Besluitenlijst BenW 26 juli 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/07/20111. Het college neemt kennis van de stand van zaken van de gebiedsvisies Kleverlaanzone enSchoterbos.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/07/20111. Het college besluit de voucheraanvraag van speeltuin SV Delftwijk ad € 24.167 toe te kennen;2. De kosten van het besluit bedragen € 24.167. Het besluit wordt gedekt uit programma 9,taakmutaties bewonersinitiatieven 2011, kostenplaats 1591.4791.4000 vouchers bewoners;3. De aanvrager ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Bestuur voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/07/20111. Het college besluit de Berenschot-taakstelling van 6,45 fte per 1 januari 2011 te realiserenmiddels formatiewijzigingen zoals aangegeven in het schema van paragraaf 6.2. Het college besluit de bewindvoeringstaken Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)per 1 januari 2011 te beëindigen.3. het college besluit dat het Sociaal Statuut 2006 op deze taakstelling van toepassing is.4. Kennis te nemen van de reactie van de manager van de hoofdafdeling Sozawe op het advies vande Ondernemingsraad.5. De betrokken ambtenaren worden aansluitend schriftelijk geïnformeerd over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/07/20111. besluiten om op vrijdag 30 september de publiekshal te sluiten, zodat 'de balie' verhuisd kanworden naar de Raakspoort en besluiten tot de beperking van de telefonische bereikbaarheid opvrijdag 30 september;2. besluiten om maandag 3 oktober om 12 uur in plaats van 9.00 uur open te gaan (alsmedetelefonisch bereikbaar te zijn) voor publiek, zodat de ochtenduren gebruikt kunnen worden voorhet noodzakelijke testen van de systemen voor balie en telefoonteam.3. de voorgestelde sluiting en opening van het totale Klantcontactcentrum te publiceren in destadskrant, de website en in de publiekshal en via een bandje bij de telefooncentrale te melden;4. besluiten dat de reguliere openingstijden van de huidige publiekshal gehandhaafd worden in deRaakspoort vanaf 4 okober;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/07/20111.Het college verklaart het bezwaar gegrond dat bij de subsidie geen volledige compensatie istoegekend voor de salarisontwikkeling van ambtenaren van de gemeente Haarlem, besluit bijde verlening van de budgetsubsidie hiermee rekening te houden voor zover het betreft doorbezwaarde van de gemeente overgenomen personeel en past de subsidie aan bezwaarde metinachtneming hiervan aan,2.Het college besluit om bij toekomstige verzelfstandigingen vooraf helder af te spreken of het volgen vande gemeentelijke cao met betrekking tot het personeel wel of niet inhoudt dat bij de subsidie volledigecompensatie wordt toegekend voor de salarisontwikkeling van ambtenaren van de gemeente,3.Het besluit heeft budgettaire consequenties die nader moeten worden vastgesteld,4.De betrokkene ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =