Besluitenlijst BenW 07 april 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit aan Stichting Spaarnesant een voorbereidingskrediet van € 79.500,-- beschikbaar te stellen bestemd voor het gereed maken van het schoolgebouw Planetenlaan 168. 2. De kosten van het besluit bedragen € 79.500,--. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost IP 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • het college stelt de raad voor:1. de Verordening Leerlingenvervoer Haarlem 2015 vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de middelen 'Gezond in de Stad' voor de jaren 2015 tot en met 2017 inclusief 'Zichtbare Schakels' in te zetten voor preventieve gezondheidszorg op wijk- en buurtniveau.2. De kosten van dit besluit bedragen van 2015 tot en met 2017 jaarlijks € 139.000,--. De dekking vindt plaats uit de vanuit het Rijk ontvangen decentralisatie-uitkering 'Gezond in de Stad'. De financiële consequenties van dit voorstel worden verwerkt in de Kadernota/ Bestuursrapportage 1 2015 (programma 1, kostenplaats 671001-44252). 3. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college van B&W besluit tot het huren van 272 m² van het kantoorpand Zijlsingel 1 van UWV, tot en met 29 februari 2024, conform de huurovereenkomst STZ/VG/2015/012933.2. De huurlasten zijn bij aanvang €74.865,- en worden jaarlijks verhoogd met gemiddeld 2% huurverhoging. De kosten worden gedekt uit een bijdrage centrale huisvesting;3. De budgettaire consequentie van dit besluit wordt middels een begrotingswijziging verwerkt in berap-1;4. Alle belanghebbenden worden schriftelijk over dit besluit geïnformeerd.5. Het college zendt dit stuk ter informatie aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1. Het college besluit de premie van de tijdelijke collectieve netto lijfrenteverzekering van Loyalis te laten voldoen door inhouding van deze premie op het netto salaris van betrokken deelnemers (bestuurders en ambtenaren) aan de verzekering.2. Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.3. Communicatieparagraaf: de betrokken bestuurders en ambtenaren zijn per e-mail en per brief in december 2014 en januari 2015 geïnformeerd over de tijdelijke verzekering en het voornemen van het college om hen zelf de premie te laten betalen. Na besluitvorming zullen betrokkenen over het definitieve besluit worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: 1. Kredieten beschikbaar te stellen voor levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit; - voor 2015 een bedrag van € 1.148.892- voor 2016 een bedrag van € 1.013.857.Deze kredieten worden gedekt binnen het IP 2015-2019 VG.ON (reservering levensduurverlengd onderhoud gemeentelijk bezit.2. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.3. De betrokkenen worden na besluitvorming op de hoogte gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de samenwerkingsovereenkomst "R-net haltevoorzieningen en infrastructurele aanpassingen bushaltes" te sluiten met de provincie Noord-Holland en geeft daartoe volmacht aan wethouder drs. Cora-Yfke Sikkema;2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het college zendt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de Opinienota Minder regels minder handhaving vastHet college stuurt de nota ter bespreking aan de commissie bestuurDit besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =