Besluitenlijst BenW 11 augustus 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college verzoekt de raad binnen 6 weken zijn zienswijze te geven op het onder 2 genoemde voorgenomen besluit. 2. Het college heeft het voornemen om over te gaan tot de verkoop van 6.006 m² bedrijfsgrond met opstallen gelegen aan de Oudeweg 30, kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie O, 540 (gedeeltelijk) aan 'Suwerink Vastgoed BV', voor een totaalbedrag van € 1.200.000,- exclusief overdrachtsbelasting en exclusief kosten koper. 3. De opbrengst van deze verkoop wordt toegevoegd aan de grondexploitatie, complex 094 Spoorzone Oudeweg 28/30. De financiële consequenties worden in de eerstvolgende herziening van de grondexploitatie verwerkt. 4. Het college zendt het besluit ter advisering aan de raad naar de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de bestemming in Horeca 2 op het perceel Kruisweg 68B met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 2 Wabo;2. mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan het hoofd van de afdeling VTH;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het GVOP en langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de omgevingsvergunning voor het toestaan van ondergeschikte horeca-activiteiten tot en met categorie 3 aan de Oude Groenmarkt 23 ten behoeve van de activiteiten, zoals opgenomen in de vergunningstekst, te verlenen.2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling DVV/Veiligheid, Toezicht & Handhaving voor het ondertekenen van het besluit en alle overige handelingen die nodig zijn voor de verdere afhandeling van het besluit.3. Het besluit heeft geen financiëële consequenties.4. Het besluit wordt toegezonden aan de aanvrager en van het besluit wordt een kennisgeving op het GVOP geplaatst.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota over het archiefinspectierapport 2014 vast2. Deze nota wordt ter informatie gezonden naar de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =