Besluitenlijst BenW 26 april 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/03/20111. Het college besluit een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro te nemen voor het besluitgebiedzoals aangegeven op bijlage 1 bij dit besluit;2. Het college besluit aan het projectbesluit de voorschriften (regels) te verbinden zoals deze zijnopgenomen in bijlage 2 bij dit besluit;3. Het college stemt in met de goede ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage 3 aan ditbesluit en verbindt deze aan het projectbesluit;4. Het college mandateert de verdere uitvoering van dit besluit inclusief de ondertekening aan hethoofd van de afdeling VVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;7. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/20111. Het college besluit akkoord te gaan met plaatsing van 55 DRIS-masten bij bushaltes in tweedeen derde kwartaal 2011.2. Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst met deProvincie Noord-Holland inzake DRIS R-net.3. De kosten van dit besluit bedragen € 50.000, de kosten van het voorstel zijn al geraamd in debegroting (1662.4497.2885 in jaar 2011).4. De structurele beheerskosten bedragen € 3.000 aan stroomkosten per jaar. De stroomkostenworden opgevangen binnen de huidige begroting.5. De Provincie Noord-Holland ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/20111. Het college stelt de raad voor om de in bijlage A geformuleerde uitgangspunten voor deontwikkeling van Slachthuisterrein en Oorkondelaan vast te stellen en opdracht te geven voorhet maken van een stedenbouwkundige visie.2. Het college stelt de raad voor om een grondexploitatie voor het gebied Slachthuisterrein enOorkondelaan te openen.3. Het college stelt de raad voor om een voorbereidingskrediet van 330.000 euro beschikbaar testellen. Deze kosten worden ten laste gebracht van de grondexploitatie Slachthuisterrein enOorkondelaan.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media ontvangeneen persbericht.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/20111. Het college stemt in met de subsidie aanvraag van € 1.000.000 bij de provincie Noord-Hollandt.b.v. het Reinaldaspark.2. Het college besluit een ondertekeningsmandaat te verstrekken aan wethouder R. van Doornvoor het doen van de feitelijke subsidieaanvraag en het ondertekenen van de cofinancieringsverklaring3. Besluit heeft geen financiële consequenties . De baten van dit besluit ad. € 1.000.000 zullenbetrokken worden bij de ontbrekende dekking voor het Reinaldapark.4. Communicatie; specifieke afspraak om de aanvraag op de gemeentelijke web-siteHaarlem.nl - via: mijn wijk/oost/reinaldapark5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/2011Het college besluit:1. In te stemmen met het thans actief verkopen van het gemeentelijk deel van het Brinkmann-complex, in aansluiting op het reeds in 2007 voorgenomen besluit tot verkoop ervan uitgaande dat het minimum benodigde bedrag voor de huisvestingsoperatie wordt behaald.2. In te stemmen met het op exclusieve basis voor een periode van een half jaar met LCG onderhandelen over verkoop en herontwikkeling van het Brinkmann-complex, zonder dat hieruit, vóór besluitvorming door de raad hierover, enige verplichting resteert. 3. In te stemmen met verzending van bijgaande antwoordbrief aan LCG.4. Het college stelt de raad voor een krediet van € 100.000,-- beschikbaar te stellen die ten laste van de verkoopopbrengst wordt gebracht. 5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/20111. Het college stemt in met de in de uitgangspuntenbrief gehanteerde percentages en aantallen enverklaart deze van toepassing voor de begroting 2012.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt de uitgangspuntenbrief ter informatie aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/20111. Het college besluit de bevestiging bij de jaarrekening 2010 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/20111. Het College stelt de raad voor te besluiten een uitstapprogramma prostitutie in degemeente Haarlem vanaf 1 juli 2011, ondanks de positieve in de bijlage opgenomenresultaten, niet voort te zetten wegens gebrek aan financiële dekking daarvoor.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =