Besluitenlijst BenW 15 september 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit in te stemmen met het mandateringsbesluit voor de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (2015/319636) en het mandateringsbesluit voor het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering) (2015/319647).2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Het college informeert de betrokkenen over het besluit.4. De besluiten worden gepubliceerd in het G.V.O.P.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota 'Evaluatie huisvesting en activering zwerfjongeren' vast. 2. Het college zendt dit stuk aan de commissie Samenleving ter bespreking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. akkoord te gaan met het afwaarderen van de Amsterdamsevaart tot 2x1 rijstrook conform het schetsontwerp;2. dit schetsontwerp verder uit te werken, inclusief participatie en inspraak;3. de kosten van de uitwerking schetsontwerp te dekken uit het beschikbare budget POW Amsterdamsevaart;4. dit besluit ter bespreking toe te zenden aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit met ingang van 1 september 2015 de functie Afdelingshoofd Jeugd, Onderwijs en Sport te koppelen aan bouwsteen LM14.2. De financiële consequenties van het besluit worden gedekt uit verlaging van de formatie Beleids-/accountmedewerker B en Beleids-/ accountmedewerker C.3. Betrokken medewerker ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de omgevingsvergunning voor het toestaan van horeca-2 op de begane grond van het pand aan de Gedempte Oude Gracht 11 te verlenen.2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling DVV/VHT voor het ondertekenen van het besluit en alle overige handelingen die nodig zijn voor de afhandeling van het besluit.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt toegezonden aan de aanvrager en van het besluit wordt een kennisgeving op het GVOP geplaatst.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de bestemming in Horeca 2 op het perceel Zijlstraat 47 met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 2 Wabo;2. het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan de afdelingsmanager van VTH;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het GVOP en langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Akkoord te gaan met formatievoorstellen:a. Sociale Zaken, voor 2,3 fte in 2015 en 5,5 fte vanaf 2016b. Vastgoed, voor 2,33 fte in 2015 en 3 fte in 2016Het college stelt de raad voor:2. De 2e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2015 in paragraaf 2.11, op basis van:a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.11)b. de voorgestelde dotaties en onttrekkingen van reserves (paragraaf 2.10)c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.9)3. Akkoord te gaan met het opheffen van de reserve Archeologie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het besluit 'Ondertekening Intentieovereenkomst Warmtenet Schalkwijk' d.d. 15 september in te trekken. 2. Het college besluit de intentieovereenkomst Open Warmtenet Haarlem Schalkwijk aan te gaan en de burgemeester machtigt wethouder Sikkema deze namens het college te ondertekenen.3. Het college besluit een opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet aan te vragen voor het zoekgebied Schalkwijk.4. Het college besluit een Groot Geologisch onderzoek uit te voeren. De kosten van het besluit bedragen € 25.000,- en worden gedekt uit de exploitatie programma 4.1, ad 3.5. Het college stuurt het besluit ter informatie naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college besluit de ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren, omdat deze buiten de termijn is ingediend;2.Het college besluit ambtshalve een extra voorwaarde aan de omgevingsvergunning te verbinden, waarin wordt bepaald dat de eigenaren, bewoners en bezoekers van de appartementen niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning en/of bezoekersschijven;3.Het college besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een garage naar woningen aan Rozenstraat 11-15;4.Het besluit heeft geen financiële consequenties;5.Het besluit wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie in het elektronisch Gemeenteblad en de Staatscourant;6.Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota inzake onderzoek van de afvalstoffenheffing vast en stuurt deze door naar de commissie bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =