Besluitenlijst BenW 08 december 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het aanbestedingsdocument zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen, inclusief het uitgewerkte programma van eisen voor de vervoercentrale, samengesteld door de projectgroep waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.2. Geheimhouding op grond van artikel 86 van de Gemeentewet op te leggen omtrent de bijlage (aanbestedingsdocument) van dit besluit (op basis van de gronden in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b, e en g van de Wob).3. Het besluit heeft financiële consequenties maar die blijven zoals eerder afgesproken binnen het huidige budget voor het Wmo-vervoer.4. Het college zendt dit besluit ter kennisname aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit de informatienota "Inzet op groot onderhoud in 2016" vast te stellen.Het college stuurt dit stuk ter informatie aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van art. 15 lid 11 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 in te stemmen met de volgende meerkosten: Daaf Geluk € 123.572,--, Wilgenhoek € 69.133,--, Dreefschool € 64.397,-- , Coornhert Lyceum€ 117.000,--. 2. De kosten van het besluit bedragen € 374.103,--. Het besluit wordt gedekt uit het IP 77.01 ad € 327.807,-- en programma 1 ad € 46.296,--.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Via een convenant een samenwerking aan te gaan met het Universitair asielfonds (U.A.F.) zodat een deel van de vluchtelingen met behoud van hun uitkering via het UAF een (aanvullende) studie kunnen volgen, waarbij de voorwaarden gelden zoals in het concept convenant opgesomd.2. Het zo nodig verlenen van ontheffing van de arbeidsplicht aan de vluchteling-studenten gedurende het studietraject, na individuele beoordeling.3. Het convenant aan te gaan voor de duur van vier jaar , van 1 januari 2016 t/m 31 december 2019, waarna eventuele voortzetting kan plaatsvinden aan de hand van een evaluatie..4. Het besluit heeft financiële consequenties die worden gedekt uit het Participatiebudget en de BUIG.5. De commissie samenleving ontvangt dit besluit van het college ter kennisname
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Het bestemmingsplan Meerwijk met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP9120006-va01 gewijzigd vast te stellen;· Geen exploitatieplan vast te stellen.Het college besluit:· Het besluit heeft verder geen financiële consequenties;· De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;· Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college verzoekt de raad te besluiten:1. Te kiezen voor Variant 1 (herstel bestaande situatie) voor uitvoering van het groot onderhoud aan de wandelpromenade Molenwijk; Een budget van € 3.300.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding in 2016 en de uitvoering in 2017 en 2018;3. De kosten te dekken uit Investering Post WZ.06 Renovatie wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg.4. Het college zendt dit besluit aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit ontwerp-uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 2A met identificatienummer NL.IMRO.0392.UP1120004-on01, ter inzage te leggen conform bijlage d;2. Het college is voornemens te besluiten, op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder, hogere waarden vast te stellen (conform bijlage b) voor de toekomstige bebouwing binnen het plangebied;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de brief vast. Het college zendt deze brief ter informatie aan de commissie Ontwikkeling te sturen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota Implementatie vennootschapsbelastingplicht gemeente Haarlem 2016 vast.2. Het college stuurt de informatienota naar zowel de commissie Bestuur als de commissie Ontwikkeling ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het verantwoordings- en controleprotocol Wmo Regio Midden- en Zuid-Kennemerland vast te stellen; 2. Zorg te dragen voor verzending naar de zorgaanbieders. 3. Het college stuurt dit stuk ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de bestuurlijke Planning & Control kalender 2016 vast;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De winteropvang eenmalig open te stellen van 9 december 2015 tot 1 april 2016, in het gebouw Bakenessergracht 8-10 met een capaciteit van maximaal 25 bedden.2. Een eigen bijdrage te heffen voor het gebruik van de winteropvang van € 5,75 per nacht.3. De geraamde kosten ad. € 233.946,- (hiervan was € 50.000,- al geraamd) ten laste te brengen van het Regionaal Kompas 2015 respectievelijk 2016 en hierover de regiogemeenten te informeren.4. Dit besluit wordt ter informatie toegezonden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het schoolgebouw en ondergrond van de voormalig schoollocatie Prinses Beatrixdreef 6 te Haarlem Kadaster nummer HLM 02 P 02507 G 0000 van het schoolbestuur Salomo in eigendom over te nemen door middel van een buitengebruikstellingsverklaring.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota: Energieke Stad, oplevering van de voorbereidende fase van het programma 'Duurzame woningverbetering' uit de Woonvisie 2012-2016 vast2. Het college zendt deze nota aan de commissie Beheer ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. te besluiten voor de duur van één jaar medewerking te verlenen aan noodopvang in de voormalige Boerhaavekliniek in Schalkwijk als onderdeel van het regionale aanbod. De medewerking aan deze noodopvang wordt beperkt tot maximaal 450 vluchtelingen;2. te besluiten de extra woningen (90 eenheden, waarvan 45 eenheden bestemd zijn voor de statushouders) op de locatie van de zusterflat eerst in gebruik te nemen nadat de noodopvang niet meer in gebruik is;3. te besluiten de bijdrage van Haarlem aan de tijdelijke opvang van vluchtelingen in regionaal verband te leveren zoals beschreven in de notitie "Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek";4. te besluiten noodopvang in de Koepel te continueren en met het COA en de buurt in gesprek te gaan over een realistische einddatum;Dit besluit heeft geen directe budgettaire consequenties; indirecte consequenties als gevolg van de versnelde huisvesting van statushouders worden meegenomen in de besluitvorming over de rapportage van de "Taskforce Statushouders".Het college stuurt dit stuk direct aan de gemeenteraad, naar aanleiding van de eerdere bespreking van dit onderwerp in de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota 'Voorgenomen verkoop Het Dolhuys' vast.2. Het college zendt dit stuk aan de commissie Ontwikkeling ter bespreking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =