Besluitenlijst BenW 18 augustus 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Het college heeft het voornemen te besluiten tot verkoop van een perceel grond gelegen aan de Anna Kaulbachstraat aan Lunee Vastgoed, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie P, nummer 3227, 3228 en 1195 (de laatste twee kadastrale percelen gedeeltelijk), ter grootte van ca. 3746 m2 voor € 1.425.000,--, exclusief kosten koper en te vermeerderen met BTW. Dit onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken. 2) Het college stuurt dit voorgenomen besluit ter advisering aan de commissie Ontwikkeling en vervolgens naar de raad met het verzoek binnen 6 weken zijn zienswijze te geven.3) De opbrengst van deze verkoop wordt toegevoegd aan de grondexploitatie, complex 091 DSK. Met de opbrengst is rekening gehouden in het vastgestelde MPG. 4) Het college besluit vooruitlopend op een definitief bouwplan een omgevingsvergunning af te geven voor het slopen van de school per 1 januari 2016. De boekwaarde wordt per die datum ingebracht in de grondexploitatie. De sloop- en saneringskosten worden vanuit de grondexploitatie 2016 gedekt en zijn al voorzien in complex 091 DSK. 5) De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit en het vervolgproces.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot gunning en verkoop van de bedrijfsruimten gelegen aan de Phoenixstraat 11 aan Sportschool Van der Geest voor de koopsom van € 225.000 kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken en de afdelingsmanager Vastgoed te mandateren de verkoop verder af te ronden.2. De netto opbrengst van deze verkoop van € 224.232 (verkoopprijs € 225.000 minus de boekwaarde € 0,00 minus de verkoopkosten € 768) wordt toegevoegd aan de reserve vastgoed. De huurbaten (€ 23.588) en exploitatielasten ( € 716) worden afgeraamd. Deze financiële consequenties worden in de tweede bestuursrapportage 2015 verwerkt.3. De betrokkenen worden geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot gunning en verkoop van de panden gelegen aan de Koningstraat 14 en 16 en Jacobijnestraat 62 en 64 te verkopen aan Dennis V.O.F. voor de koopsom van € 450.000 kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken en de afdelingsmanager Vastgoed te mandateren de verkoop verder af te ronden. 2. De netto opbrengst van deze verkoop van € 345.590 (verkoopprijs € 450.000 minus de boekwaarde € 97.910 minus de verkoopkosten € 6.500) wordt toegevoegd aan de reserve vastgoed. De huurbaten (€ 27.407) en de exploitatielasten (€ 18.761) worden afgeraamd. Deze financiële consequenties worden in de tweede bestuurs-rapportage 2015 verwerkt.3. De betrokkenen worden geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot gunning en verkoop van het pand gelegen aan het Nieuw Heiligland 11-13 aan G.H. Kabel voor de koopsom van € 226.000 kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken en de afdelingsmanager Vastgoed te mandateren de verkoop verder af te ronden.2. De netto opbrengst van deze verkoop van € 223.445 (verkoopprijs € 226.000 minus de boekwaarde € 0,00 minus de verkoopkosten € 2.555 ) wordt toegevoegd aan de reserve vastgoed. De exploitatielasten (€ 1.016) worden afgeraamd. Deze financiële consequenties worden in de tweede bestuursrapportage 2015 verwerkt.3. De betrokkenen worden geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit in te stemmen met de opgestelde overeenkomst voor de uitbetaling van de compensatie aan de Haarlemse Reddingsbrigade.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Akkoord te gaan met variant 1 (vernieuwd Schelpenpad + aanliggend fietspad) voor de herinrichting van de Dreef. · Akkoord te gaan met de kosten voor de uitvoering €494.000 en deze kosten voor €350.000 te dekken uit de bijdrage van de provincie, voor €50.000 uit de begroting en voor €94.000 uit de post riolering IP 63.19.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Herinrichting openbare ruimte oostzijde Dreef-Houtplein
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de conclusies, aanbevelingen en acties om tot een nieuwe bestuursstijl te komen over te nemen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De gesprekspartners die mee hebben gewerkt aan de rondetafelgesprekken worden geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie bestuur begin september
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Plan van Aanpak Modernisering Parkeren vast;2. Het college legt het definitieve Plan van Aanpak ter informatie voor aan de Commissie Beheer; 3. De kosten van het programma en het later dan gepland realiseren van kostenbesparingen of opbrengstverhogingen worden bij de 2e bestuursrapportage 2015 aan de raad gemeld als onderdeel van de realisatie van voorgenomen bezuinigingen;4. Het college stemt in met het communicatieplan waarin veel ruimte is voor het gesprek met de stad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit op grond van het APV van 1 juli 2013 1.Het aanwijzingsbesluit parkeerregulering fietsen, snor- en bromfietsen gewijzigd vast te stellen.2.Het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit van 18 juni 2013 bekend onder nr. 2013-171575 in te trekken.3.Het besluit heeft geringe financiële consequenties. De kosten voor aanpassing van de bebording in de stationsomgeving komen voor rekening van project Kennemerplein. De kosten voor de bebording langs de halteperrons van de Zuid-Tangent komen voor rekening van de provincie. 4.Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Beheer.5.Communicatie: Het aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website en treedt de dag na publicatie in werking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =