Besluitenlijst BenW 27 september 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het College besluit de evaluatie van het project BUUV vast te stellen (bijlage A).2. Het College besluit de continuering van het project BUUV in de drie pilotwijken vanaf nuverder te betrekken bij de uitwerking van Hof 2.0.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Samenleving en terinformatie gestuurd aan de Wmo-raad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college neemt kennis van de evaluatie Haarlemse kermis 20112. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college besluit akkoord te gaan met het Prestatieplan 2011 van Stichting Spaarne Peuters.2. Het college besluit Stichting Spaarne Peuters voor de uitvoering van het regulierepeuterspeelzaalwerk in 2011 een subsidie toe te kennen van € 1.513.645. Het besluit wordt gedektuit programma 4 product 04.01.02.3. Het college stemt ten behoeve van de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk 2011 in methet bedrag van totaal € 186.768 voor Stichting Spaarne Peuters. Het budget wordt overgeboekt vanprogramma 10 product 10.01.04 naar programma 4. In de tweede bestuurlijke rapportage (BERAP)2011 meldt het college dit aan de Raad.4. Stichting Spaarne Peuters ontvangt daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college besluit in het kader van de extra inzet jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (voorheenpluspakket) de GGD Kennemerland voor 2011 subsidie toe te kennen voora. inzet op zorgscholen: € 45.000,--b. inzet in het speciaal onderwijs € 271.080,--2. Het college besluit voor de uitvoering van het hygiënisch woningtoezicht en de zorgcoördinatiede GGD Kennemerland voor 2011 een subsidie toe te kennen van € 300.500,--3. De kosten van het besluit bedragen € 616.580,--. Het besluit wordt gedekt uit programma 3Welzijn, Gezondheid en Zorg.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan Nieuwstad metidentificatienummer NL.IMRO.0392.BP1080004-0001;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college besluit de nieuwe werkwijze voor de uitvoering van de contingentwoningen vast testellen: van instellingsgebonden toewijzing naar cliëntgebonden toewijzing.2. De kosten van dit voorstel worden gedekt uit de begroting 2012, programma 4 maatschappelijkeopvang3. De betrokkenen instellingen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college besluit de ingediende zienswijze ontvankelijk te verlaren.2. Het college besluit de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren.3. Het college stelt het wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG vast.4. Het college besluit het wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG te publiceren in zowel destadskrant en staatscourant als op de gemeentelijke website en ruimtelijke plannen.nl, envervolgens zes weken ter inzage te leggen.5. Het wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG wordt ter kennisname toegestuurd aan deCommissie Ontwikkeling.6. Het besluit heeft geen financiële consequenties.7. De betrokkenen (wijkraad en indiener zienswijze) ontvangen na besluitvorming informatie overdit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het besluit, voor het perceel met de kadastrale aanduiding STN A 02797 D0001, op grond vanartikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen ten gevolge van hetwegverkeerlawaai voor ten hoogste 63 dB;2. Het college legt het ontwerpbesluit na bekendmaking zes weken ter inzage;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college stelt de raad voor:a. op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te verklaren dat eenherziening in voorbereiding is voor de bestemmingsplannen: Uitbreidingsplanafronding Haarlem Zuid-Oost, Uitbreidingsplan Diepenbrockstraat, Bastiaansstraat enDunklerstraat, Uitbreidingsplan Zuid- Oost en voor het gedeelte van het gebied waar deHaarlemse bouwverordening vigerend is;b. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied zoals aangegeven op deverbeelding met identificatienummer: NL.IMRO.0392.VB3080005-0001 d.d. 6september 2011;c. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het college stuurt dit voorstel naar de raad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht;4. Het voorbereidingsbesluit wordt bekend gemaakt door terinzagelegging. Een mededeling vanhet besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant en in de Staatscourant en vindt tevens langselektronische weg plaats.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de overdracht "om niet" van het juridischeigendom van een perceel grond nabij de van Limburg Stirumstraat, zoals aangegeven optekening nr. 10742, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie S nummer 2810 (ged) grootca. 961 m² aan de Stichting RK Onderwijs "Sancta Maria" Haarlem, ten behoeve van de bouwvan een fietsenstalling en herinrichting van de buitenruimte.2. Het college stuurt dit voorstel naar de commissie Ontwikkeling om advies.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie hierover een adviesheeft uitgebracht.4. Communicatieparagraaf: koper wordt over dit besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college besluit zich aan te melden als deelnemer aan het koploperprogramma en mandateertverantwoordelijk wethouder diversiteit de intentieverklaring hierover met het Ministerie van OCWte tekenen.2. Het college besluit het projectvoorstel koploper Haarlem vast te stellen.3. Met dit besluit is de openstaande toezegging 0680 (dekking voorlichtingsproject COC) afgedaan.4. De door het Ministerie van OCW beschikbaar te stellen middelen ad € 20.000 per jaar over deperiode 2012-2014 worden aangewend ter dekking van het projectvoorstel koploper Haarlem.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college stemt in principe in met de aanwijzing van het motorschip "De Onderneming" alsgemeentelijk monument.2. Indien er geen zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van de op basis van deMonumentenverordening Haarlem 2006 voorgeschreven procedure van afdeling 3.4 Awb, zalde aanwijzing verder volgens de regels van het mandateringsbesluit ambtelijk door de afdelingOmgevingsvergunning worden afgehandeld.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De aanvrager ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.5. De nota wordt ter informatie verzonden aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college besluit de ontwerp-omgevingsvergunning voor 'de biogasinstallatie' (A.Hofmanweg), zoals opgenomen in bijlage B, vrij te geven voor inspraak, zodra de raad deontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor terinzagelegging heeft vrijgegeven énGedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland een ontwerp-verklaring van geenbedenkingen ex art. 6.6 Bor voor de terinzagelegging heeft afgegeven.2. Het college besluit kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing, zoals opgenomen inbijlage A, en de overige bij het besluit behorende stukken, en deze tezamen met de ontwerpomgevingsvergunningter inzage te leggen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langselektronische weg beschikbaar gesteld, nadat de raad een ontwerp-verklaring van geenbedenkingen heeft afgegeven én Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland eenontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex art. 6.6 Bor voor de terinzagelegging heeftafgegeven5. Het besluit van het college wordt, gelijktijdig met het raadstuk over de ontwerp-verklaring vangeen bedenkingen, ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college stelt de raad voor om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ten behoevevan het bouwplan biogasinstallatie aan de A. Hofmanweg voor terinzagelegging vrij te geven.2. Het besluit heeft geen financiële gevolgen.3. Het besluit wordt tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring vangeen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord Holland bekend gemaakt door publicatiein de Stadskrant en de Staatscourant en langs elektronische weg beschikbaar gesteld.4. het college stelt de raad voor om het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geenbedenkingen gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord Holland ter inzage teleggen.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht;6. het college stelt de raad voor te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen bedenkingennodig is als er geen zienswijzen tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen of hetontwerp omgevingsvergunning worden ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college stelt de raad voor de programmabegroting 2012-2016 vast te stellen.2. De financiële consequenties van de beleidsvoornemens zijn in de begroting verwerkt.3. De portefeuillehouder Financiën wordt gemandateerd om tekstuele wijzigingen aan te brengenin paragraaf 1.6 Bezuinigingen, paragraaf 3.4 Financiering en paragraaf 3.5 Bedrijfsvoering.4. Communicatie: de programmabegroting 2012-2016 wordt op 26 september openbaar entoegestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. de Beleidsregels ten aan zien van de toewijzing van parkeerplaatsen op kenteken vanmensen met een beperking in de gemeente Haarlem 2011 vast te stellen (bijlage A);2. de baten van dit besluit in te zetten voor de taakstelling doorberekening aanlegkostenparkeerplaatsen;3. het nadelig effect van de gedeeltelijke invulling van de taakstelling te betrekken bij de2de bestuursrapportage 2011;4. de commissie Beheer en Samenleving te informeren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Het college besluit akkoord te gaan met het uitgangspunt om, ten aanzien van deplanontwikkeling Fort benoorden Spaarndam, de ingediende zienswijzen van de commissiesontwikkeling en beheer als basis te nemen voor de stem die Haarlem uitbrengt binnen hetAlgemeen Bestuur van het recreatieschap.2. Het college besluit om, gezien de ingediende zienswijzen en geuite bezwaren van decommissies ontwikkeling en beheer, tegen de voorgestelde planontwikkeling Fort benoordenSpaarndam te stemmen in het AB van het recreatieschap.3. Het besluit van het college wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling en Beheergestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =