Besluitenlijst BenW 10 maart 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1. het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder 1 sub 3 Wabo;2. het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan het hoofd van de afdeling VVH/omgevingsvergunning;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het GVOP, de Staatscourant en langs elektronische weg beschikbaar gesteld;5. het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· De Agenda voor de Sport 2015-2019, 'Samen Bewegen' vast te stellen.· Het in het coalitieakkoord geïntroduceerde sportstimuleringsfonds ad. € 250.000 te besteden aan een extra impuls voor sport in het sociaal domein, verenigingsondersteuning, ouderensport, topsport en talentontwikkeling en (top)sportevenementen.· De kosten ad. € 250.000 van het sportstimuleringsfonds te dekken vanuit de stelpost Sport & Veiligheid.Het college besluit:- De betrokkenen te informeren en de media een persbericht te versturen.- Het besluit ter bespreking te versturen aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het programma van eisen vast te stellen voor het leerlingenvervoer en het daarbij behorende bestek.2. Het college stelt de daarin opgenomen criteria op prijs- en kwaliteitsniveau, die leiden tot een aanbesteding, vast.3. De kosten van het besluit passen binnen het begrote bedrag van € 1.115.251,-(open einde regeling). Het besluit wordt gedekt uit programma 1.4. De betrokkenen worden geïnformeerd.5. Besluit wordt ter informatie gezonden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota evaluatie Serious Request 2014 vast.Het college zendt deze nota ter informatie aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Een krediet ter beschikking te stellen van € 250.000,-- inclusief btw, voorbereiding en toezicht voor het vervangen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie voor het Stadhuis.· De kosten voor dit besluit worden gedekt uit IP MS.98.Het voorstel wordt aan de raad gestuurd, nadat de commissie ontwikkeling advies heeft gegeven.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college gaat akkoord met de uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in 2015 zoals omschreven in bijlage I. 2. Het college besluit de kosten van het besluit ( € 3.195.330,-) te dekken binnen programma 2 Ondersteuning en Zorg.3. Het college informeert de betrokkenen over dit besluit.4. Het college stuurt deze nota ter informatie aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college informeert de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =