Besluitenlijst BenW 31 mei 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college stelt de reactie op het advies Meedoen in Oost vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/2011Het college stelt de raad voor:1. Kennis te nemen van de evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid en Integraal Handhavingsbeleid.2. De visie zoals verwoord in de nota Integraal Veiligheid en Handhavingsbeleid 2012-2016 vastte stellen.3. De prioriteiten zoals verwoord in de nota Integraal Veiligheid en Handhavingsbeleid 2012-2016vast te stellen, zijnde:o Jeugd en Veiligheido Een veilige binnenstado Handhaving van de openbare ruimteo Schalkwijk4. Kennis te nemen van de geschetste financiële scenario's ten aanzien van de gesteldeprioriteiten.5. Te kiezen voor 'minimumscenario' á €787.000. De dekking hiervoor is in de kadernota 2012opgenomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde brief aan de Provincie Noord-Holland;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissieBestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college besluit de lokale en regionale subsidieaanvragen in het kader van Wonen, Welzijnen Zorg toe te kennen zoals genoemd in bijlage A.2. De kosten van het besluit 2011 bedragen in totaal € 967.556,-. Het besluit wordt gedekt uitprogramma 3, beleidsveld 3.2 Welzijn, Gezondheid en Zorg.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/2011Het college stelt de raad voor:1 De nota "Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking enKwetsbare Haarlemmers" vast te stellen.2 Conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 4, reg.nr. STZ/WWGZ94945) te reageren op dezienswijze van de Wmo-raad.3 De kosten van het besluit bedragen € 1.518.267,-- te dekken uit Programma 3.4 Ten laste van de Pakketmaatregelgelden 2011 een bedrag van € 91.697,- incidenteel toe tevoegen aan de Algemene Middelen.5 De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit6 Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het College besluit in te stemmen met het Convenant 'Lokale Educatieve Agenda 2011-2015'en de portefeuillehouder onderwijs/jeugd deze te laten ondertekenen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college besluit in te stemmen met de Kaderovereenkomst Onderwijsmonitor 2011-2015 ende portefeuillehouder Onderwijs/Jeugd deze te laten ondertekenen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college besluit de startnotitie Ouderen in Haarlem vast te stellen.2. Het college besluit de commissie Samenleving voor te stellen de uitwerking van de startnotitieOuderen mee te nemen als integraal onderdeel van het nieuwe beleidsplan WetMaatschappelijke Ondersteuning (Wmo).3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college besluit Haarlem niet als speelstad voor het EK Honkbal 2012 kandidaat te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college stelt de raad voor de laatste projectfase van de Fly-over te starten, te weten hetaanleggen van de definitieve wegen die aansluiten op het nieuwe viaduct.2. De kosten van het besluit bedragen € 2.775.000,00. Het besluit wordt gedekt uitinvesteringspost IP 67.40. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raaddoor middel van bijgevoegd raadsbesluit3. De betrokkenen (provincie Noord-Holland en ProRail) ontvangen na besluitvorming informatieover dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college start met het onderzoek naar de verzakelijking van de subsidiesystematiek enpresenteert de nieuwe systematiek "het beleidskadersubsidies" voor 31 december 2011;2. Het college besluit € 80.000 van het onderzoeksbudget subsidies en verbonden partijen aan tewenden voor de kosten die samenhangen met het beleidskader subsidies.3. Het college legt deze startnotitie ter bespreking voor aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college besluit om de exploitatiesubsidie aan St. Toneelschuur voor 2010 (seizoen 2009-2010) vast te stellen op €1.129.979,=.2. Het college besluit om de subsidie voor huurdersonderhoud voor kalenderjaar 2009 vast testellen op €104.208,=.3. Het college besluit om de subsidie voor huur en servicekosten voor de kalenderjaren 2007 t/m2009 vast te stellen op €779.510,=, resp. €797.200,= en €816.819,=.4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.5. Betrokkene ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over de bezuinigingsscenario's voor deStichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over het bezuinigingsscenario Frans HalsMuseum | De Hallen Haarlem2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college stelt de voortgangsnotitie vast2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie en bespreking gestuurd aan de commissieSamenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college besluit het inrichtingsplan voor de terrassen op het Hortusplein vast te stellen (ziebijlage 1).2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De rondom dit plein gevestigde ondernemers en ontwikkelaar MAB worden na vaststelling vandit besluit geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college verklaart de ingediende zienswijzen ongegrond;2. Het college verleent op grond van artikel 3.23 Wro (oud) ontheffing van de geldendebestemmingsplanvoorschriften voor het gevraagde bouwplan;3. Aansluitend verleent het college de gevraagde bouwvergunning eerste fase;4. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het besluit aan het hoofd vanVVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het besluit wordt bekend gemaakt aan betrokkenen en door publicatie in de Stadskrant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/05/20111. Het college neemt met instemming kennis van het voornemen van de stichting H'Art, destichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en de stichting Volksuniversiteit Haarlem om eenfusie aan te gaan.2. Het college besluit om het in de begroting opgenomen extra bedrag van€ 125.000 voor exploitatie CCVT, met ingang van de fusiedatum toe te kennen aan de nieuweorganisatie. Daarmee komt het totale subsidie voor de nieuwe organisatie voor 2011op €2.099.667.3. Het college besluit de stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland toestemming te verlenenom de stichting per fusiedatum op te heffen.4. Het college besluit de gemeenteraad te verzoeken om eenmalig een bedrag van € 120.000beschikbaar te stellen voor fusie- en frictiekosten waarvoor geen dekking kan wordengevonden binnen de exploitatie van de drie organisaties. Dit bedrag wordt ten laste gebracht vande algemene middelen. (Zie voor meer informatie de financiële paragraaf)5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.Voorstel aan de raadHet college stelt de raad voor:7. Aan de CCVT organisaties een bedrag van € 120.000 beschikbaar te stellen voor fusie- enfrictiekosten waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie van de drieorganisaties. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =