Besluitenlijst BenW 01 december 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 2. Besluitpunten college1. Het college besluit de benaming van de Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem 2015, Notitie Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem 2015 en Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen gemeente Haarlem 2015 te wijzigen in de Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem, Notitie Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem en Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen gemeente Haarlem. 2. Het college besluit tot wijziging van artikel 1, eerste lid, artikel 2, vierde lid, artikel 4, vijfde tot en met achtste lid, artikel 5, derde lid, artikel 8, tweede en derde lid, artikel 9, derde en vijfde lid en artikel 19 van de Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem. En voorts tot wijziging van de toelichting op voornoemde artikelen en de toelichting op artikel 12 in de Notitie Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem. De wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1. 3. Het college besluit tot wijziging van artikel 3, vijfde tot en met het achtste lid, artikel 5.2, artikel 6 en artikel 8.2 van het Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen gemeente Haarlem, zoals opgenomen in bijlage 1.4. Het college besluit tot een gewijzigde aanwijzing van de functionarissen van het Meldpunt en Vertrouwenspersonen Integriteit (VPI&OO), conform voordracht van de directie en de ondernemingsraad gehoord. Deze aanwijzing vervangt de op 30 juni vastgestelde aanwijzing en treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking, (bijlage 2).5. Het college wijst de burgemeester aan als bestuurlijk verantwoordelijke voor de integriteit van de medewerkers en bestuurders van de gemeente Haarlem.6. De in besluitpunt 1 genoemde en gewijzigde regelingen en het op 30 juni 2015 vastgestelde Toepassing Protocol Actieve Informatieplicht en Integriteitsmeldingen treden integraal in werking per 1 januari 2016 . 7. De ondernemingsraad heeft op 2 november 2015 instemming verleend aan het onderhavige besluit, (bijlage 3). Het besluit wordt ter informatie gezonden aan de Commissie voor Georganiseerd Overleg.8. Het besluit wordt verzonden aan de werkgeverscommissie en de raad ter vaststelling van de toepasselijkheid van de in besluitpunt 1 genoemde regelingen voor de griffier en de griffiemedewerkers. 9. Het besluit wordt ter kennisneming gezonden naar de Commissie Bestuur.10. Communicatieparagraaf: de regeling wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl en op www.overheid.nl . De regeling wordt intern gecommuniceerd via Insite en is voor medewerkers toegankelijk op de Personeelswijzer op Insite. Extern wordt de regeling en openstelling van het Meldpunt Integriteit gecommuniceerd via Haarlem.nl.Informatieverstrekking over de meldingsprocedure, het Meldpunt Integriteit en de Vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste Omgangsvormen voor medewerkers en burgers gebeurt in overleg met de afdeling M&S/Communicatie. Tenslotte wordt aandacht aan het Meldpunt Integriteit en de Vertrouwenspersonen VPI&OO besteed in de verdere opzet en uitwerking van de actualisering van het integriteitsbeleid.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het langer in stand houden van een tijdelijk schoolgebouw aan de Azieweg 20, zoals opgenomen in bijlage A, ter inzage te leggen.2. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing, zoals opgenomen in bijlage B, en deze aan de ontwerp-omgevingsvergunning te verbinden.3. Het hoofd van de afdeling DVV/VTH te mandateren om de omgevingsvergunning na afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 5. Het besluit wordt ter kennisname aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota over de status van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en de adviescommissies voor de behandeling van bezwaarschriften vast. 2. Het college zendt dit stuk aan de Commissie Bestuur ter kennisname
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Beschikbaarstelling aanvullend voorbereidingskrediet voor het aanpassen en uitbreiden tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw Vilniusstraat 2.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Te constateren dat het gedane onderzoek en de verwijdering van het mogelijke NGE noodzakelijk is conform de 'bommenregeling' van het Rijk. 2. Het college is voornemens de subsidie conform de suppletieregeling van het Rijk aan te vragen, nadat de gemeenteraad heeft geconstateerd dat de verwijdering noodzakelijk is. 3. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft gegeven. 4. De bewoners worden geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van het NGE via een brief, voordat het college dit stuk publiceert.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt kennis van het feit dat de zelfevaluatie BRP 2015 is uitgevoerd en stelt vat de actiepunten die in de managementsamenvatting zijn opgenomen. 2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de derde kwartaalrapportage sociaal domein vast2. Het college zendt de derde kwartaalrapportage naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot verkoop aan Pré Wonen van vier percelen (2 voor de woningen en 2 voor bijbehorende parkeerplaatsen) grond, gelegen tussen Briandlaan 1 en Spijkerboorpad 4 te Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie X, nummer 282 en 1706 (beide gedeeltelijk), samen groot circa 1.924 m2 plus de bijbehorende grond ten behoeve van parkeergelegenheid, voor een koopsom overeenkomstig bijlage 1 exclusief btw en overige kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. 2. Het college besluit op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlagen 1 en 2 op grond van economische en financiële belangen van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. 3. Het college stelt de raad voor deze voorlopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en deze pas op te heffen nadat alle verkopen op de locatie hebben plaatsgevonden en de financiële belangen van de gemeente zijn gewaarborgd.4. Het college verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op het onder 1 genoemde besluit. 5. Het college stelt de overige algemene en specifieke voorwaarden van de koopovereenkomst d.d. 29 september 2015 zoals opgenomen in bijlage 2 vast.6. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hier een advies over heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College stelt de Informatienota rond de uitwerking van de Kernregistratie Erfgoed & Ruimte vast. 2. Het College stuurt de Informatienota ontwikkeling Kernregistratie Erfgoed en Ruimte ter informatie door naar de Commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =