Besluitenlijst BenW 24 maart 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit met toepassing van artikel 2 lid 3 van de ASV de 'Uitvoeringsregeling innovatieve projecten basisinfrastructuur sociaal domein 2015-2020' vast te stellen. De regeling treedt een dag na vaststelling door het college in werking. 2. Het budget van € 135.000,-- voor de innovatie in de basisinfrastructuur staat opgenomen in de begroting in programma 2 Ondersteuning en Zorg, transitie sociaal domein.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit, de media ontvangen een persbericht. De uitvoeringsregeling wordt gepubliceerd in de stadskrant en verder bekend gemaakt via de digitale media en met gebiedsgerichte communicatie.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De kaders voor de gemeentelijke vraag basisinfrastructuur sociaal domein 2016 tot 2020 met de doelen- en effectenmatrix vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het College besluit:1. akkoord te gaan met de “Aanvullende Overeenkomst inzake Fase 3 Ripperdaproject” (bijlage 1)2. financieel: de financiële consequenties van het besluit zijn geactualiseerd in de Grondexploitatie Ripperda complex 017, MPG 2014 en reeds vastgesteld.3. communicatie: de OCR te informeren over het genomen besluit.4. dit voorstel ter informatie te sturen aan de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met het ontwerpbodemenergieplan Waarderpolder en geeft dit vrij voor ter inzage legging.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie in de vorm van een brief en er wordt een kennisgeving geplaatst op de gemeenschappelijke voorziening voor officiële publicaties (GVOP)4. Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de gebiedsopgave 2015-2019 en de gebiedsprogramma's 2015 voor de vijf stadsdelen vast te stellen (bijlage 1 tot en met 6).2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De gebiedsopgave en het gebiedsprogramma zijn gemaakt vanuit bestaande plannen, doelstellingen en prioriteiten.3. Het college stuurt dit voorstel ter kennisname naar de commissie ontwikkeling.4. Na vaststelling worden de raad, partners, wijkraden, burgers en interne organisatie gedurende het hele jaar geïnformeerd over de opgave en programma's via enerzijds de website en anderzijds gebiedscommunicatie: de stadsdeelpagina, Stadskrant en projectcommunicatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stemt in met de in de richtlijnen gehanteerde percentages en aantallen en verklaart deze van toepassing voor de begroting 2016.2. De financiële consequenties van dit besluit worden berekend en maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de Kadernota 2015.3. Het college stuurt de richtlijnen ter informatie aan de commissie bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De verordening aanwijzing interferentiegebied gesloten bodemenergiesystemen vast te stellen. 2. De beleidsregel gronden weigering vergunning voor gesloten bodemenergiesystemen Haarlem vast te stellen. 3. Dit besluit ter advisering naar de commissie beheer en de commissie ontwikkeling te zenden. 4. De betrokkenen te informeren.5.Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Het college verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op het onder 2 genoemde voorgenomen besluit.2) Het college heeft het voornemen te besluiten om in te stemmen met de “Vaststellingovereenkomst” onder voorwaarden (scenario 2). 3) Het college zendt het besluit ter advisering aan de commissie Ontwikkeling.4) Het college besluit op grond van ex art. 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen voor wat betreft bijlage 1. (second opinion)
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • T.k.n. ontvangen in cie. 19/2. O.v.v. Actiepartij ter bespreking geagendeerd in volgende vergadering.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • a. Het college besluit de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren en de aangevoerde gronden ongegrond te verklaren;b. Het college besluit de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3.10, eerste lid, sub b en artikel 2.12, eerste lid sub a, onder 3° Wabo, c. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om daarbij alle benodigde uitvoeringshandelingen te verrichten;d. Het besluit heeft geen financiële consequenties;e. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.f. Het besluit wordt gemaakt door publicatie in het GVOP, de Staatscourant en de Stadskrant en wordt daarnaast langs elektronische weg beschikbaar gesteld;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college legt de opinienota voor aan de commissie beheer en vraagt een richtgevende uitspraak hoe om te gaan met het dilemma werk-met-werk makenHet college zendt de nota aan de commissie beheer ter bespreking
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =