Besluitenlijst BenW 10 februari 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit met ingang van 1 maart 2015 een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeente Amsterdam inzake Expatcenter Amsterdam Area, voor een proefperiode van één jaar; 2. Het college besluit voor de duur van de overeenkomst mandaat te verstrekken aan de medewerkers Dienstverlening Immigratie D van de gemeente Amsterdam en de medewerkers Consulent Burgerzaken van de gemeente Amstelveen, die werkzaam zijn bij het Expatcenter; 3. Het besluit heeft voor de proefperiode geen financiële consequenties. Evaluatie vindt plaats na 9 maanden. Hierbij wordt bekeken of Haarlem de samenwerking vanaf maart 2016 - structureel en betaald - zal voortzetten;4. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op basis van de hardheidsclausule artikel 15 (Verordening duurzaamheidsleningen) -toegepast op artikelen 2 (toepassingsbereik) 11 (voorwaarden SVn) en 12 (kenmerken) -het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) toestemming te verlenen een duurzaamheidslening ad € 47.816,- aan de VvE Engelandlaan 566-634 toe te kennen. Dit onder het voorbehoud van een positieve krediettoets door het SVN. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en een rentekorting van 3 % op het 10-jaars rentetarief van SVn op datum ontvangst van de aanvraag. 2. Het college informeert de betrokken VvE over haar besluit via een zogenaamde toewijzingsbrief . Zij legt hierin vast dat in dit geval ter meerdere zekerheid op haar verzoek door het SVN een krediettoets zal worden uitgevoerd. Ook moet de lening worden vastgelegd in een notariële acte.3. Het college mandateert het afdelingshoofd Milieu, om deze brief te ondertekenen.4. Het verstrekken van deze duurzaamheidsslening vanuit het bij SVn ondergebrachte budget heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot het vaststellen van het Voorlopig Ontwerp 2. Het college geeft het voorlopig ontwerp vrij voor inspraak vanaf het moment van contractondertekening met de partij die het werk in regie gaat uitvoeren. 3. Het college besluit om een bewonersbrief te verspreiden over het voorlopig ontwerp. De verdere communicatie gedurende het proces zal door de regie-partner worden verzorgd. 4. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college gaat akkoord met het jaarverslag van het Leerplein 2013-2014 van Zuid-en Midden-Kennemerland.2.Het besluit heeft geen financiële consequenties.3.De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4.Het college stuurt het jaarverslag naar de commissie Samenleving ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de geactualiseerde notitie Minimaliseren aantal geheime stukken en van het Protocol Geheimhoudingsplicht vast te stellen.2. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De wethouder Financiën te machtigen om tijdens de Aandeelhoudersvergadering van Werkpas Holding BV in te stemmen met de definitieve vaststelling van de begroting 2015 van deze Holding.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Dit besluit toe te zenden aan het college van B&W van de gemeente Zandvoort, als partner in de Holding. 4. Dit besluit ter informatie te sturen aan de raadscommissies Bestuur en Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving Haarlem 2015 vast te stellen.2. De kosten van de uitvoering van het besluit worden gedekt uit de programmabegroting 2015, beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid. 3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Bestuur. 4. Betrokkenen en veiligheidspartners ontvangen na vaststelling informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college neemt kennis van het jaarverslag van de commissie beroep en bezwaarschriften over 2014 en januari 2015,2.Het college verzoekt de voorzitter van de commissie Bestuur het jaarverslag in deze commissie te bespreken.3.Het college neemt het jaarverslag van de commissie beroep en bezwaarschriften over 2013 voor kennisgeving aan.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota Agenda voor de Toekomst""Aanval op de schooluitval" 2015-2018 vast.2. Het college zendt de informatienota aan de commissie Samenleving ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota vast en stuurt deze ter kennisname aan de Commissie Beheer.2. De betrokkenen (Spaarnelanden, Industriekring Haarlem, Stichting Parkmanagement Waarderpolder) worden na besluitvorming geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =