Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 17 april 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
17 apr. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 17/04/20121. Het college neemt kennis van de nota 'Beëindiging loonkostensubsidie'2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het college informeert de commissie Samenleving over dit onderwerp
  • B&W vergadering: 17/04/20121. Het college stemt in met de voordracht om mevrouw A.M. Ottolini te benoemen tot lid van de raadvan commissarissen van Spaarnelanden nv.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  • B&W vergadering: 17/04/20121. De raad zal bij de 1stebestuursrapportage worden voorgesteld om in 2012 en 2013, €50.000,-van de rijksmiddelen (OCW) 'Eigen Kracht' voor taal-stimulerende activiteiten in Haarlem tebestemmen.2. De raad zal bij de 1stebestuursrapportage worden voorgesteld om in 2012 en 2013, €25.000,- teonttrekken uit de bestemmingsreserve 'Eigen Kracht'.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  • B&W vergadering: 17/04/2012Het college besluit:1. De additionele middelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de versterking van deregionale coördinatie nazorg in 2012 en 2013, te bestemmen in 2012 en 2013 voor een regionalecoördinator nazorg en een administratief ondersteuner binnen het VeiligheidshuisKennemerland via de hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.2. De kosten van het besluit bedragen maximaal € 68.526,- per jaar in 2012 en in 2013 en de batenvan het besluit bedragen maximaal € 68.526,- per jaar in 2012 en 2013. Het besluit wordtgedekt uit de additionele middelen die voor 2012 en 2013 reeds via de algemene uitkering aande centrumgemeenten beschikbaar zijn gesteld en via Berap II 2011 zijn toegevoegd aan dereserve budgetoverheveling.3. De additionele middelen ad in totaal € 137.053,- via Berap I 2012 te onttrekken aan de reservebudgetoverheveling.4. Dit besluit wordt ter kennisgeving gezonden aan de commissie Bestuur.
  • B&W vergadering: 17/04/20121. Het college stemt in met de inhoud van het pre-advies in bijgevoegde brief2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen worden geïnformeerd4. Het college stuurt de brief ter bespreking naar de commissie Samenleving,
  • B&W vergadering: 17/04/20121. Het college stemt in met het Plan van Aanpak Structuurvisie Openbare Ruimte.2. Het college zal komende week met een dekkingsvoorstel komen t.b.v. fase 1.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit wordt ter kennisgeving aan de commissie Ontwikkeling en Beheer gezonden.
  • B&W vergadering: 27/03/20121. Het College besluit de overeenkomsten die ingaande 1 oktober 2009 zijn aangegaan met deaanbieders van Hulp bij het Huishouden per 1 oktober 2012 met één jaar te verlengen tot 1 oktober2013.2. De kosten voor de levering van Hulp bij het Huishouden ad circa € 10.500.000 zijn begroot bijprogramma 3 product 03.02.01. Dit besluit heeft geen effect op de hoogte van de reeds begrotekosten.3. De betrokken aanbieders worden per aangetekende brief over dit besluit op de hoogte gesteld zodrade Colleges van B&W van alle 5 betrokken gemeenten hierover een besluit genomen hebben. Debetreffende brief zal vóór 1 april 2012 verzonden worden.4. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.5. Het besluit van het College wordt pas openbaar gemaakt nadat de betrokken aanbieders zijngeïnformeerd.
  • B&W vergadering: 06/03/20121.Het college stemt niet in met het advies van de Kamer, verklaart de bezwaren ongegrond en handhaafthet besluit,2.Het besluit heeft geen budgettaire gevolgen,3.De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college stelt de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij hetvoornemen tot verkoop van het gemeentelijk deel van de Brinkmann, kadastraal bekend alsgemeente Haarlem, sectie C nummer 7034 A-2 alsmede sectie C nummer 6905, aan Lips(LCG / Cerentino BV) tegen de in de vertrouwelijke bijlage 1 genoemde verkoopprijs kostenkoper, exclusief belastingen, per 1 januari 2015 en onder de voorwaarden zoals neergelegd inhet afsprakenkader (vertrouwelijke bijlage 2);2. Het college stelt de gemeenteraad voor de voorwaarden zoals neergelegd in het afsprakenkader(bijlage 2) met Lips nader uit te werken in een koopovereenkomst, en deze voor besluitvormingvoor te leggen aan de Raad;3. In te stemmen met de Criteria Ruimtelijke Kwaliteit (bijlage 3 ) die dienst doen als een soortbeeldkwaliteitsplan voor de Brinkmann. Deze CRK wordt toetsingskader bij komendevergunningsaanvragen en is onderdeel van de koopovereenkomst;4. Voor de procedure, resulterend in de verkoop van het complex, een extra budget ter beschikkingte stellen van 100.000 euro, te dekken uit de Reserve Vastgoed (rek.nr.28.136248). In een vorigbesluit 2011/76955 is akkoord gegeven om de te maken voorbereidingskosten uit deverkoopopbrengst te financieren. Vanwege het feit dat de kosten en verwachte opbrengst inverschillende jaren vallen, is het voorstel die kosten ook te dekken uit de Reserve Vastgoed5. Betrokkenen (klankbordgroep, bewoners en ondernemers uit de omgeving en collega'swerkzaam in de Brinkmann) ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. De mediainformeren we middels een persbericht (concept bijgevoegd).