Besluitenlijst BenW 01 september 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de bestemming dienstverlening/detailhandel in Horeca 1 op het perceel Jacobijnestraat 9 met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 2 Wabo;2. het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan de afdelingsmanager van VTH;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het GVOP en langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de bestemming detailhandel in Horeca 2 op het perceel Botermarkt 29 met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 2 Wabo;2. het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan de afdelingsmanager van VTH;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het GVOP en langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Aan de Raad voor te stellen akkoord te gaan met herbenoeming van twee leden en benoeming van drie leden van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan De Entree - Oost met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP9120008-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord; 2. Het college is voornemens te besluiten op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen tot maximaal 53 dB conform bijlage c;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Entree Oost
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Meerwijk met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP9120006-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan 150 kV leiding Vijfhuizen - Waarderpolder met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP3120007-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord;2. Het besluit heeft geen financiëële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit om de volgende besluitpunten aan de raad voor te leggen:· het bestemmingsplan Schalkstad 1e fase ontwikkeling met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP9120007-va01 gewijzigd vast te stellen;· geen exploitatieplan vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit met ingang van 1 januari 2015 de functie Medewerker Ziekteverzuim te koppelen aan bouwsteen AB8.De financiële consequenties uit het besluit worden gedekt uit de formatieruimte van Teamleider Salaris en Administratie.Betrokken medewerker ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college spreekt zijn voorkeur uit voor het handhaven van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Cocensus, zijnde een gemeenschappelijk openbaar lichaam met een geleed bestuur, en de regeling, waar nodig, in overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen te brengen.2. Het college stelt de commissie Bestuur voor haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de twee beschreven bestuursvormen van Cocensus, waaronder de voorkeursvariant behoud geleed bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de nota transformatie sociaal domein vast te stellen en uitvoering te geven aan de vijf transformatiethema's.2. Er zijn geen financiële gevolgen.3. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.4. Het besluit wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met het pre-advies op het Initiatiefvoorstel Sociaal Domein
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Akkoord te gaan met het projectvoorstel "Intensivering aanpak overlast en criminaliteit in Schalkwijk" en de daarin geformuleerde uitgangspunten.- De kosten van het besluit bedragen 100.000 euro in 2015 en de jaren erna 200.000 euro. Conform raadsmotie is binnen programma 6 beleidsveld 6.3 Openbare Orde en Veiligheid is vanaf 2015 200.000 euro per jaar beschikbaar. Het niet benodigde bedrag in 2015 ad. 100.00 euro vloeit terug in de algemene middelen te verwerken in Bestuursrapportage 2 2015
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Voortgang top 25 aanpak Schalkwijk
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college concludeert dat de evaluatie geen aanleiding geeft om het eerder genomen verkeersbesluit voor de Cronjéstraat aan te passen.2. Het college besluit deze evaluatie ter bespreking voor te leggen aan de commissie beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =