Besluitenlijst BenW 03 november 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota 'Bevindingen accountant naar aanleiding van de interim controle 2015' vastHet college zendt deze nota ter informatie aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota 'Vergroting financiële ruimten voor gemeenten' vastHet college stuurt deze nota ter informatie aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Organisatiestatuut van de gemeente Haarlem 2015 vast, waarin tevens is opgenomen de instructie voor de secretaris als bedoeld in artikel 103, tweede lid van de Gemeentewet.2. Het Organisatiestatuut 2014 van de gemeente wordt gelijktijdig ingetrokken.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt door middel van een zakelijke kennisgeving bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad op www.officiëlebekendmakingen.nl. De bijbehorende stukken worden gedurende zes weken ter inzage gelegd.5. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· het raadsbesluit van 21 mei 2015 (BBV nr.: 2015/79722), waarbij het bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP4120011-va01 is vastgesteld, met toepassing van artikel 6:19 Awb, te wijzigen conform Bijlage a.- Het besluit heeft geen financiële consequenties.- De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. - Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De kortparkeertarieven voor garageparkeren met ingang van 1 januari 2016 vast te stellen, conform de bijgevoegde tarieventabel voor kort parkeren. 2. De abonnementstarieven voor garageparkeren met ingang van 1 januari 2016 vast te stellen, conform de bijgevoegde tarieventabel voor abonnementen.3. Dit besluit heeft geen budgettaire consequenties, de meeropbrengst is in de begroting 2016 verwerkt.4. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de Commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit: · De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap positief te adviseren over het aanwijzen van betreffende percelen nabij het Liewegje als beschermd archeologisch rijksmonument zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988. · Het advies met bijbehorende stukken ter kennisname toe te sturen aan de commissie Ontwikkeling.· Belanghebbenden schriftelijk te informeren over dit besluit.· Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =