Besluitenlijst BenW 27 oktober 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit, onder voorwaarde van toestemming van de raad zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, om een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Cocensus voort te zetten die in werking treedt per 1 januari 2016.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de omgevingsvergunning, zoals opgenomen in bijlage A, in afwijking van het welstandsadvies te verlenen.2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling DVV/VTH voor het ondertekenen van het besluit en alle overige handelingen die nodig zijn voor de afhandeling van het besluit.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt toegezonden aan de aanvrager en van het besluit wordt een kennisgeving in het digitale gemeenteblad geplaatst.Welstand vindt het niet mooi: College wijkt af van advies.Akkoord
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Het college stelt de opinie nota Wabo-leges vast. 2. Het college stuurt deze nota naar de gemeenteraad nadat de commissies Bestuur en Ontwikkeling hierover een advies hebben uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College stelt het Convenant Educatie van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond vast waarin de samenwerking en de procedures rond educatie en bestrijding van laaggeletterdheid worden vastgelegd.2. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.3. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de brief "halfjaarrapportage 2015 sociaal domein" vast. Het college zendt deze brief aan de commissie Samenleving ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. de "Bijzondere subsidieverordening sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen" in te trekken behorend bij raadsbesluit d.d. 11 april 2001 nr 62/20012. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college zendt dit besluit aan de gemeenteraad nadat de Commissie Samenleving hier een advies over heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit om de Uitvoeringsregeling subsidieverstrekking sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2016.2. Het collegebesluit ter informatie sturen naar de commissie Samenleving.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het stedenbouwkundig plan De Remise vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college versterkt de aanpak van eenzaamheid door de deskundigheid in het herkennen van eenzaamheid te bevorderen en door bewustwording over het onderwerp bij burgers te stimuleren en door het instellen van een meldpunt voor signalen binnen het brede sociale domein te onderzoeken en uit te werken.2. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties. 3. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Samenleving.4. Betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Uit de voorziening erfpacht ook partijen/personen te compenseren die voorafgaand aan de compensatieregeling de woning hebben verkocht, dit indien deze personen/partijen eerder teveel hebben betaald bij de omzetting van erfpacht naar bloot eigendom; 2) De partijen/personen die vallen onder punt 1 actief te benaderen;3) De kosten van dit besluit bedragen € 790.000 en worden gedekt binnen de voorziening Erfpacht; 4) De werkwijze en vergoeding uit de nota Erfpacht (nr: 2014/139724) te handhaven.5) De nota ter informatie te sturen aan de raadscommissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de volgende uitgangspunten te hanteren bij de aanwending van de middelen voor de stedelijke vernieuwing: · Bijzondere aandacht voor de kwetsbare gebieden/ groepen, zodanig dat 2/3 van het beschikbare budget daarvoor wordt ingezet. · Activiteiten waarbij sprake is van optimale participatie door en met partners 2. Het college besluit tot het benoemen van drie categorieën van opgaven met indicatieve financiële toedeling, alsmede het daarbij behorend afwegingskader voor het benoemen van de concrete projecten, activiteiten en inspanningen:· Opgaven Leefomgeving/ openbare ruimte € 450.000,-· Opgaven Woningvoorraad € 450.000,-· Opgaven Doorontwikkeling stedelijke vernieuwing € 100.000,-3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties, de middelen voor stedelijke vernieuwing voor 2016 ev zijn opgenomen in de programmabegroting 2016-2020.4. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de Commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college bekrachtigt de eenmalige uitkering van 1 oktober 2015 van 0,74 % en van 1 juli 2016 van 0,74 % conform de LOGA brief van 13 juli 2015.2. De financiële gevolgen van het besluit zijn verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2015.3. Communicatieparagraaf: de eenmalige uitkeringen worden gecommuniceerd via Insite.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp Regio Midden- en Zuid-Kennemerland vast te stellen; 2. Zorg te dragen voor verzending naar de zorgaanbieders. 3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Provincie Noord-Holland voor de regelaanpak, ICT netwerk, real-time netwerkregeling en verkeersregelinstallaties DVM Zuid-Kennemerland.2. Het college verleent aan wethouder Cora-Yfke, in haar hoedanigheid van portefeuillehouder Duurzaamheid, Mobiliteit, Beheer en Onderhoud volmacht om de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.3. Het college zendt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. In te stemmen met het sluiten van de grondexploitatie Scheepmakerskwartier fase 1 (complex 113)2. De boekwaarde van de grondexploitatie per 31 december 2015 vast te stellen op € 547.341,- negatief en deze te verrekenen met de voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties. 3. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt voor aan de raad:- ter aanvulling op de vastgestelde kaders in de Woonvisie 2012-2016 Haarlem, duurzame ongedeelde woonstad, de volgende aanvullende uitgangspunten vast te stellen 1. Betaalbaarheid: De gemeente Haarlem wil zorgen voor betaalbare huren voor de huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag (inkomen max € 29.825,-) en voor andere bewoners in de sociale woningvoorraad.2. Beschikbaarheid: De gemeente Haarlem streeft er naar dat het aanbod voor huishoudens met een inkomen beneden de € 34.911,- minimaal op peil blijft en de slaagkans op een sociale huurwoning niet verder afneemt. 3. Kwaliteit: De gemeente Haarlem streeft naar verbetering van de energetische kwaliteit, de woonkwaliteit en toegankelijkheid van de sociale huurwoningen, 4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De corporaties en huurdersorganisaties worden na besluitvorming geïnformeerd.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. In te stemmen met het sluiten van de grondexploitaties Delftwijk Programma, Delftlaan Zuid, Aart van der Leeuwstraat en Slachthuisbuurt Zuidstrook per 31 december 2015. 2. De boekwaarde d.d. 31 december 2015 toe te voegen aan de reserve ISV Leefomgeving.- Delftwijk Programma : 288.771,- opbrengst- Delftlaan Zuid : 74.281,- tekort - Aart v.d. Leeuwstraat : 20.095,- tekort- Slachthuis Zuidstrook : 1.351.813,- opbrengst3. De investeringsuitgaven en opbrengsten 2016 tot en met 2018 van deze grondexploitaties op te nemen in het investeringsplan 2015 - 2020 onder beleidsveld 51 openbare ruimte en mobiliteit. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =