Besluitenlijst BenW 03 februari 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot het vaststellen van bijgevoegde Beleidsregels parkeernormen.2. Dit besluit wordt gepubliceerd met een Persbericht.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de overeenkomst Wet Educatie Beroepsonderwijs met het Nova College voor de periode januari tot en met juli 2015 vast;2. De kosten van het besluit bedragen € 619.218,= en worden bekostigd uit de specifieke uitkering Educatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit wordt in de eerste bestuursrapportage 2015 verwerkt;3. Het ROC Nova college en de regiogemeenten ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College stemt in met het Prestatieplan van Stichting Stedenband Haarlem - Mutare voor het jaar 2015. 2. Het College besluit aan Stichting Stedenband Haarlem - Mutare een subsidie te verstrekken van € 71.674,00 ten behoeve van het prestatieplan 2015. Daarnaast ontvangt de stichting € 5.733,00 voor het project Digitale Schoolplein (Zimsurf).3. Het College besluit om de kosten van dit besluit te financieren uit de post 'Gemeentelijke samenwerking', kostenplaats 602003. 4. Het College besluit om met inachtneming van het Coalitieprogramma 2014-2018 'Samen doen!' de subsidierelatie met de stichting per 1 januari 2016 te beëindigen. De Stichting Stedenband Haarlem - Mutare ontvangt daags na de besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Het Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018 vast te stellen;2. Het Uitvoeringskader verder uit te werken in het Uitvoeringsprogramma 2015 van de Omgevingsdienst IJmond;3. Kennis te nemen van de startnotitie ter aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling;4. Kennis te nemen van de brief van Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de uitwerking van het Bestuurlijk Akkoord 2012;5. Het Uitvoeringskader en het Uitvoeringsprogramma ter kennis te brengen aan de raad;6. De startnotitie aanpassing GR ter kennis te brengen aan de commissie Beheer;7. De brief van de Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de uitwerking van het Bestuurlijk Akkoord 2012 ter kennis te brengen van de commissie Beheer;8. Het besluit heeft geen financiële consequenties.9. De vaststelling van het Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad en in de Stadskrant en gedurende 6 weken ter inzage gelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten de overeenkomst inzake solidariteitsafspraken Zuid-Kennemerland Jeugdzorg 2015 aan te gaan. Onder voorbehoud dat het overleg met commissie samenleving geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college verzoekt de raad zijn zienswijze te geven over het onder 1 genoemde besluit.3. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Samenleving hier advies over heeft gegeven.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. Betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Ondanks de verplichting in de wet besluit het college geen maatregelen te nemen ten behoeve van informatie-uitwisseling met het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en met jeugdhulpaanbieders, die benodigd is voor het innen van ouderbijdragen in het kader van de Jeugdwet in het jaar 2015. 2. Het college besluit de inning van de ouderbijdrage door het CAK stop te zetten voor jeugdigen waarbij de zorg vóór 2015 is gestart op grond van de Wet op de Jeugdzorg en die doorloopt in 2015. 3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties, aangezien de opbrengsten voor de ouderbijdrage en de kosten van inning daarvan niet in de begroting 2015 zijn opgenomen.4. Het college zendt dit besluit ter informatie aan de commissie Samenleving. 5. De betrokkenen bij dit besluit worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =