Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 26 juni 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
26 jun. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie
 • B&W vergadering: 26/06/2012Het college van B&W besluit: 1. De anterieure overeenkomst "Bouwplan Houthof" aan te gaan; 2. Op grond van de economische en/of financiële belangen van de gemeente geheimhouding op te leggen ex. artikel 55 Gemeentewet op een onderdeel van de stukken, te weten bijlage IV bij de anterieure overeenkomst; 3. De kosten van het besluit bedragen € 67.500. De kosten zijn opgenomen in de anterieure overeenkomst en worden daarmee gedekt; 4. De budgetneutrale consequenties van deze anterieure overeenkomst worden in de tweede Bestuursrapportage voorgelegd; 5. In de Stadskrant wordt mededeling gedaan van het sluiten van de overeenkomst waarna de zakelijke inhoud van de overeenkomst gedurende een periode van zes weken ter inzage wordt gelegd; 6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college besluit een deel van de zienswijzen - voor zover ontvankelijk - gegrond te verklaren en in verband hiermee het ontwerp-besluit aan te passen en voor het overige de zienswijzen ongegrond te verklaren, conform de zienswijzennota zoals opgenomen in bijlage D 2. Het college besluit op grond van de artikelen 2.1, 2.2, en 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo de omgevingsvergunning (2010-0012602) ten behoeve van het project 'Het Houthof' aan de Claus Sluterweg 125, zoals opgenomen in bijlage A, te verlenen. 3. Het college besluit in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage B en deze aan de omgevingsvergunning te verbinden. 4. Het college besluit het besluitvlak, zoals opgenomen in bijlage C., aan de omgevingsvergunning te verbinden. 5. Het college besluit de verdere administratieve afhandeling van het Wabo-projectbesluit aan het hoofd van de afdeling VVH/OV te mandateren. 6. Het besluit heeft geen financiële consequenties 7. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Staatscourant en de Stadskrant en digitaal ter beschikking gesteld. De betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd 8. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Bosch en Vaart met identificatienummer nl.imro.0392.bp4080004-002, en geeft dit vrij voor de ter inzagelegging nadat de commissie ontwikkeling is gehoord; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen (waaronder de wijkraden) ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit wordt ter bespreking gezonden aan de commissie ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college stemt in met ontwerpbestemmingsplan Spaar en Hout met identificatienummer nl.imro.0392bp4080005-002, en geeft dit vrij voor de ter inzagelegging nadat de commissie ontwikkeling is gehoord; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen (waaronder de wijkraden) ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit wordt ter bespreking gezonden aan de commissie ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college besluit de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren; 2. Het college besluit ten behoeve van het uitbreiden van het pand aan Eysinkweg 63 en het wijzigen van het gebruik van het pand van garage naar bouwmarkt een omgevingsvergunning te verlenen zoals opgenomen in bijlage A; 3. Het college stemt in met de ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage B en verbindt deze aan de omgevingsvergunning; 4. Het college verbindt het besluitvak zoala opgenomen in bijlage C aan de omgevingsvergunning; 5. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 6. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langs elektronische weg. De aanvrager en de gemachtigde van de indiener van de zienswijze worden schriftelijk over het besluit geïnformeerd; 7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college stelt de raad voor: x Het bestemmingsplan Zomerzone Noord met identificatienr. NL.IMRO.0392.BP3080002-0003, inclusief de verwerking van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen; x Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. x De bevoegdheid te beslissen omtrent het vaststellen van een exploitatieplan voor de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheden te delegeren aan het college. 2. Het besluit heeft verder geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 'Poelpolder', met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP9080001-0002; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling en na instemming door de commissie, ter visie gelegd en vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college stelt de raad voor de woonvisie Haarlem vast te stellen.2. De dekking van de kosten voor de uitvoering van de woonvisie van € 1.799.500,- voor 2012, € 1.729.000,- voor 2013, € 2.019.500,- voor 2014 en € 570.000,- voor 2015 (programma-begroting 5.2.) uit de reserve ISV te bestemmen.3. De niet uitgegeven gelden ieder jaar te storten in de reserve ISV.4. Het college te mandateren eventuele verschuivingen in het programma van de woonvisie 2012 t/m 2015 aan te brengen. 5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college besluit het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-Kennemerland/ IJmond 2012 t/m 2015 vast te stellen. 2. De dekking van de kosten voor uitvoering van het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) zijn opgenomen in de nieuwe woonvisie: "Haarlem: duurzame, ongedeelde woonstad" (SZ/WWGZ/ 2012/ 220951). 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college besluit de evaluatie Wonen boven Winkels Haarlem (evaluatierapport bijlage A) vast te stellen; 2. Het college besluit het project Wonen boven Winkels voort te zetten tot 1 juli 2016; 3. Het college besluit de uitvoeringsregels op grond van artikel 4.5 van de Gemeentelijke subsidieverordening stadsvernieuwing 2007 aan te passen; 4. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 5. De media krijgen een persbericht; 6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • 1. In te stemmen met de inhoud van de uitgangspuntennota 'Samen voor jeugd:transitie jeugdzorg'. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De voorgestelde ontwikkelingen worden gefinancierd uit de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin, waar mogelijk aangevuld met provinciale middelen en aangevuld met invoeringsmiddelen van het Rijk 3. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college besluit op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen (conform bijlage A) voor de ontwikkelingen DSK 2, Berlagelaan en Herensingel en op stedenbouwkundige gronden af te wijken van de beleidsregels Hogere Waarden Wet Geluidhinder voor negen appartementen in de hoek Prins Bernhardlaan/Berlagelaan. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college stelt het definitief UOV-besluit van de reconstructie Turfmarkt en het Spaarne, inclusief het definitief ontwerp (DO), definitief Faseringsplan en definitief Verkeersbesluit vast. 2. De kosten van dit besluit bedragen € 2.460.000,- en de baten (subsidie van de provincie) bedragen € 369.500, wat als dekking wordt ingezet. a. Het krediet IP 63.19 Riolering € 70.000 (jaarschijf 2012) is reeds beschikbaar gesteld als routine investering. b. De kosten voor het Groot Onderhoud Gesloten Verhardingen € 150.000 (jaarschijf 2012) zijn geraamd in de begroting. 3. Het college stelt de raad voor d.m.v. bijgevoegd raadsbesluit, vooruitlopend op het vaststellen van de begroting 2013, een krediet van € 2.240.000,- ter beschikking te stellen voor uitvoering van het definitieve ontwerp van de Turfmarkt en het Spaarne met als dekking voor de jaarschijf 2013: IP 63.19 Riolering € 470.000,-, IP 62.09 Vervangingsprogramma bruggen € 30.000,-, Verkeersvoorzieningen € 120.500,-, Openbare Verlichting op Normniveau € 100.000,-, Groot Onderhoud Gesloten Verhardingen € 1.150.000,- en provinciale subsidie € 369.500,-. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht. 5. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht. 6. De bewoners, de wijkraad, de fietsersbond, de bomenwacht, Connexxion en andere participanten ontvangen na besluitvorming in het college informatie over dit besluit.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college besluit de "Instructie voor de leerplichtambtenaar van de gemeente Haarlem 2012" vast te stellen. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
 • B&W vergadering: 26/06/2012Het college besluit: 1. Mevrouw E. van Schaardenburgh (gemeente Heemstede) aan te wijzen als leerplichtambtenaar voor de gemeente Haarlem. 2. Mevrouw A. den Reijer (vervanging zwangerschaps- en bevallingsverlof) aan te wijzen als leerplichtambtenaar voor de gemeente Haarlem. 3. het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college stelt de raad voor de gebiedsvisie Europawijk Noord stop te zetten 2. Het besluit heeft geen financiele consequenties 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college neemt kennis van bijgevoegde notitie Rode Loper Noord 2. de notitie wordt ter bespreking toegezonden aan de commissies beheer en ontwikkeling 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college stelt de raad voor om de stedebouwkundige visie voor het Slachthuisterrein vast te stellen. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college besluit een loket voor gevonden en verloren voorwerpen in te richten bij de hoofdafdeling Dienstverlening. 2. Het college besluit betreffende ambtenaren te mandateren voor het uitvoeren van de taak gevonden en verloren voorwerpen. 3. Het college stelt de beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen in de gemeente Haarlem vast 4. Het college besluit een ½ formatieplaats schaal 8, waarvan de jaarlijkse kosten begroot zijn op € 26.000 toe te voegen aan het team Personen van Personen Bedrijven Omgeving van de hoofdafdeling Dienstverlening om deze taak uit te voeren. 5. De financiële consequenties van dit voorstel bedragen € 26.000. De kosten kunnen niet uit bestaande budgetten worden gedekt en komen derhalve ten laste van de algemene middelen (te verwerken bij berap II 2012) 6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media ontvangen een persbericht. 7. Het besluit van het college wordt ter informatie verzonden aan de commissie Bestuur en de commissie Samenleving
 • B&W vergadering: 26/06/20121. Het college verklaart gegrond de klacht dat met de zienswijze van klaagster geen rekening is gehouden, 2. Het college neemt niet over de aanbeveling van de Klachtencommissie Inspraak om indien een bericht aan antwoord@haarlem.nl wordt gezonden de ontvangst van het bericht te bevestigen, 3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties, 4. De betrokkenen ontvangen informatie over dit besluit.
 • BW vergadering 26/06/20121. Het college besluit conform de uitgebrachte adviezen over de collectie Kunst in de Openbare Ruimte (bijlage A). 2. Het besluit wordt gedekt uit de reserve Toegepaste Monumentale Kunst (Programma 6, TMK 28.136247). 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie ontwikkeling.