Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 16 oktober 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
16 okt. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 16/10/20121. Het college stelt de raad voor het gedeelte van het Titus Brandsmapad, gelegen ten zuiden van de voormalige percelen Berlagelaan 2 t/m 152 en ten westen van de voormalige percelen Berlagelaan 22 t/m 132, formeel te onttrekken aan het openbaar verkeer 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 3. Na besluitvorming wordt de onttrekking gepubliceerd in de stadskrant en ter inzage gelegd voor zienswijzen 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht
  • B&W vergadering: 16/10/20121. Besluit de haalbaarheid van onderstaande drie kansrijke pilotlocaties voor zelfbouw nader te onderzoeken; a. Steve Bikostraat 182, stadsdeel Oost (ca. 4 woningen); b. Werfstraat 6-8, stadsdeel Noord (ca. 40 woningen); c. Deli-terrein, Spaardammerweg, Stadsdeel Noord (ca. 100 woningen); 2. In te stemmen met variant B van de kavelwinkel door aan te sluiten bij het huidige (bouw)spreekuur van de afdeling dienstverlening ; 3. De initiële kosten voor oprichting van de kavelwinkel en uitvoering van de drie pilotlocaties a €45.000,- te dekken uit programma 5 van de begroting; 4. De pilot kavelwinkel voor maart 2014 te evalueren op voortgang pilotprojecten, 'spin off' voor nieuwe initiatieven en de financiële consequenties van de pilot en daarbij de raad te informeren; 5. Het collegebesluit ter bespreking aan de cie ontwikkeling aan te bieden;
  • B&W vergadering: 16/10/20121. Het college past de planning aan van de projecten. 2. Het college stelt de lijst met projecten vast waarvan de planning wijzigt (bijlage A). 3. Het besluit heeft geen directe financiële consequenties, deze zijn reeds met de kadernota verwerkt. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming op projectniveau informatie over dit besluit; er wordt een persbericht verstrekt. 5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.
  • B&W vergadering: 16/10/2012B&W 1. Het college besluit het eindrapport van het onderzoek ex art 213a Gemeentewet naar erfpacht vast te stellen. 2. Het college geeft de directie opdracht de in het rapport genoemde aanbevelingen in het nieuwe erfpachtbeleid te verwerken. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. De betrokkenen worden geïnformeerd. 5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur en de rekenkamercommissie.
  • B&W vergadering: 16/10/2012B&W 1.Het college besluit het uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 1 met identificatienummer 0392.BP1080001-0003, inclusief de verwerking van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen; 2.Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3.De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4.Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie ontwikkeling en na behandeling gepubliceerd en ter inzage gelegd.
  • B&W vergadering: 16/10/20121. Het college besluit voor de in Bijlage A weergegeven rekenpunten in het gebied rond het Spaarne en de Harmenjansweg, op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen ten gevolge van het weg- en railverkeerslawaai voor ten hoogste 56 dB resp 66 dB. 2. Het college legt het besluit na bekendmaking zes weken ter inzage; 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  • B&W vergadering: 09/10/20121. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2012-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2012 (door middel van de 3e begrotingswijziging 2012). 2. Het college stelt de raad voor het krediet voor de vervanging van de GEO/BAG applicatie van in totaal € 200.000 (€ 180.000+ € 20.000) te schrappen en een aanvullend krediet te voteren van € 21.500 voor vervanging van de bedrijfsauto geo-informatie (IP-nummer 05.3 AR.02). Met dit extra krediet wordt het totaal krediet voor de aanschaf van 2 bedrijfsauto's voor 2012 € 57.500 3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissies hierover een advies hebben uitgebracht. 4. Publicatie van de bestuursrapportage vindt plaats op 11 oktober a.s.
  • B&W vergadering: 16/10/20121. Het college stelt de raad voor: • de huidige SROI-regeling ook van toepassing te verklaren op alle leveringen met een contractwaarde vanaf € 100.000,- (excl. BTW). • de huidige SROI-regeling ook van toepassing te verklaren op alle gemeentelijke subsidies vanaf € 500.000,-. • een projectleider SROI voor 0,5 fte aan te stellen voor de duur van 2 jaar • na de voorziene inzet van 2 jaar een evaluatie te houden, waarna besloten wordt over voortzetting van de intensivering. • een SROI-reserve in te stellen ten behoeve van financiering van (kortdurende) opleidingen of jobcoaching te voor mensen die vanuit SROI aan het werk gaan. De reserve wordt gevuld door bijdragen van opdrachtnemers die niet aan hun SROI-verplichting voldoen. • de 5% regeling vanaf nu te benoemen als regeling Social Return on Investment (SROI). • de motie Meer mensen aan het werk bij subsidieverstrekking met volgnummer 999 hiermee af te doen. 2. De kosten van de projectleider voor het eerste jaar bedragen € 70.000,-; deze kosten kunnen worden gedekt uit de besparingen op het I-deel WWB. De kosten voor het tweede jaar bedragen € 70.000,- , hiervoor is nog geen dekking. Bij Berap -I 2013 wordt hiervoor een voorstel ingediend. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht