Besluitenlijst BenW 17 februari 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het ontwerpbestemmingsplan 'Schalkstad 1e fase ontwikkeling' met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP9120007-on01 vrijgeven voor terinzagelegging, nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord;2. het ontwerpbesluit hogere waarden voor de verlening van hogere waarden voor de woningen aan de Rousseaustraat en woningen in het nieuwe bouwblok op het Floridaplein vrijgeven voor terinzagelegging;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het college stuurt dit besluit ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling.5. Na besluitvorming ontvangen de betrokkenen informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit: 1) Kennis te nemen van de voortgang van het project Schalkstad als weergegeven in de brief van de Projectmaatschappij Schalkstad in bijlage A; 2) Dit besluit ter informatie toe te sturen aan de commissie Bestuur en commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten een nieuwe parkeerovereenkomst uit te werken met de CVvE, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Bestuur en zienswijze van de Raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. Het doel van de nieuwe parkeerovereenkomst:a. De parkeerexploitatie van het winkelcentrum Schalkwijk bij de CVvE onder te brengenb. De CVvE als opdrachtgever voor de nieuwe parkeergarage aan te wijzen2. Het college is voornemens te besluiten een financieringsovereenkomst met de CVvE uit te werken, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Bestuur en zienswijze van de Raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. Daarbij zet de gemeente in op de volgende randvoorwaarden: a. Marktconforme lening met een looptijd van 10 jaarb. Deze financiering is aantoonbaar niet via de markt te realiserenc. Maximale hoogte is het gemeentelijk aandeel in de parkeervoorzieningd. Er worden zekerheden gesteld waaronder het eerste recht van hypotheek op beide parkeergarages (met taxatie) en het cederen van de parkeerinkomsten3. Besluiten onder 1 en 2 worden genomen onder de voorwaarde dat de algemene ledenvergadering van de CVvE instemt met het voorstel van het bestuur van de CVvE (verwachte besluitvorming: 3 maart 2015). Indien dit niet het geval is komt het college terug op deze besluitvorming en zal een nieuwe uitwerking worden voorgelegd.4. Het college verzoekt de raad haar zienswijze te geven op het onder de punten 1 en 2 genoemde besluiten.5. Het college zendt het voorgenomen besluit aan:a. de commissies Bestuur ter adviseringb. de commissie Ontwikkeling ter informatie6. De financiële consequenties van dit besluit (bestaande uit ambtelijke inzet voor het opstellen van de overeenkomsten onder besluitpunten 1 en 2) worden gedekt binnen de bestaande Grondexploitatie Schalkstad 1e fase. 7. De betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De gemeente benut, namens de arbeidsmarktregio, € 100.000,- om de randvoorwaarden voor het Werkbedrijf concreet vorm te geven.2. Dit besluit heeft financiële gevolgen, maar voor de gemeente per saldo budgettair neutraal. Het college stelt in het kader van de jaarrekening 2014 aan de raad voor om de in 2014 ontvangen rijksbijdrage te reserveren voor besteding in 2015. De verwerking van dit besluit omtrent de besteding vindt plaats in de 2e bestuursrapportage 2015. 3. Het werkbedrijf komt voor 1 augustus 2015 met een bestedingsvoorstel voor 2015 en 2016.4. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit 1. De rapportage Governance Holding Werkpas vast te stellen en daarbij:a. Scheiding van de rollen in het college tussen aandeelhouder en opdrachtgeverb. Toezicht in eerste instantie bij het aandeelhouderschap beleggenc. Over 2 jaar een evaluatie over de organisatie van toezicht doend. De governance structuur en het risico-beheersplan vast stellen2. De portefeuillehouder Financiën aan te wijzen als vertegenwoordiger namens het college op te treden als aandeelhouder3. Dit besluit ter bespreking aan de commissie Bestuur (vanuit aandeelhoudersrol) en ter informatie aan de commissie Samenleving te zenden.4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.5. De betrokkenen worden over dit besluit geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. “Eerste wijzigingsverordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem” vast te stellen.2. “Eerste wijzigingsverordening Jeugd gemeente Haarlem” vast te stellen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1- Het college stelt de navolgende beleidsregels vast : "Beleidsregels bestuurlijke boete SZW 2015".2- Financiële consequenties: Het besluit heeft minimale financiële consequenties.3- Het college zendt dit stuk ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. In te stemmen met het sluiten van de grondexploitaties van de projecten Delftlaan Noord, Slauerhoffstraat, Marsmanplein, Wijkpark en Delftplein.2. De boekwaarden van de grondexploitaties per 1 december 2014 vast te stellen op € 4.890.665,- en deze over te boeken naar grondexploitatie Delftwijk Programma / complex 130. 3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1. Het college besluit de Leidraad Flora- en faunawet en de gedragscodes Ruimtelijke Ontwikkeling en Bestendig beheer vast te stellen.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. Dit besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.4. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • · Het college besluit uit de gelden die via het gemeentefonds (meicirculaire 2014) beschikbaar zijn gesteld t.b.v. uitvoering van de organisatie van de verkiezingen €75.000 toe te voegen aan product 1.03.01 stellen voor de uitvoering van de organisatie van de gecombineerde verkiezing voor Provinciale Staten en voor de waterschappen;· Het college besluit uit de gelden die via het gemeentefonds (meicirculaire 2014) beschikbaar zijn gesteld € 120.000 te doteren aan de reserve verkiezingen;· Omdat dit voorstel een raadsbesluit betreft wordt de wijziging bij de eerstvolgende bestuursrapportage als onderdeel van de Kadernota 2015 verwerkt in de begroting. · De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college wijst 74 stemlokalen aan, voor ieder stemdistrict één;2. Het college wijst 1 stemlokaal aan in de bibliotheek op het Station, op perron 3/6 Stationsplein 1H;3. Het college benoemt de voorzitter en de leden voor ieder stembureau en de plaatsvervangende stembureauleden;4. Het college wijst 33 stemlokalen aan die geschikt zijn voor minder validen;5. De begrote kosten worden gedekt uit de Programmabegroting 2015 (product 01.302) rekening houdend met het feit dat de beschikbaar gestelde gelden uit het gemeentefonds aan product 01.302 worden toegevoegd;6. De Stembureauleden worden door bureau Verkiezingen op de hoogte gesteld van hun benoeming. De stemlokalen worden op gebruikelijke wijze via de stempas bekend gemaakt, en de stemlokalen die speciaal toegankelijk zijn voor minder validen worden via openbare kennisgeving bekend gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:met betrekking tot de grondexploitatie Waarderpolder Noord Oost (Noordkop), complex 005;1. De herijkte grondexploitatie vast te stellen;2. De naam van de grondexploitatie te wijzigen van 'Noord Oost (Noordkop)' naar 'Waarderpolder Noordkop'.met betrekking tot de grondexploitatie Waarderpolder Noord West, complex 007;3. De herijkte grondexploitatie vast te stellen;4. Het exploitatiegebied van de grondexploitatie te verkleinen tot het Waarderveld;5. De naam van de grondexploitatie te wijzigen van 'Noord West' naar 'Waarderpolder Waarderveld'.met betrekking tot de grondexploitatie Waarderpolder Zuid West, complex 010;6. De herijkte grondexploitatie vast te stellen; 7. De sanering van de voormalige Spaarnelanden locatie tot nader order uit te stellen;8. De gronden en opstallen van de voormalig Spaarnelanden locatie (ca. 30.000m2) voor een bedrag van € 1.244.345,- (ca. € 40/m2) over te brengen naar materiële vaste activa; 9. De kosten voor het in beheer nemen van de over te dragen gronden, bedragen jaarlijks gemiddeld € 85.000,- en omvatten de kapitaalslasten, de eigenaarslasten en exploitatielasten. De bijdrage van Spaarnelanden a € 231.022,03 aan te wenden voor het vrijmaken en verhuur klaar maken van het terrein. Dit bedrag zal daarvoor worden toegevoegd aan de reserve Vastgoed; 10. De naam van de grondexploitatie te wijzigen van 'Zuid West' naar 'Waarderpolder Minckelersweg e.o'.met betrekking tot de grondexploitatie Oudeweg 28/30 Oostpoort West, complex 094;11. De herziene grondexploitatie 094 vast te stellen;12. De naam van de grondexploitatie te wijzigen van 'Oudeweg 28/30' naar 'Waarderpolder Oudeweg 28/30.met betrekking tot de grondexploitatie Oostpoort Oost, complex 115;13. De herziene grondexploitatie 115 vast te stellen;14. In 2015 drie scenario's uit te werken voor deze locatie en een definitieve keuze te maken voor het vervolg van de ontwikkeling:15. De naam van de grondexploitatie te wijzigen van 'Oostpoort Oost' naar 'Waarderpolder Laan van Decima'. met betrekking tot het algemeen te voeren beleid in de Waarderpolder:16. Werken in de openbare ruimte die niet uiterst noodzakelijk zijn te temporiseren tot verkoop is gerealiseerd.17. De grondwatermonitoring wordt vanuit de Grondexploitatie overgedragen naar het beleidsveld Milieu. De kosten hiervoor bedragen € 25.000 per jaar en worden gedekt uit de verhuuropbrengsten van het voormalig Spaarnelanden terrein.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een samenwerkingsovereenkomst Stroomlijnen bushaltes te sluiten met de Provincie Noord-Holland.2. De kosten voor de aanpassingen aan de bushaltes (areaaluitbreiding) worden voor 100% betaald door de Provincie Noord-Holland. 3. De kosten voor het beheer en onderhoud van de aanpassingen worden kostenneutraal onderbracht in de Domein DienstverleningsOvereenkomst (DDO) met Spaarnelanden.4. Het college zendt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer. 5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =