Besluitenlijst BenW 15 december 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Besluitpunten college1. Het college besluit het vernieuwd samenwerkingsconvenant Verwijsindex IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer vast te stellen.2. Het college besluit het hoofd van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport te mandateren om een regiocoördinator Verwijsindex, als bedoeld in artikel 3 lid 3 van het samenwerkingsconvenant, aan te wijzen voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.3. Het college besluit het hoofd van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport te mandateren om een procescoördinator Verwijsindex, als bedoeld in artikel 3 lid 4 van het samenwerkingsconvenant, aan te wijzen voor de regio IJmond en Zuid-Kennemerland.4. De kosten van dit besluit bedragen € 29.985,- en worden volledig gedekt met de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer t.b.v. de regiocoördinatie. De begrotingswijziging wordt opgenomen in de BERAP1 van 2016.5. Het besluit wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Samenleving.6. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college wijst de directeur van de GGD Kennemerland aan als toezichthouder in de zin van artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, onder gelijktijdige intrekking van de benoeming van het afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving;2. Het college staat de directeur toe de uitvoering van het toezicht te mandateren aan personen werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid;3. De kosten van het besluit bedragen €15.000,-. Deze worden ten laste gebracht van het budget Maatwerkvoorzieningen Wmo;4. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1. Het college besluit de Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2016 vast te stellen;2. Het college besluit het Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2016 vast te stellen;3. Het besluit wordt ter informatie aangeboden aan de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: 1. om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verbouwen en beperkt uitbreiden van het pand aan Garenkokerskade 81 tot 23 appartementen;2. het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te leggen,3. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor iedereen ter inzage nadat de gemeenteraad de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven;4. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VVH/OV om de omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het besluit wordt bekend gemaakt door een elektronische kennisgeving in het GVOP en de Staatscourant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Het bestemmingsplan 150 kV leiding Waarderpolder - Vijfhuizen met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP3120007-va01gewijzigd vast te stellen;· Geen exploitatieplan vast te stellen;Het college besluit:· Het besluit heeft verder geen financiële consequenties;· De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;· Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· De ministers van OCW en I&M positief te adviseren over de aanwijzing van de Patrimoniumbuurt, Frans Halsbuurt, Kleverpark- en Bomenbuurt en een deel van de Planetenbuurt tot beschermd stadsgezicht;· Het besluit heeft geen financiële consequenties;· De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.- Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college verleent mandaat aan wethouder J. van Spijk om namens het college de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus te ondertekenen. 2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Het besluit wordt na vaststelling gepubliceerd in het Gemeenteblad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota ''Toepassing begrotingsvoorschriften BBV" vast.Het college stuurt deze nota ter informatie aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota Structuurvisie openbare ruimte; naar een duurzaam mobiliteitsmodel vast.2. Het college stuurt de nota ter bespreking naar de commissie Beheer, waarvoor ook de commissie Ontwikkeling wordt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. de raad voor te stellen de Verordening Klachtbehandeling, vastgesteld op 21 juni 2000 (nr. 154/2000) in te trekken.2. Kennis te nemen van de nieuwe regeling van het college genaamd 'Klachtenregeling gemeente Haarlem'.3. de 'Klachtenregeling gemeente Haarlem' vast te stellen ten behoeve van de behandeling van klachten over het college, de burgemeester en de overige organen en personen die onder hun verantwoordelijkheid vallen.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verbouwen en uitbreiden van het pand aan de Zijlsingel 1 tot hotel;2. Het college te mandateren om de verklaring van geen bedenkingen gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te leggen.3. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor een ieder ter inzage nadat de gemeenteraad de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven;4.. Het college mandateert het afdelingshoofd VTH om de omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het besluit wordt bekend gemaakt door een elektronische kennisgeving in het GVOP en de Staatscourant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot vaststelling van het gewijzigde Ambtenaren-reglement 1995 en het Overgangsrecht per 1 januari 2016 (bijlage 1). 2. Het College besluit tot intrekking of wijziging van de regelingen, circulaires en besluiten genoemd in bijlage 2. Deze zijn geheel of gedeeltelijk in strijd met hoofdstuk 3 en moeten worden ingetrokken.3. In te stemmen met het voorlopige onderhandelingsresultaat met het GO en met het voorstel van de gemeente Haarlem richting het GO om ter compensatie van de afschaffing van de uitkering bij einde dienstverband (€ 681,- bij AOW/FPU of volledige arbeidsongeschiktheid) een overgangstermijn te hanteren van 2 jaar. Met een aantal punten heeft het GO informeel ingestemd (bijlage 3). Het GO heeft nog geen definitief akkoord gegeven. Dinsdag 15 december 2015 vindt het volgende GO plaats.4. Vaststellen overgangsrecht ambtsjubileum 12,5 jaar gedurende 5 jaar. Conform de afspraken in het LOGA moet hiervoor een overgangsregeling worden vastgesteld (bijlage 4).5. De financiële gevolgen worden opgevangen binnen de P-Begroting.6. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van het Ambtenarenreglement 1995, gecommuniceerd via Insite en gepubliceerd in het digitale gemeenteblad (www.officiëlebekendmakingen.nl) en in de centrale voorziening voor decentrale regelgeving (www.overheid.nl).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· In te stemmen met de vijf speerpunten in de nota 'Samen actief tegen armoede 2016 -2020': o Versterken zelfredzaamheid en participatieo Preventie van langdurige armoede en schuldeno Verminderen van armoede bij kinderen en jongereno Ondersteuning van mensen die leven van een laag inkomeno Vergroten van bereik en vereenvoudigen van regelgeving· Het financiële kader van deze nota voor vier jaar (2016 tot 2020) vast te stellen, hetgeen betekent dat binnen die periode de aangegeven beschikbare budgetten volledig en uitsluitend aan de voorgestelde regelingen worden besteed. · In te stemmen met de volgende wijzigingen en nieuwe regelingen (nummers corresponderen met nummers in de bijlage):o De inkomensgrens Individuele inkomenstoeslag (2) verhogen van 110% naar 115% van de bijstandsnorm o De eigen bijdragen van de Huiswerkbegeleiding (4) laten vervallen.o De Tegemoetkoming kosten kinderopvang (5) verruimen naar de doelgroep inburgeraars met bijstando De regeling Garantietoeslag (7) laten vervallen.o In 2016 mogelijkheden collectieve polis per 2017 onderzoeken.o De regeling Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen (11.5) voortzetten en vereenvoudigen en in 2016 budget reserveren voor toename statushouders.o De voortzetting van de subsidie aan Platform Minima Organisaties (23) laten bepalen door de uitkomsten van de pilot ervaringsdeskundigen o Een webshop (27) ontwikkelen voor kortingen en voordeleno Een pilot 'Inspringbudget schuldhulpverlening' starten (29)o Een pilot starten met de introductie van '115-red een bedrijf' voor zzp-ers (30)o Een brugklaspakket (31) introduceren; een extra bedrag voor ouders wanneer kinderen naar de middelbare school gaano Een onderzoek starten naar de mogelijkheden om scholieren een fiets aan te bieden (32)o Een vergoeding geven aan houders van de HaarlemPas voor een ID-kaart (33)o Een regeling ontwikkelen waarmee mensen in de bijstand een opleiding kunnen volgen (34)o Een 'stroppenpot' introduceren voor onvoorziene, plotselinge noden bij partners in de stad (35)o 2 Fte toevoegen voor de verbetering van bereik, het ontwikkelen/onderzoeken van nieuwe regelingen en vereenvoudiging en het uitvoeren van de regelingen.· De 'tweede wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag Haarlem' vast te stellen. De verordening treedt in werking op 1 januari 2016.· Het college stelt onder voorbehoud van het raadsbesluit vast:o Beleidsregels Tegemoetkoming bij ziekte en handicapo Beleidsregels maatschappelijke participatie schoolgaande kindereno Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvango Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en BijlesHet college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens over te gaan tot verkoop van het perceel Kleverlaan 9 (Huis ter Kleef), kadastraal bekend gemeente Haarlem I, sectie G, nummer 3178 gedeeltelijk, groot ca. 323 m²², zoals gearceerd staat aangegeven op tekening nummer 15177, voor een verkoopprijs van € 240.000 kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage: 1) " verkoopovereenkomst", op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet ter voorkoming van onevenredige benadeling van koper als de gemeente als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding wordt opgelegd voor de periode tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers.3. De netto verkoopopbrengst zijnde € 236.394 toe te voegen aan de reserve Vastgoed. Verwerking hiervan volgt in de eerstvolgende Bestuursrapportage 2016-1. 4. Het college stuurt dit besluit ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling. 5. Communicatieparagraaf: koper wordt over dit besluit schriftelijk geïïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • - Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan DSK III met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP3120013-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord.- Het besluit heeft geen financiële consequenties;- De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; - Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Met de betrokken aannemer overeen te komen dat deze, ter afdoening van de kwestie rondom de precario inzake Hof van Peltenburg, een bedrag van in totaal € 55.000,- aan de gemeente voldoet.2. Dit besluit ter kennisneming te zenden aan de commissie Bestuur. 3. De baten van het besluit bedragen € 50.675,-. Deze worden verwerkt ten gunste van de exploitatie 2015 op programma 6 beleidsveld 6.3.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de functie Integraal Handhaver in te delen in categorie I als bedoeld in de Regeling Inconveniënten 1989.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. Betrokken medewerkers ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =