Besluitenlijst BenW 26 november 2013 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college en de burgemeester, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluiten: 1. het Mandateringsbesluit gemeente Haarlem vast te stellen. Het nieuwe mandateringsbesluit vervangt het "mandateringsbesluit ingaande 1 januari 2012".2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Stadskrant en treedt in werking op 1 november 2013. Tevens ligt het besluit gedurende vier weken ter inzage in de Publiekshal en wordt het besluit in extenso gepubliceerd op de website van de gemeente Haarlem.4. Dit besluit wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het aanwijzingsbesluit "Kampeermiddelen, aanhangers e.a." als bedoeld in artikel 5:6 eerste lid onder a van de Algemene plaatselijke verordening vast (bijlage A);2. Het college stelt het aanwijzingsbesluit "Parkeren grote voertuigen" als bedoeld in artikel 5:8 lid 1 en lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening vast (bijlage B);3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties;
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:- Het beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000 ter vervanging van de huidige pinautomaten. De kapitaallasten van deze investering te dekken uit het hiervoor bestemde budget in het investeringsplan 2013 - 2018 / IP-nummer 11.04 van Beleidsveld 01.3 Dienstverlening.- Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie bestuur hierover een advies heeft uitgebracht. - De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Voor het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad de volgende personen te benoemen voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2018.2. De heer J. Nieuwenburg te benoemen als plaatsvervangend voorzitter;3. Mevrouw M. Meijer als plaatsvervangend lid te ontslaan;4. In de vacature te voorzien door benoeming van mevrouw A. Stilma-Clerx;5. De heer C. Mooij, mevrouw G.R. Kroskinski-de Keulenaar en mevrouw H.M. Agterhuis te benoemen als lid;6. Mevrouw A.L.M.G. de Jong en de heer D.W. van den Eijkhof te benoemen als plaatsvervangend lid;7. De hierboven genoemde personen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor het hoofdstembureau van de kieskring Haarlem voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement en bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland voor de verkiezing van Provinciale Staten8. Het besluit heeft geen financiële consequenties9. De betrokkenen worden geïnformeerd
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het programma onderhoudswerken 2014 vast en neemt kennis van de planning voor de daaropvolgende jaren tot en met 2017.2. Het college stelt uit het investeringsplan 2013-2018, jaarschijf 2014 de kredieten van de IP-stelpost 63.09 vernieuwingen beschoeiingen en steigers en IP-stelpost 63.19 vervanging rioleringen ter beschikking om uitgaven op te kunnen doen. Het hiervoor benodigde raadskrediet is met het vaststellen van het IP 2013-2018 gemandateerd aan het college.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 1 eerste herziening met identificatienummer NL.IMRO.0392.UP1120003-va01, vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De media krijgen een persbericht;4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Ter informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor het project Houtmanpad te beëindigen. 2. Het college stelt de raad voor het dekkingstekort à € 385.000,- te dekken uit het exploitatiebudget van het onderhoudsbudget ('Wegen, straten & pleinen'). 3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht. 4. Daags na het raadsbesluit worden de omwonenden en overige belanghebbenden door het college per brief geïnformeerd over het besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van B&W besluit:1. Met de brief in bijlage A alle overeenkomsten met Spaarnelanden voor 1 januari 2014 op te zeggen.2. Een nieuwe DVO structuur met Spaarnelanden in te voeren.3. Alle op te zeggen overeenkomsten met Spaarnelanden, met uitzondering van de DVO Aannemerij, aangepast in de nieuwe structuur per 1 januari 2015 voort te zetten.4. De DVO Aannemerij per 1 januari 2016 definitief te beëindigen.5. Het besluit heeft geen financiële consequenties.6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.7. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college steunt de denkrichting van de voorbereidingscommissie en stelt het ontwerp vast voor de "Haarlemmer kweektuin", dat zij ziet als een groeimodel, 2. Het college draagt de organisatie op samen met de voorbereidingscommissie gebruikers/huurders te selecteren die passen binnen de ambities voor het gebied.3. Het college draagt de organisatie op in samenwerking met de voorbereidingscommissie een voorstel te doen voor een passende beheerorganisatie voor de 'Haarlemmer Kweektuin'.4. Uitgangspunt is dat het besluit voor de gemeente geen financiële consequenties heeft. Hierbij geldt het uitgangspunt zoals door de raad geformuleerd bij de vaststelling van de gebiedsvisie, dat inkomsten (boven boekwaarde) ingezet mogen worden voor de herontwikkeling van het gebied. Dit in afwijking van het later genomen besluit in de kadernota 2013, dat de winst boven boekwaarde aan de reserve Vastgoed wordt besteed en derhalve niet geïnvesteerd kan worden in het Haarlems vastgoed voor het inlopen achterstallig onderhoud,5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissies Ontwikkeling en Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De 3e Bestuursrapportage 2013 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2013 en begroting 2014 (door middel van de 6e begrotingswijziging 2013 en 1e begrotingswijziging 2014).2. Een bestemmingsreserve Depot Frans Hals Museum in te stellen en € 110.000 te reserveren voor de afronding van de verhuizing van de kunstcollectie van het Frans Hals Museum naar de externe depotruimte.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =