Besluitenlijst BenW 30 augustus 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/08/20111. Het college stelt de raad voor om een aanvullend krediet te verlenen voor de met de aanleg vande stadshaven gemoeide BTW.2. De kosten van het besluit bedragen 100.000 euro. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost67.40b. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middel vanbijgevoegd raadsbesluit3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/08/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp voor de Julianalaan,Emmalaan en Prinsesselaan vast, samen met de bijbehorende inspraaknota.2. De kosten van het besluit bedragen € 740.000. Het college stelt de raad voor om ter dekking vande kosten de volgende budgetten vooruitlopend op de begrotingsvaststelling 2012 terbeschikking te stellen: GOGV(groot onderhoud gesloten verhardingen) € 190.000 in 2012 enOVN (openbare verlichting op normniveau) € 110.000 in 2012.3. Het college stelt de raad voor om voor de noodzakelijke rioleringswerken een krediet terbeschikking te stellen van € 150.000,- ten laste van de post 63.19 (rioleringen) uit hetinvesteringsplan jaarschijf 2012.4. Het college stelt de raad voor om een door de provincie toegezegde subsidie van € 290.000 aante wenden voor dit project5. De buurtbewoners, bewonersvereniging, Fietsersbond en overige betrokkenen ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/08/20111. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2012 van de GR Cocensus2. In te stemmen met de bijdrage aan de GR Cocensus van € 2.361.300 voor 2012.3. De GR Cocensus te verzoeken in de begroting 2013 e.v. een risicoprofiel op te nemen aan dehand waarvan het benodigde weerstandvermogen kan worden bepaald en ditweerstandsvermogen op te bouwen.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/08/20111. Het college besluit de bruggennamen genoemd in bijlage I vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (Hulpdiensten, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20111. Het college besluit tot het aangaan de volgende overeenkomsten:a. de Allonge op de overeenkomst tot aanvulling en wijziging van de overeenkomst inzake Zijlpoort en Koopcontract Zijlpoort Complex, met Postkantoor Raaks BVb. de overeenkomst tot Cessie met Postkantoor Raaks BV en Van Wijnen Heerhugowaard BVc. de step-in overeenkomst met Postkantoor Raaks BV en Van Wijnen Heerhugowaard BVd. de akte van levering van het Zijlpoort Complex van Postkantoor Raaks BV2. De financiële consequenties van dit besluit zijn dat de vordering op Postkantoor Raaks BV per datum levering Vastgoed wordt vastgesteld op € 7.244.189,00 en bij datum Oplevering van de kantoorhuisvesting na realisatie uitkomt op naar verwachting € XXXXXXXXX.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =