Besluitenlijst BenW 09 juni 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2015 vast te stellen.2. De kosten van dit besluit bedragen bedragen € 29.700.000,-. Het besluit wordt gedekt uit het gemeentelijk investeringsplan 77.01.Indien bedragen opgenomen in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs afwijken van het gemeentelijk investeringsplan is het gemeentelijk investeringsplan leidend.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de aanpassing van het schoolgebouw Planetenlaan 168 voor de uitbreiding van basisschool De Zonnewijzer en basisschool Dr. H. Bavinck.2. De kosten van de aanpassing bedragen € 2.011.300,-- (incl. BTW, prijspeil 2015). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01. 3. De betrokken ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:· Het definitief ontwerp met bijbehorende inspraak notitie vast te stellen.· Het besluit heeft geen financiële consequenties. De extra kosten van de verkeersaanpassingen kunnen worden opgevangen binnen de marge van de budgetraming voor het asfalt onderhoud op de dijk.· Alle betrokkenen worden over het besluit geïnformeerd· Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2014 van het recreatieschap Spaarnwoude.- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige begrotingswijzigingen 2015 van het Recreatieschap Spaarnwoude.- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige programmabegroting 2016 van het Recreatieschap Spaarnwoude.- De zienswijze bij het recreatieschap Spaarnwoude in te dienen dat de gemeente Haarlem een meerjarenbegroting wenst die inzicht geeft in de te verwachten bezuinigingen, de te behalen meeropbrengsten en de ontwikkeling van de participantenbijdragen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele projectmatige en structurele kosten. Uit deze raming moet blijken dat de reserves voldoende hoog zijn om het gewenste weerstandsvermogen in de komende jaren te behouden.2. Dit stuk heeft geen financiële consequenties, de bijdrage aan het recreatieschap is in de begroting opgenomen.3. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt ;1- de "Beleidsregels re-integratie Participatiewet" vast2- de "Beleidsregels ontheffing van de verplichting tot arbeidsinschakeling en tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Haarlem' vast.3- Het besluit onder 1. heeft wel financiële consequenties 4- Het besluit onder 2. heeft geen financiële consequenties5- De commissie Samenleving ontvangt dit besluit van het college ter kennisname.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit deel te nemen aan de samenwerking MRA Warmte & Koude.2. De jaarlijkse bijdragekosten bedragen € 5.000,- en komen ten laste van het communicatiebudget Haarlem Klimaatneutraal; kostenplaats 676003.43458.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De inkomensgrens van de individuele inkomenstoeslag voor 2015 te verruimen naar 110%2. De 'wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag Haarlem' vast te stellen. De verordening treedt in werking daags na publicatie. 3. De benodigde gelden van € 820.000 zijn in 2014 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Deze gelden worden nu onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de vernieuwde Verordening op de wijkraden vast te stellen;2. Het college stuurt dit besluit naar de Raad nadat de commissie Bestuur advies heeft uitgebracht;3. Het college informeert de wijkraden over dit besluit;4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de voorlopige gunning leerlingenvervoer aan De Vier Gewesten B.V. vast te stellen.2. De kosten van het besluit staan opgenomen in de begroting 2015 (€ 1.115.251, -). Het besluit wordt gedekt uit programma 1.3. Het college besluit de inschrijvers te informeren over de voorlopige gunning.4. Het college besluit publicatie van dit besluit aan te houden totdat de gunning definitief is geworden. 5. Het collegebesluit wordt na het definitief worden van de gunning ter kennisname gestuurd aan de commissie samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =