Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 28 augustus 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
28 aug. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 28/08/20121. Het college wijst 74 stemlokalen aan; 2. Het college wijst 1 stemlokaal op het Station Haarlem in de wachtruimte op perron 3/6 aan voor het stemmen in een willekeurig stembureau; 3. Het college benoemt de voorzitter en de leden voor ieder stembureau alsmede de plaatsvervangende stembureauleden; 4. Het college wijst 28 stemlokalen aan die speciaal geschikt zijn voor minder validen; 5. De begrote kosten van €45625,- worden gedekt uit de Programmabegroting 2012 (product 1.03.03.) Het voorstel heeft derhalve geen budgettaire consequenties. 6. Communicatieparagraaf: - de stembureauleden worden door bureau Verkiezingen op de hoogte gesteld van hun benoeming; - de stemlokalen worden op gebruikelijke wijze via de stempas bekend gemaakt; - de stemlokalen die speciaal toegankelijk zijn voor minder validen worden via openbare kennisgeving in de Stadskrant bekend gemaakt.
  • B&W vergadering: 28/08/20121. Het college stelt aan de raad voor om de gebiedsvisie Kleverlaanzone vast te stellen met inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de antwoordnota. 2. Op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 Gemeentewet omtrent bijlage C. 3. Uitvoering van de gebiedsvisie heeft financiële consequenties, besluitvorming hierover vindt plaats bij uitwerking van deze gebiedsvisie conform paragraaf 7 van het raadsstuk, de financiële verkenning laat zien dat de geplande uitgaven zoals voorgesteld in de gebiedsvisie kunnen worden gedekt door verkopen en subsidies binnen het plangebied, zoals blijkt uit de vertrouwelijke bijlage C. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Het college legt de gebiedsvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover advies heeft uitgebracht.
  • B&W vergadering: 28/08/20121. Voor de thema's van een duurzaamheidscentrum op de stadskweektuin, spreekt het college een voorkeur uit voor stadslandbouw, incubator voor duurzame initiatieven en de thema's uit variant 1 van de bijgevoegde haalbaarheidsstudie. 2. Het college stelt private partijen, belangenverenigingen, stichtingen en de omgeving in de gelegenheid om voor oktober 2013, in een onderlinge samenwerking te komen tot een sluitende business case voor het duurzaamheidscentrum op de stadskweektuin, dat zich kan ontwikkelen via een traject van organische groei en tijdelijk gebruik. Hiertoe organiseert de gemeente in oktober 2012 een startbijeenkomst. 3. Uitgangspunt is dat het besluit voor de gemeente verder geen financiële consequenties heeft en dat overige financiering van het duurzaamheidscentrum door belangenverenigingen, stichtingen en private partijen worden georganiseerd. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 5. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd aan de commissies Ontwikkeling en Beheer.
  • B&W vergadering: 28/08/20121. Het college besluit deel te nemen aan de veiling (collectieve inkoop) gas en groene stroom die door iChoosr en Vereniging Eigen Huis (VEH) met een groot aantal gemeenten in Noord-Holland wordt georganiseerd en machtigt wethouder van Doorn de samenwerkingsovereenkomst met iChoosr en VEH te ondertekenen. 2. De inzet van de gemeente Haarlem betreft alleen communicatie. Aangezien deze activiteiten binnen het bestaande communicatiebudget Haarlem Klimaatneutraal worden uitgevoerd, heeft het besluit geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht bij de start van de campagne.