Besluitenlijst BenW 06 oktober 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor om de besluiten één tot en met zes vast te stellen en kennis te nemen van besluit zeven. Besluiten: 1. De raad stelt het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2016-2020 uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële gevolgen van:· De meicirculaire 2015;· Financiële ontwikkelingen;· Doorwerking Bestuursrapportage 2015-22. De raad stemt in met diverse financiële ontwikkelingen in deel 1 van de programmabegroting: · Het beschikbaar stellen van budget voor garantiebanen;· Het beschikbaar stellen van budget voor personeelsuitbreiding SZW;· Het verlagen van de ontvangst raming Wabo-leges;· Het geraamd structureel tekort sociaal domein te onttrekken aan reserve sociaal domein;· De verhoging raming voor onvoorziene uitgaven.3. De raad stelt het Investeringsplan 2015-2020 vast met in begrip van:· De wijziging in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO), zoals opgenomen in paragraaf 1.6 van de programmabegroting;· De aanvulling met de Multi Functionele Accommodatie Vilniusstraat;· Investeringsvolumes beoordelen over een periode van vijf jaar ten opzichte van het kasstroomplafond, inclusief de (verwachte) doorschuif van jaar t-1 vanaf het jaar 2016.4. De raad autoriseert de baten en lasten op beleidsveldniveau, te vinden in deel 2 van de programmabegroting onder elk beleidsveld bij het kopje 'wat mag het kosten?'.5. De raad stelt de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast (paragraaf 5.9).6. De raad stelt de geformuleerde doelen en prestaties voor 2016 uit deel 2 van de programmabegroting vast.7. De raad neemt kennis van:· De meicirculaire, de ontwikkeling loonkosten en het resultaat kostenverdeling, herberekening kostendekkende producten en renteresultaat;· De ontwikkelingen sociaal domein (paragraaf 1.2.5);· De toelichting op de programma's en beleidsvelden;· De gebiedsgerichte vertaling van de programma's (paragraaf 2.3);· De paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting;· De paragraaf lokale heffingen. De tarieven worden in december bij de belastingvoorstellen vastgesteld.Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hier een advies over heeft uitgebracht.De begroting wordt fysiek aan de raadsleden beschikbaar gesteld, de publicatie wordt gelijktijdig op het RIS/BIS gedaan.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt kennis van de septembercirculaire 2015 en de daaruit voor Haarlem voortvloeiende financiële gevolgen.2. De bijstelling van de financiële uitkomst voor 2015 wordt verwerkt in de 3e Bestuursrapportage 20153. De bijstelling van de raming voor 2016 - 2020 wordt verwerkt in de 1e Bestuursrapportage van 2016.4. De commissie Bestuur ontvangt de nota ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de omgevingsvergunningen voor het toestaan van horeca-activiteiten in een aantal zalen van de panden aan het Spaarne 15A/17 en de Nieuwe Gracht 7 te verlenen.2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling DVV/VTH voor het ondertekenen van de besluiten en alle overige handelingen die nodig zijn voor de afhandeling van de besluiten.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De besluiten worden toegezonden aan de aanvrager en van de besluiten wordt een kennisgeving op het GVOP geplaatst.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De informatienota 'Social Return: jaarrapportage 2014' vast te stellen.2. De informatienota toe te sturen aan de commissie Samenleving, ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit aan Stichting IRIS een voorbereidingskrediet van € 90.000,-- beschikbaar te stellen, bestemd voor het gereed maken van het schoolgebouw Leidsevaart 220. 2. De kosten van het besluit bedragen € 90.000,--. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost IP 77.01. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Bezuinigingen Sportaccommodaties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Realisatie Garantiebanen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen voor het asfalteren van het wegdek op de dijk in Spaarndam West; 2. het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan het hoofd van de afdeling VTH;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het GVOP.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =