetgangers) zodat de verkeerssituatie wat duidelijker wordt;7. de permanente afsluiting van de Korte Zijlstraat en de autoluwe inrichting van de Zijlstraat uit tevoeren als de bouwstroom van de Zijlpoort klaar is (verwachting medio 2014);8. de kosten van het besluit, geraamd op € 265.000,=, worden gedekt uit de reserve Raaksrotonde.De kosten voor onderhoud zullen worden meegenomen in de op te stellen beheer- enonderhoudsplannen welke worden voorgelegd bij de kadernota 2012.9. de betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit middels een brief en website ende media te informeren met een persbericht;10. het besluit ter informatie te sturen aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college besluit de budgetsubsidie voor het prestatieplan 2010 van de Stichting StedenbandHaarlem - Mutare vast te stellen op € 77.054,77 (organisatiekosten € 53.672,47 en coördinatorMutare € 23.382,30).2. Het vaststellen van de subsidie 2010 heeft geen financiële gevolgen. De subsidie is in 2010 inde vorm van een voorschot uitbetaald aan de Stichting Stedenband Haarlem - Mutare.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.5. Op grond van de economische en financiële belangen van de Stichting wordt geheimhoudingopgesteld ex. art 55 Gemeentewet omtrent een deel van de inhoud van de stukken (bijlage A enB) te weten:- controleverklaring van de onafhankelijke accountant ten behoeve van gemeente Haarlem- controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college stemt in met de conceptnota Hotelbeleid Haarlem zoals verwoord in bijlage a,met daarbij de volgende uitgangspunten:a. de markt zijn werking laten doen; op dit moment tot 2020 nog ruimte voor ca. 400kamers.b. marktinitiatieven faciliteren en toetsen op ruimtelijke inpasbaarheid.c. transparant zijn naar de markt, door jaarlijkse hotelmonitor.d. Bed & Breakfast faciliteren door informatiepakket op te stellen ten behoeve vanregistratie, regelgeving en handhaving.e. in de bestemmingsplannen onder de woonfunctie Bed & Breakfastfunctie mogelijkmaken.f. bij slapen boven winkels of horeca in de binnenstad de betalings-en compensatieregelvoor woningonttrekking te laten vervallen.g. nader onderzoek doen naar haalbaarheid (ruimtelijke inpasbaarheid) vancamperplaatsen nabij Kennemersporthal.2. Het college besluit het hotelbeleid vrij te geven voor inspraak3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. De media krijgeneen persbericht.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college stemt in met de indiening van de aanvraag Programmagelden VSV 2012.2. Het college besluit wethouder Onderwijs te machtigen de aanvraag te ondertekenen.3. Het besluit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college besluit:1. Het onderwijsgebruik van het schoolgebouw aan de Ambonstraat 2 te beëindigen.2. De overeenkomst 'Einde onderwijsgebruik Ambonstraat 2' te ondertekenen.3. Het eigendom van het pand onder te brengen bij de afdeling Vastgoed.4. Het hoofd Vastgoed te mandateren huurcontracten te sluiten met deze nieuwe huurders van deAmbonstraat 2.2. Voorstel aan de raadHet college stelt de raad voor:5. Een krediet ter hoogte van € 130.000,00 incl. btw te verstrekken voor het geschikt maken vanhet voormalig schoolgebouw Ambonstraat 2 voor multifunctioneel gebruik en de kapitaallastenvan het krediet ten laste te brengen van de gebouwenexploitatie Ambonstraat 2 en deze tedekken uit de huuropbrengst.6. Het onderhoudsbudget van STZ/Vastgoedbeheer structureel te verhogen met € 18.000 voor hettechnisch kunnen beheren van het gebouw.7. Communicatie: het besluit wordt naar belanghebbenden (directe omgeving) gecommuniceerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college neemt kennis van de besluitvorming en de discussies over het onderwerp Beheer &Onderhoud OGV over de periode 2010-2011
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college besluit de reactie op het Rekenkamer-rapport Dichtbij op Afstand vast te stellen enalle aanbevelingen over te nemen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter ter bespreking gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =