Besluitenlijst BenW 25 augustus 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpstedenbouwkundig plan De Remise ter inzage te leggen; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor: a. de bestaande woningen langs de Briandlaan (adressen Rousseaustraat 74 tot en met 184) ten gevolge van het wegverkeerlawaai van ten hoogste 58 dB. b. de nieuwbouwwoningen op het Floridaplein ten gevolge van het wegverkeerlawaai van ten hoogste 56 dB.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Een achtervangpositie in te nemen ten behoeve van Elan voor een financieringslening ad € 10 miljoen.2. Na besluitvorming worden betrokkenen geïnformeerd over dit besluit.3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het college zendt het besluit ter informatie aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het nieuw mandateringsbesluit 2015 vast te stellen: - met betrekking tot de bevoegdheid uitgaven te doen ten behoeve van het Regionaal Bureau Leerplicht; - met betrekking tot de uitvoering van besluiten van het college op aanvragen inzake omgevingsvergunningen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie van dit besluit in het digitale gemeenteblad (GVOP).4. Dit besluit wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Het college stelt de informatienota vast.2) Het college stuurt de nota door naar de Commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college zegt op verzoek van de VBZ / KAM samenwerking op basis van vertrouwen, verbinding, veerkracht en verantwoordelijkheid toe bij de verdere ontwikkeling van het Regionaal Mobiliteitscentrum.Het college ondertekent daartoe op 25 augustus 2015 de intentieverklaring 'Ondersteuning van ontwikkeling van een Regionaal Mobiliteitsplatform Zorg & Welzijn'. Het besluit heeft geen financiële consequenties.Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met het Calamiteitenprotocol Sociaal Domein. 2. Het besluit heeft geen financiele consequenties3. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.4. Het besluit wordt ter informatie aangeboden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota "Jaarverslagen 2014 deelnemingen gemeente Haarlem " vast.Het college zendt dit stuk ter informatie aan de commissie bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college gaat akkoord met het onderbrengen van de fysieke archieven inclusief het daaraan verbonden beheer op de locatie Cruquius. Het college gaat er akkoord mee de incidentele en structurele kosten te dekken uit de exploitatie van het bureau DIV.Het college legt dit besluit, gezien de verandering van werkplek van de medewerkers belast met het archiefbeheer, ter advisering voor aan de OR.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college gaat akkoord met de collegebrief 'Bestuurlijke reactie op het RKC-rapport Schulddienstverlening'.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =