Besluitenlijst BenW 29 november 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/2011Het college stelt de raad voor:1. Een krediet van € 416.000,-- te verstrekken ten behoeve van de voorbereiding, actualisatie,begeleiding en uitvoering van het Programma Schalkwijk 2000+ (2010 t/m 2012);2. Dit krediet ten laste te brengen van de verzamelexploitatie Schalkwijk 2000+ (complex 048).3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111. Het college stelt voor de uitvoering van de inburgering m.i.v. 1 januari 2012 tijdelijk 2 fteformatie beschikbaar voor de duur van 6 maanden.2. De kosten van dit besluit bedragen € 110.700. De kosten worden gedekt uit middelen die doorhet ministerie van BZK ter beschikking zijn gesteld voor de uitvoering van de Wet Inburgering.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111. Het college besluit de in deze nota vermelde data als koopzondagen voor 2012 aan te wijzen.2. Er zijn geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (aanvragers) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/2011Het college stelt de raad voor:1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project Reinaldapark van€ 4.352.000 tbv sanerings- en herinrichtingskosten en vtu/vat kosten voor fase 3. De kostenvan dit besluit bedragen € 4.352.000 en de baten van het besluit bedragen € 4.352.000 en bestaatuit de volgende dekking:Bijdrage grex 023: € 1.055.000ILG subsidie € 1.000.000IP 63.19 onderhoud riolering € 390.000IP 65.18 groen € 300.000IP 64.04A Integraal Waterplan € 357.000Bodemprogramma Haarlem 2010-2014 € 1.200.000Onderhoud spelen (exploitatiebegroting ) € 50.0002. De mogelijke aanbestedingsvoordelen te gebruiken ten behoeve van het dekkingstekort van€ 1.503.000, zoals in het raadsbesluit van 11 januari 2011 beschreven, alsook op27 oktober 2010 bij interne notitie aan de cie. Ontwikkeling is gemeld.3. Mogelijke financiële consequenties na verdere uitwerking zullen opnieuw ter besluitvormingworden voorgelegd.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111. Het college stelt de raad voor een krediet te verlenen van € 348.390,- exclusief btw voor vtu-kosten voor de jaren 2011, 2012, 2013. Deze kosten zijn voorzien en worden gedekt in degrondexploitatie Marsmanplein, complexnummer 133.2. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.3. Communicatieparagraaf: koper wordt over dit besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111. Het college besluit aan stichting DOCK Haarlem een subsidie te verstrekken van € 2.803.941,-voor de uitvoering van het prestatieplan 2012.2. Het college besluit de kosten van dit prestatieplan te dekken uit programma 3, beleidsveld 3.1.(Sociale samenhang en diversiteit)3. De instelling ontvangt daags na het besluit informatie.4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Samenleving gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het ter beschikking stellen van een krediet van€ 325.000,- voor het afronden van het project 'verplaatsing kinderdagverblijf De Springplank'en dit krediet te dekken uit IP post 53.01.2. Communicatie: de betrokkenen worden geïnformeerd.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111. Het college stelt het jaarverslag 2010 van Stichting Spaarnesant vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111. Het college besluit het pand Barteljorisstraat 23 aan te wijzen als gemeentelijk monument.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan Spaarndamseweg e.o. metidentificatienummer BP5080003;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/11/20111. Het college stelt de raad voor de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeenteHaarlem; de Bijstandsverordening WWB; en de Wijziging Re-integratieverordening WWB vastte stellen en de verordeningen Wet investeren in jongeren gemeente Haarlem in te trekken.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit door plaatsingvan de verordening in de stadskrant van de gemeente Haarlem.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =