Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 06 maart 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
06 mrt. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht.
  De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
 • B&W vergadering: 06/03/2012Het college besluit:1. Het concept Ontwikkelingskader Lieven de Key vrij te geven voor inspraak.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. In de stadskrant komteen mededeling over het besluit.4. Het college zendt dit besluit ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 06/03/20121. Het college stelt het definitief ontwerp (bijlage A.) voor het Philip Frankplein, op basis van hetresultaat uit de inspraak & participatie vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 80.000,- (incl. VAT en historische kosten) (€ 55.000,-voor de maaiveldinrichting en € 25.000,- als maximale bijdrage aan het herdenkingsmonument).Het besluit wordt gedekt uit het budget VVZ: Verkeersvoorzieningen voor een bedrag van €20.000,- voor 2010-2012, ISV 1 kaart C.08 voor een bedrag van € 50.000,- voor 2012 en €10.000,- uit het budget OVN: Openbare Verlichting op Normniveau voor 2012. Het hiervoorbenodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
 • B&W vergadering: 06/03/2012Het College besluit:1. kennis te nemen van de resultaten van de inspraakavond over het wijzigen van het ontwerpvoor de Wenenstraat2. in te stemmen met het gewijzigde definitieve ontwerp voor de Wenenstraat3. het besluit heeft geen financiële consequenties. Dekking kan worden gevonden in het reedsbeschikbare budget van € 3.190.000,- voor uitvoering van Fase III en IV Integralevernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ), RB 2010/1099404. de commissie Beheer hierover te informeren
 • B&W vergadering: 06/03/20121. Het college neemt kennis van de stadsdeeluitvoeringsprogramma's 20122. De wijkraden ontvangen de stadsdeeluitvoeringsprogramma's en ze worden tevens op de sitevan Mijn Wijk geplaatst;
 • B&W vergadering: 06/03/20121. Het college besluit het ontwerp wabo-projectbesluit en de ontwerp omgevingsvergunning opgrond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 Wabo voor het besluitgebied zoals aangegeven opbijlage 1 (de verbeelding) zes weken ter inzage te leggen gedurende welke periode door eenieder zienswijzen kunnen worden ingediend;2. Het college stemt in met de goede ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage 2 enhet ontwerp-omgevingsvergunning, opgenomen in bijlage 3 en verbindt deze aan het ontwerpwabo- projectbesluit;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
 • B&W vergadering: 06/03/20121. Het college besluit kennis te nemen van de accountantsverklaring en stelt de bekostiging tenbehoeve van de asbestsanering van de Mgr. Huibersschool, Duitslandlaan 2 te Haarlem vast op€ 299.370,332. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 06/03/20121. Het college stelt de raad voor de "Eerste wijzigingsverordening belastingen 2012" vast testellen.2. Het college stelt de raad voor de baten en lasten, vermeld in het besluit, op te nemen in deBestuursrapportage-1 van 2012 en aan de hand daarvan de begroting bij te stellen.3. Communicatie: de verordening wordt gepubliceerd in de stadskrant en treedt de dag napublicatie in werking.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 06/03/20121. Het college besluit tot gunning en derhalve verkoop van het voormalige schoolgebouw aan deGeneraal de la Reijstraat 6 aan GTP Vastgoedontwikkeling te Zuid Schermer voor dekoopsom ad. € 310.000,-- kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de commissieOntwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.3. Financiële paragraaf: de meeropbrengst van de onderhavige verkoop ad. € 226.703,-- wordttoegevoegd aan Programma 4.4. Communicatieparagraaf: koper wordt als eerste schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.
 • B&W vergadering: 14/02/20121. Het college stelt de raad voor om in 2012 een bestemmingsreserve in te stellen voor de tijdelijkefinanciering van Kans en Kracht.2. Het college stelt de raad voor om in 2012 € 1.796.000 ten laste van de algemene reserve en tengunste van de bestemmingsreserve Kans en Kracht te brengen.3. Het college stelt de raad voor de kosten van het besluit te dekken door de taakstelling van dehoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder te realiseren en door een structureleextra bezuiniging in te boeken van € 222.000 (ca 3,7 fte) per 1 januari 2013. De hoogte van deextra bezuiniging wordt bijgesteld op het moment dat de kosten van het project Kans en Krachtdanwel de geplande gemeentelijke taakstelling anders uitvallen dan in deze nota beschreven.4. Het college stelt de raad voor om de besparingen die gerealiseerd worden met ingang van 2014door de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid terug te laten vloeien in de algemenereserve.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 21/02/20121. Het college besluit het motorschip "Onderneming", ligplaats hebbende aan het Jaagpad 70A,aan te wijzen als gemeentelijk monument;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De aanvrager van de monumentaenstatus voor de "Onderneming", alsmede de indieners van dezienswijzen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. De nota wordt ter informatie verzonden aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 21/02/20121. Het college stelt de raad voor de Verordening Woonschepen en de Verordening HaarlemseWateren vast te stellen.2. Het college stelt de raad voor de Woonschepenverordening 2005 en de Scheepvaart- enHavenverordening 1998 in te trekken, behoudens het overgangsrecht zoals vastgelegd in artikel19.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.