Besluitenlijst BenW 17 maart 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem voor de periode 2015 - 2017 vast. 2. De kosten en baten van het besluit bedragen € 60.000 in totaliteit en zijn gelijkelijk verdeeld over de jaren 2015 t/m 2017. Dekking vindt plaats uit de van het rijk te ontvangen Decentralisatieuitkering (2014: € 10.000; 2016: € 20.000 en 2017: € 20.000 alsmede vanuit het reguliere budget diversiteitsbevordering voor het jaar 2015). De financiële consequenties van dit voorstel worden verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2015/kadernota 2015 (programma 1, kostenplaats 664501 - 44252).3. De betrokkenen worden geïnformeerd. 4. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van B&W besluit om:1. De in de bijlage 1 vermelde 81 openstaande vorderingen debiteuren met een totaal bedrag van € 29.658,- oninbaar te verklaren en deze ten laste van de Voorziening dubieuze debiteuren af te boeken. Deze afboeking heeft geen consequentie voor het resultaat van de jaarrekening 2014;2. Vanwege her rubricering de voorziening dubieuze debiteuren te laten vrijvallen voor een bedrag van € 1.510.686,-. 3. Vanwege herberekening voorziening dubieuze debiteuren € 6.029,- te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat 2014.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de inhoud van het 'Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem 2014 - 2022'.2. Het college mandateert de portefeuillehouders Cultuur en Onderwijs/Jeugd om het convenant te ondertekenen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Betrokkenen worden over het collegebesluit geïnformeerd. 5. Het college stuurt het besluit ter informatie aan de commissies Ontwikkeling en Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit om:1. op grond van economische belangen van de gemeente geheimhouding ex art 55 Gemeentewet op te leggen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel.2. dit voorstel ter bespreking naar de commissie samenleving te sturen.Het college stelt de raad voor om: 1. een krediet van € 1.510.083 excl. btw beschikbaar te stellen voor investeringen in gemeentelijke (buiten) sportaccommodaties. Het besluit wordt gedekt binnen het Investeringsplan Sport uit de IP-posten 81.06, 81.27, 81.28, en SZ 95 jaarschijf 2015. 2. op grond van economische belangen van de gemeente geheimhouding ex art 55 Gemeentewet op te leggen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel. 3. de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot aanpassing van het Reglement Burgerlijke Stand;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het besluit wordt ter informatie verzonden aan de commissie Bestuur4. De burger wordt via www.haarlem.nl op de hoogte gebracht van het besluit en de contactpersonen van de betrokken locaties worden per brief op de hoogte gebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de huurovereenkomst met het Noord Hollands Archief voor het pand aan de Jansstraat 40 (zie bijlage 1) te bekrachtigen conform eerdere besluitvorming (AVK/2004/3 in de vergadering van B&W d.d. 21/9/2004); 2. Het college besluit de allonge met het Algemeen Bestuur van 't Hart (onderdeel van de huurovereenkomst) voor het pand aan de Gasthuisvest 47 (bijlage 2 en 3) te bekrachtigen.3. Het college besluit de wederzijdse bevestiging van de huurprijs van de Zijlweg 200 met het VRK (bijlage 4) conform eerder afgesloten bestuursovereenkomst (2008) te bekrachtigen.4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =