Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 27 maart 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
27 mrt. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie
 • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college besluit het budget van € 3.366.900 alsmede het budget van € 67.616, die vanuit deDecentralisatieuitkering Centra voor Jeugd en Gezin 2012 aan de gemeente worden uitgekeerd(o.g.v. september- en decembercirculaire 2011), via de eerste Berap 2012 in de begroting 2012 teramen op programma 4.2. Dit budget in 2012 in te zetten voor de continuering van de uitvoering van de Centra voor Jeugd enGezin enerzijds en de voorbereiding op de jeugdzorgtransitie anderzijds.3. Betrokkenen worden van het besluit op de hoogte gesteld.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 27/03/2012Het college stelt de raad voor om:1. In te stemmen met de Strategische Visie Sportaccommodaties 2012-2016.2. Een uitvoeringsplan op te stellen als vervolg op deze visie, welke in het laatste kwartaal van2012 gereed moet zijn.B&W besluit1. Het besluit heeft geen financiële consequenties2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
 • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening tot wijziging van deBrandbeveiligingsverordening als vermeld op bijlage A en toegelicht in bijlage B vast te stellen;2. Het college stelt de gemeenteraad voor daarbij te bepalen dat deze verordening metterugwerkende kracht in werking treedt op 1 april 2012;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en wordt daarnaast opwww.overheid.nl geplaatst;5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college besluit tot het vaststellen van de garageparkeertarieven met ingang van 1 april 2012,conform de bijgevoegde tarieventabel.2. Dit besluit wordt ter kennisname naar de commissie beheer verzonden.3. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de stadskrant.
 • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college neemt kennis van de indicatieve bedragen bij de inkomstverhogende maatregelenuit de concept-Parkeervisie.2. Het college informeert de commissie over dit onderwerp en geeft hiermee invulling aan detoezegging gedaan in de cie Beheer d.d. 15 maart 2012.
 • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college geeft de B&W-nota 'Eren van Harry Mulisch' vrij voor verdere bespreking in decommissie Ontwikkeling2. De betrokkenen (oa weduwe Kitty Saal en uitgeverij Bezige Bij) worden geïnformeerd
 • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan Koninginnebuurt metidentificatienummer BP4080006-001;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college stelt de raad voor de evaluatie Actieprogramma Minder Regels, Meer Service 2011vast te stellen;2. Het college stelt de raad voor het Actieprogramma Minder Regels, Meer Service 2012 vast testellen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college besluit op grond van de Wet op het Primair Onderwijs in te stemmen met het eindeonderwijsgebruik en het overdragen aan de gemeente van de eigendom van 331 m² van hetterrein van de Koningin Emmaschool Roerdompplein 19, 2025 CS te Haarlem, kadastraalbekend gemeente Schoten, Sectie B, Nummer 16801 (gedeeltelijk).2. Het college besluit het perceel groot 331 m² te verkopen aan Stichting Onroerend GoedKinderorganisatie Spaarne voor de koopsom ad € 58.330,-.3. De kosten grondoverdracht van Salomo te dekken uit de verkoopopbrengst. Het restant van deverkoopopbrengst, naar verwachting € 55.830,- toe te voegen aan de reserve Vastgoed.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 27/03/2012Het college stelt de raad voor:1. het SPvE De Remise 2012 vast te stellen en te besluiten dat de in het SPvE De Remiseopgenomen randvoorwaarden dienen als bindend toetsingskader voor devergunningaanvragen voor de woonwijk De Remise;2. in te stemmen met de Nota van Beantwoording (verwerking ingekomen reacties opontwerp-SPvE De Remise incl. de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp SPvE);3. te besluiten dat aanvragen om een omgevingsvergunning voor dit project De Remise 2012,die passen binnen de randvoorwaarden uit het SPvE De Remise 2012, aangewezen wordenals categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is;4. te besluiten dat er geen afzonderlijk milieu-effectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden,aangezien uit de uitkomsten van de milieuonderzoeken blijkt dat het plan geen nadeligemilieu-effecten heeft;5. te besluiten dat het toetsingskader Ruimtelijke Kwaliteit (bijlage 4 SPvE De Remise) in deplaats komt van de welstandscriteria die voor dit gebied zijn opgenomen in de Welstands-en Monumentennota;6. te besluiten dat er geen exploitatieplan wordt opgesteld, omdat alle kosten via eenanterieure overeenkomst op de ontwikkelaar worden verhaald.Het college besluit:7. Het besluit heeft geen financiële consequenties.8. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgeneen persbericht.9. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkelinghierover een advies heeft uitgebracht. De indieners van reacties op het ontwerp SPvE DeRemise worden uitgenodigd voor de commissiebehandeling en worden in de gelegenheidhun reactie toe te lichten.
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college besluit het VSV convenant 2012-2015 af te sluiten.2. Betrokkenen(OCW en schoolbesturen) worden direct geïnformeerd over dit besluit.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college besluit in te stemmen met het beleid en de verdeling van de rijksmiddelen van deRegionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten, de verdeling van derijksmiddelen kwalificatieplicht en de middelen aanvullend VSV beleid 2012.2. Het College stemt in met het sluiten van de overeenkomst uitvoering RMC 2012 met de stichtingRMC en machtigt hiertoe de wethouder Onderwijs.3. De kosten van het besluit bedragen totaal € 1.074.014, namelijk€ 434.725(RMC),€ 298.289 (kwalificatieplicht), € 136.000 (vooruitontvangen subsidieskwalificatieplicht) en € 205.000 (Programmageldenregeling VSV 2012). De budgettenRMC en kwalificatieplicht zijn reeds geraamd in de begroting 2012 op programma 4.1.4. De mutaties op grond van de Programmageldenregeling VSV 2012 ad € 205.000 en de uitgavenkwalificatieplicht ad € 136.000 worden in de eerste bestuursrapportage 2012 verwerkt.5. Het college stemt tevens in met de verdeling van de middelen van het aanvullend beleid VSVvoor 2012, totaal € 314.000 en besluit het in 2011 niet volledig bestede bedrag ad € 60.000schoolmaatschappelijk werk voor dit doel in 2012 te besteden. Het budget ad € 314.000 isgeraamd in de begroting 2012 op programma 4.1.6. Communicatieparagraaf: Regiogemeenten en uitvoerende instanties ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.8. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college zet het voorziene inverdieneffect op het budget voor bijstandsuitkeringen in voorbemiddeling naar werk, met inachtneming van de volgende uitgangspunten:a. De bemiddeling moet leiden tot werk en daarmee uitstroom uit de bijstand;b. Op begrotingsbasis vertonen de kosten voor uitkeringen en bemiddeling en de baten uit deRijksbijdrage en de ontvangsten uit debiteuren geen tekort of overschot.2. Het college werkt op basis van het onder besluitpunt 1) genoemde principe een projectvoorsteluit voor samenwerking met Randstad voor de bemiddeling naar werk. Over dit projectvoorstelneemt het college dit voorjaar een besluit.3. Mogelijke financiële consequenties zullen na verdere uitwerking opnieuw ter besluitvormingworden voorgelegd.4. De betrokkenen worden vanuit dit besluit in kennis gesteld.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college stelt de raad voor een budget te verstrekken van ten behoeve vande asbestsanering en sloop van het schoolgebouw aan de Zwemmerslaan en de voorbereiding enbegeleiding daarvan;2. Dit bedrag ten laste te brengen van "Reserve Vastgoed".3. Bij het openen van de grondexploitatie voor dit gebied, deze kosten terug te storten in deReserve Vastgoed en ten laste van de grondexploitatie te brengen.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college besluit akkoord te gaan met de conclusies en vervolgstappen in de evaluatie van defestivals in de Hout, Bevrijdingspop en Houtfestival.2. Het college besluit tot het (in 2012) laten uitvoeren van beschermende maatregelen voor demonumentale bomen à € 200.000.3. Het college besluit voor het gebruik van de Hout ten behoeve van evenementen een tijdelijkeingebruikgeving contract met een gebruiksvergoeding voor het gebruik van gemeentelijkegronden én een bijdrage in de herstelkosten, in te stellen. De gebruiksvergoeding bedraagt €5.000,- voor Bevrijdingspop en € 2.500,- voor het Houtfestival. De herstelkosten bedragen €7.500,- voor Bevrijdingspop en € 2.500 voor het Houtfestival.4. Het besluit heeft financiële consequenties: De kosten van de beschermende maatregelen(€ 200.000) komen ten laste van de onderhoudsbegroting 2012 van Wijkzaken. De organisatiesvan de festivals nemen hiervan € 100.000 voor hun rekening, verspreid over tien jaar (dus: €10.000 per jaar).5. De beschermende maatregelen worden toegevoegd aan de jaarlijkse afspraken met deevenementenorganisaties. De komende edities van de evenementen worden deze afsprakenuitgevoerd.6. De betrokkenen worden geïnformeerd over dit collegebesluit; de media ontvangen eenpersbericht.7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college besluit in te stemmen met de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit Wsw, zoalsdie zal worden ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken.2. De kosten van de cofinanciering van € 1,0 mio kunnen niet worden gedekt binnen de begroting.De raad zal bij de kadernota 2012 worden voorgesteld extra middelen ter beschikking te stellen.3. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Samenleving.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.
 • B&W vergadering: 20/03/20121. Het college besluit een tijdelijke gemeentelijke grondbank op te richten, voor een periode van 3jaar op de locatie "De Liede" in Haarlemmermeer. Alle gemeentelijke grondverzet wordtafgewikkeld via het coördinatiepunt grondstromen, verbonden aan de grondbank.2. Het besluit leidt tot lagere kosten van werken met grondverzet en werkt door in het tarief van derioolheffing.3. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht en het communicatieplan wordt uitgevoerd.
 • B&W vergadering: 27/03/20121. Het college stelt de raad voor de ingediende zienswijzen gegrond te verklaren voor zoverdeze betrekking hebben op de plaats van de hoofdtoegang, het maximum aantal aanwezigepersonen en de reikwijdte van de ontheffing;2. Het college stelt de raad voor de overige zienswijzen ongegrond te verklaren;3. Het college stelt de raad voor in te stemmen met een aanpassing van het plan, waarbij deplaats van de hoofdtoegang aan de Herensingel wordt verduidelijkt, het maximum aantalpersonen wordt aangepast en de liftopbouw wordt verwijderd;4. Het college stelt de raad voor een verklaring van geen bedenkingen op grond van deartikelen 2.12 eerste lid onder a sub 3 en 2.27 Wabo en 6.5 Bor een verklaring van geenbedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunningsaanvraag af te geven voor hetverbouwen van het pand aan de Herensingel 73/ hoek Volhardingstraat ten behoeve vanbeschermd wonen voor Awbz-geïndiceerde cliënten van de RIBW .5. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VVH/OV om na de afgifte van deverklaring van geen bedenkingen aansluitend de omgevingsvergunning te verlenen endaartoe alle benodigde handelingen te verrichten;6. Het besluit heeft geen financiële consequenties7. De betrokkenen worden geïnformeerd door toezending van het besluit;8. Geheimhouding: op grond van het belang van de betrokkenen als eerste kennis te kunnennemen wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van hetstuk tot een week na besluitvorming in het college;9. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkelinghierover een advies heeft uitgebracht