Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 19 juni 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
19 jun. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie
 • B&W vergadering: 19/06/2012Het college besluit: 1. Een krediet van € 49.625,- beschikbaar te stellen voor de eerste inrichting 2e lokaal bewegingsonderwijs voor de voortgezet onderwijs school Daaf Geluk, Plesmanplein 8. 2. Een krediet van € 22.165,- beschikbaar te stellen voor de eerste inrichting 3e lokaal bewegingsonderwijs voor de voortgezet onderwijs school Sancta Maria, Van Limburg Stirumstraat 4. 3. De kosten van het besluit bedragen € 71.790,- Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 19/06/20121. Het college besluit de bevoegdheid zoals aan het college gegeven in art. 3 lid 1 Wgs te mandateren aan afdelingshoofd Schuldhulpverlening met een ondermandaat aan consulenten Schuldhulpverlening m.b.t. besluiten inzake het recht op een schulddienstverleningsaanbod door het college. Dit betreft ook expliciet die besluiten die het college gevraagd wordt te nemen inzake het recht op een schulddienstverleningsaanbod voor ingezetenen van die gemeenten voor wie het college schulddienstverlening uitvoert. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Van dit besluit wordt melding gemaakt in de Stadskrant. 4. Dit besluit wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie Samenleving
 • B&W vergadering: 19/06/20121. Het college neemt kennis van de stand van zaken riviercruise-en motorchartervaart 2. De Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem en City Marketing Haarlem ontvangen de infomatienota nadat het college hiervan kennisgenomen heeft. 3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp.
 • B&W vergadering: 19/06/2012Het college besluit op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op het Primair Onderwijs in te stemmen met: 1. Het overdragen aan de gemeente van de eigendom van de schoollocatie; Kleine Houtweg 24, 2012 CH te Haarlem, kadastraal K 2945. 2. De kadastrale splitsing van de Kleine Houtweg 24. 3. De overdracht (na kadastrale splitsing) van de eigendom van de straatzijde van het gebouw Kleine Houtweg 24 aan Salomo ten behoeve van basisschool De Dreef. 4. De eigendom van de pleinzijde bij de gemeente onder te brengen. 5. Een notaris opdracht te geven de Kleine Houtweg 24 kadastraal te splitsen en de overdracht van het schoolgebouw aan de straatzijde (Kleine Houtweg) aan Salomo uit te voeren. 6. De kosten van het besluit bedragen € 40.750,- (€ 39.250,- achterstallig onderhoud en € 1.500,- notaris- en kadasterkosten). De kosten te dekken uit Programma 4. 7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 8. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 19/06/2012Het college besluit op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op het Primair Onderwijs in te stemmen met: 1. Het overdragen aan de gemeente van de eigendom van het permanente schoolgebouw van de schoollocatie: Spijkerboorpad 4, 2037 EA te Haarlem, kadastraal II X 750 (gedeeltelijk). 2. De kosten van het besluit bedragen € 120.000,-. De kosten worden gedekt door de bijdrage van Dunamare ad € 60.000,-. De overige kosten ad € 60.000,- en de kosten van het Kadaster ad € 500,- te dekken uit Programma 4. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 19/06/20121. Het college stelt de raad voor toestemming te geven de formele consequenties van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling af te handelen. 2. Het college gaat akkoord met wijziging van de gemeenschappelijke regling Cocensus met terugwerkende kracht per 1 januari 2012. 3. Het college machtigt wethouder Heiliegers om namens de gemeente Haarlem de gemeenschappelijke regeling te tekenen. 4. Het besluit heeft geen financiële consequenties voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. 5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie bestuur hierover een advies heeft uitgebracht. 6. Het besluit wordt in de stadskrant gepubliceerd
 • B&W vergadering: 19/06/20121. Het college neemt kennis van de notitie Toepassen Afwegingskader uit de kaderstellende nota Subsidiesystematiek in Haarlem en van het Implementatieplan en stappen kaderstellende nota subsidiesystematiek in Haarlem. 2. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp
 • B&W vergadering: 19/06/20121. het college verklaart ongegrond de bezwaren van mw Beusenberg namens mw Smit tegen het besluit tot definitieve vaststelling van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden en handhaaft het besluit dat een bedrag van € 2.116,64 wordt teruggevorderd, 2. Het besluit heeft geen budgettaire gevolgen, 3. De betrokkene ontvangt informatie over dit besluit.
 • B&W vergadering: 19/06/20121. In te stemmen met het concept preadvies van het college (zie bijlage A) over het burgerinitiatief stadslandbouw. 2. Er zijn geen directe kosten aan de uitvoering van het burgerinitiatief verbonden. 3. Dit besluit wordt besproken in de commissie Beheer. 4. De stand van zaken zoals weergegeven in bijlage B heeft een informerende functie.
 • B&W vergadering: 19/06/20121. Mede op basis van de resultaten uit de participatie & inspraak, stelt het college het definitief ontwerp voor de aanleg van de Tuin van Jonker aan de Lange Poellaan vast. 2. De kosten voor de aanleg van de Tuin van Jonker worden in zijn geheel door woningbouwvereniging Ymere betaald. 3. De kosten voor het leeghalen en kappen van de bomen á € 3800,- komen ten laste van het leefbaarheidsbudget van de afdeling Gebiedsmanagement. 4. Het dagelijks beheer wordt volledig gedragen door de omwonenden, dit wordt vastgelegd door middel van een participatiecontract. Het jaarlijkse groot onderhoud wordt uitgevoerd door Dagelijks Beheer. De kosten à € 1500,- en zijn reeds opgenomen in de begroting. 5. De betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit (buurtbewoners, GGRG, Wijkraad Rozenprieel, Haarlem Effect, Ymere) aan de hand van een persbericht. 6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer. 7. Indien woningbouwvereniging Ymere eigenaar blijft van de Lange Poellaan 23 en 25 plus het appartementencomplex aan de Kamperstraat, krijgen zij bij herontwikkeling van de gehele locatie, de grond als eerste aangeboden (conform de dan geldende nota grondprijzen van de Gemeente Haarlem)
 • B&W vergadering: 19/06/20121. In te stemmen met de herverdeling van taken op het onderdeel Proactie en Preventie en deze conform de bijlage 1 te herzien. 2. Het aan de VRK voor de taak pro-actie en preventie beschikbaar te stellen bedrag ingaande 2012 met € 720.000 te verlagen tot € 710.000. 3. Het aan de gemeente voor de taak pro-actie en preventie beschikbaar te stellen bedrag ingaande 2012 vast te stellen op € 720.000. a. € 206.300 wordt ingezet door toevoeging van de volgende fte's aan de personeelsbegroting van hoofdafdeling VVH: i. 0,67 fte functie jurist (schaal 10) afdeling HBO kosten € 41.900 ii. 1,0 fte functie senior planbeoordelaar specialist afdeling OV (schaal 10) kosten € 62.500; iii. 0,82 fte senior planbeoordelaar schaal 10 afdeling OV kosten € 51.300; iv. 0,81 fte specialist inspecteur schaal 10 afdeling HBO € 50.600. b. het budget binnen programma 2 ten gunste van het product Proactie en Preventie te bepalen op € 513.700 (zie financiële paragraaf). 4. Het besluit heeft financiële consequenties (zie beslispunt 2). De verhoging van het gemeentelijk budget voor de taak Pro-actie en Preventie met € 720.000 wordt gedekt door de verlaging van de bijdrage aan de VRK met € 720.000; 5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
 • B&W vergadering: 19/06/2012Het college stelt de raad voor: 1. In te stemmen met de Antwoordnota Inspraak Ontwerp Gebiedsvisie Spoorwegstraat en omgeving. 2. De gebiedsvisie Spoorwegstraat vast te stellen, met inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de Antwoordnota. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. De betrokkenen, waaronder de indieners van een zienswijze ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 19/06/20121. Het college besluit tot de aan- en verkoop van de gronden Zomerzone Slachthuisbuurt-Zuid conform het overzicht in bijlage B, de aan- en verkoopovereenkomst Blok IIIA en IVA (bijlage C en D) en de gesloten samenwerkingsovereenkomst (RB BISnr 2008 44713), tenzij het overleg met de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. 2. Het college verzoekt de raad binnen zes weken haar zienswijze te geven op het onder 1 genoemde voorgenomen besluit 3. Het college zendt het voorgenomen besluit ter advisering aan de raad naar de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 19/06/20121. Het college stelt de raad voor zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarrekening 2011 van het Noord-Hollands Archief (NHA). Het college adviseert de raad om zienswijze 'geen beletselen' af te geven. 2. Het college stelt de raad voor zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp begroting 2013 van het Noord-Hollands Archief. In de bijdrage van de gemeente Haarlem is de in de kadernota bijgestelde taakstelling ad. € 117.000 verwerkt. Het college adviseert de raad om zienswijze 'geen beletselen' af te geven. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 19/06/20121. Het college besluit aan Kontext subsidie te verstrekken van € 1.861.143,- voor de uitvoering van het prestatieplan 2012 van Stichting Kontext voor het Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en het bureau ouderenadviseurs ("Maatschappelijke dienstverlening"). 2. Het college besluit aan Stichting Kontext subsidie te verstrekken van € 315.199,- voor de uitvoering van het prestatieplan 2012 van Stichting Kontext voor de uitvoering, coördinatie en exploitatie Loket Haarlem. 3. De kosten van het besluit bedragen € 2.176.342,- . Hiervan wordt € 91.091,- gedekt uit programma 1, beleidsveld 1.3 Dienstverlening en € 2.077.946,- wordt gedekt uit programma 3, beleidsveld 3.2 Welzijn, Gezondheid en Zorg en € 7.305,- wordt gedekt uit programma 7, beleidsveld 7.3 Communicatie Minimabeleid. 4. Communicatieparagraaf: De instelling ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 19/06/20121. Het college besluit aan Actief Talent in 2012 eenmalig subsidie te verlenen ter hoogte van € 50.000,- 2. De kosten ad € 50.000,- eenmalig ten laste te brengen van de WMO-reserve 2012 en te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2012. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
 • B&W vergadering: 03/05/20121. Het college besluit in te stemmen met de verkoopbedragen voor beide percelen op locatie 2, respectievelijk XXXX en XXXX en dit ten gunste te laten komen van complex 042(Azieweg); 2. een krediet te vestrekken à € 50.000,-- ten laste van complex 042 om de overeenstemming op hoofdlijnen met Stichting Sint Jacob verder uit te werken en de verkoopovereenkomsten op te stellen; 3. de geactualiseerde grondexploitatie (conform bijlage A) vast te stellen; 4. geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken. De geheimhouding geldt tot datum notariële eigendomsoverdracht; 5. In te stemmen met een gefaseerde uitvoering van locatie 2; 6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.