Besluitenlijst BenW 3 maart 2015 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een deel van de zienswijzen gegrond te verklaren, het (ontwerp)besluit aan te passen en voor het overige de zienswijzen ongegrond te verklaren, conform de zienswijzennota zoals opgenomen in bijlage B.2. Het college besluit de omgevingsvergunning, zoals opgenomen in bijlage A, te verlenen. 3. Het college besluit de verdere administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning aan het hoofd van de afdeling VVH/Omgevingsvergunning te mandateren.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 5. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit, gelet op artikel 10 van de Verordening leges 2015, vast te stellen de in dit voorstel opgenomen wijziging van Hoofdstuk 3, Rijbewijzen, van de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2015.De aanpassing is een kleinschalige wijziging met slechts geringe financiële consequenties.Het college besluit dat de wijziging van Hoofdstuk 3 Rijbewijzen van de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2015 in werking treedt op de dag na bekendmaking van dit collegebesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De naam van het bureau Geo-informatie en basisregistraties te wijzigen in Data, Informatie en Analyse en de positie te wijzigen in 'afdeling' binnen de hoofdafdeling Dienstverlening;2. Akkoord te gaan met het plaatsingsplan en de nieuwe formatie van de afdeling vast te stellen conform bijlage 1;3. De waardering van de functies Afdelingsmanager en Coördinator basisregistraties vast te stellen op respectievelijk schaal 13 en 11A;4. Het besluit leidt niet tot nieuwe financiële consequenties; de lasten van het besluit worden gedekt binnen de loonsom als begroot binnen het beleidsveld 6.1 Dienstverlening.5. De ingangsdatum van deze besluiten vast te stellen op 1 januari 2015;6. Communicatie: op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt het plaatsingsplan niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 van de Gemeentewet;7. Betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de Eerste wijzigingsverordening belastingen 2015 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Communicatie: de verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en treedt de dag na publicatie in werking. De aanpassingen worden verwerkt in de op Overheid.nl gepubliceerde Verordening leges 2015, Verordening marktgelden 2015 en Verordening havengelden 2015.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college stelt het geactualiseerde Uitstallingenbeleid vast;2. Het college trekt de volgende onderdelen van het beleid in: De nota "Lastenverlichting: Reclame- en Uitstallingenbeleid (2013/50350): -Hoofdstuk 2, de regels die betrekking hebben op uitstallingen -Bijlage 2, kaartje van straten met uitstalverbod;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Een krediet à €2.525.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de fietsverbinding tussen het Figeeterrein en Nieuwe Energie en dit bedrag te dekken uit:o HIRB-subsidie € 500.000o Subsidie Fietsimpuls2 € 510.000o Bijdrage ondernemers € 250.000o Grondexploitatie Waarderpolder Zuid West (complex 010) € 1.265.0002. De lasten van het besluit: voor het domein kunstwerken en oevers €37.000 en voor het domein wegen, straten, pleinen met €11.000 per jaar, ten laste te brengen van de financiële meerjarenraming met ingang van 1 januari 2017 om de nieuw aan te leggen brug en de weg over het Figee terrein te kunnen onderhouden.3. Het college zendt dit besluit naar de raad nadat de commissie Beheer advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 2015 vast;2. De kosten van het besluit bedragen € 6.128.132,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 2: ondersteuning en zorg bij problemen en beperkingen; 3. De betrokken organisaties ontvangen na besluitvorming informatie in de vorm van een subsidiebeschikking;4. Het college stuurt deze uitvoeringsnota ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een Meldpunt Sociaal Domein in te richten voor de duur van twee jaar, als uitvoering van de door de raad aangenomen moties rondom de 'ombudsfunctie'.2. Het college besluit hiermee:a) de motie "onafhankelijke ombudsfunctie sociaal domein" conform voorliggende nota af te doen.b) de motie "regionale ombudsfunctie sociaal domein" conform voorliggende nota af te doen.3. De kosten van het besluit bedragen € 65.000 in 2015 en 2016. Deze worden in 2015 ten laste gebracht van het innovatiebudget sociaal domein 2015, en in 2016 ten laste van het resterende programmabudget sociaal domein, en als zodanig verwerkt in de kadernota 2015.4. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.5. Het besluit wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Een krediet te verstrekken ten bedrage van €650.000,- voor groot onderhoud aan de Haarlemmerhout.2. De kosten van het besluit worden gedekt uit investeringspost GOB.44. 3. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de commissie Ontwikkeling hierover advies heeft uitgebracht.4. De betrokkenen worden geïnformeerd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In het bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 bouwmogelijkheden op te nemen waarmee het bouwplan van Pre-wonen voor onder meer herenhuizen gerealiseerd kan worden (optie 1). 2. Een overeenkomst met Pre-Wonen te sluiten - waarmee planschade wordt uitgesloten en waarin terugbetaling van de bijdrage van € 213.697 door Pre- Wonen aan de gemeente wordt vastgelegd- voorafgaande aan het ter besluitvorming voorleggen van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad.3. Voor deze locatie af te zien van de in het Lokaal Akkoord opgenomen norm voor sociale bouw van 30%. 4. Het college stuurt dit besluit ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling.5. Communicatie: De betrokkenen worden op de hoogte gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan De Remise met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP2120005-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord; 2. Het college is voornemens te besluiten op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen conform bijlage c.Het besluit heeft geen financiële consequenties; De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Remise 1e partiële herziening vast te stellen als gedeeltelijke wijziging en aanvulling op het SPvE 2012. Het besluit heeft geen financiële consequenties; De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; Het college stuurt dit voorstel naar de raad, nadat de commissie Ontwikkeling advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =